ALLMÄNNA VILLKOR

ALLMÄNNA VILLKOR

Allmänna villkor av Krannich Solar GmbH & Co.KG och Krannich Solar Group GmbH finns även i tryckt version (PDF)   

§ 1 Giltighetsområde

(1) För alla avtal som vi slutit med en kund för våra leveranser och tjänster, samt eventuella skuldförhållanden innan avtal sluts, gäller uteslutande dessa allmänna affärsvillkor (AAV), såvida inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen. Detta gäller för sådana avtal som slutits under användning av Webshop, som återfinns på https://shop.krannich-solar.com/de-en Andra affärsoch köpevillkor ingår inte i avtalet, även om vi inte uttryckligen motsäger oss dem. Detta gäller även då vi tillhandahåller våra tjänster för kunden, under det att vi känner till hindrande eller avvikande förhållanden, utan förbehåll, eller om hänvisning till dessa görs i separat korrespondens.

(2) Även om – under löpande affärskontakt – ingen ytterligare hänvisning till detta görs vid slutandet av liknande avtal, gäller endast våra AAV, i den version som kunden kan hämta på https://krannichsolar.com/de-en/gstc. Detta under förutsättning att avtalsparterna inte skriftligen avtalat något annat. Vi kan på begäran också utan kostnad skicka den aktuella versionen av AAV i pappersform till kunden.

(3) Dessa AAV gäller inte gentemot slutanvändarna i enlighet med § 13 BGB (tysk civilrättslig lag).

§ 2 Webshop: Registrering, Hantering av lösenord, Frivillighet och återkallelighet

(1) För att använda vår Webshop måste man vara inloggad (registrerad).

(2) Vid registreringen är kunden skyldig att lämna de uppgifter och den information som vi begär – särskilt avseende yrkes- eller frilanssysselsättning. Kunden är skyldig att lämna endast sanningsenliga och fullständiga uppgifter och att själv uppdatera dessa uppgifter – om de skulle komma att ändras.

(3) Driften av denna Webshop är en tjänst som vi tillhandahåller frivilligt, som vi när som helst kan ändra eller ställa in. Kunden har heller ingen rätt att begära att vi öppnar vår Webshop. Vi kan, utan att ange några anledningar, eller efter att vi gjort en pliktenlig bedömning, vilken inte får utövas utan skäl, återkalla registreringen. Redan utförda beställningar påverkas inte av en eventuell återkallning.

(4) Kunden måste göra en begäran om registrering via Webshop. Den kontrolleras och godkänns efter godkänd kontroll. Om kunden inte skulle få något meddelande/godkännande, kan hon/han vända sig till följande kundtjänst: info@de.krannich-solar.com

(5) Inom ramen för registreringen får kunden ett mejl med en länk till inloggningssidan, som innehåller kundens användarnamn och kunden måste hitta på ett eget lösenord vid första användningstillfället (nedan kallat användaruppgifter).

(6) Kunden ansvarar själv för att hålla sina användaruppgifter hemliga och skydda dem från obehörigas åtkomst. Meddela oss omedelbart om du tappat bort ditt lösenord eller vid missbruk av ett konto. Kunden ansvarar för att inskärpa detta hos sin personal. Kunden ansvarar för det som görs med ett användarkonto, särskilt beställningar.

(7) Kunden är vidare införstådd med att korrespondens med oss kan ske till den e-postadress som angavs vid registreringen. Kunden ser till att vara nåbar på den angivna e-postadressen.

(8) Om kunden bryter mot någon av ovan nämnda förpliktelser har vi rätt att, men måste inte, begära att kunden följer sina avtalsskyldigheter samt kompletterar eller korrigerar sina uppgifter. Vidare har vi – beroende på förseelsen allvar – rätt att, men måste inte, spärra användarkontot. Denna befogenhet får emellertid inte utföras utan skäl.

§ 3 Sluta avtal, underlag för anbud, ytterligare information

(1) Våra anbud är fria och inte bindande, förutsatt att anbudet inte skriftligen betecknats som bindande. Kunden är i två veckor bunden till deklarationer om slutandet av avtal (avtalsanbud).

(2) Enbart ett ömsesidigt undertecknat avtal eller vår skriftliga orderbekräftelse är rättsligt bindande, eller att vi börjar utföra avtalade tjänster. Vi kan begära skriftlig bekräftelse på muntliga deklarationer om slutande av avtal från kunden.

(3) Produktbilder i Webshop utgör inga bindande försäljningsanbud från vår sida. Kunden lägger varan i en virtuell varukorg genom att klicka på knappen [Beställ]. Kunden lägger en bindande beställning genom att klicka på knappen [Skicka beställning]. Ett avtal mellan kunden och oss upprättas först i och med att vi mottar kundens skriftliga beställning (orderbekräftelse) eller genom att vi börjar med utförandet av de avtalade tjänsterna.

(4) Vi kan också ta emot den bindande skriftligt beställningen (orderbekräftelse) via e-post. Bekräftelsen av att vi mottagit beställningen (orderbekräftelse), vilken kunden får direkt efter att hon/han skickat sin beställning, är inget godkännande av beställningen.

(5) Alla information som vi ställt till förfogande – såvida inget annat har understrukits eller avtalats – gäller för tidpunkten för kundens hämtning, eftersom information, anbud och priser ständigt uppdateras hos oss.

(6) Vi förbehåller oss ägande- och upphovsrätten till bilder, ritningar, beräkningar, verktyg och andra underlag. Detta gäller också för sådana skriftliga underlag som betecknas som ”sekretessbelagda”. Innan sådana underlag vidarebefordras till eller används av tredje part måste kunden ha vårt skriftliga godkännande.

(7) Avtalsparterna förbinder sig att på begäran skicka tillbaka eller förstöra de dokument, underlag och den information, samt alla kopior, som gäller samarbetet.

§ 4 Föremål för avtal, garantier, ändringar av tjänster och EL-bilder

(1) Det av båda parter undertecknade avtalet, eller vår orderbekräftelse, eller vårt anbud, är avgörande för omfattning, typ och kvalitet på leveranser och tjänster. För beställningar via vår Webshop är vår orderbekräftelse av kundens beställning avgörande. Övriga uppgifter eller krav blir del i avtalet endast om avtalsparterna avtalar detta skriftligen eller om vi har bekräftat dem skriftligen. Ändringar av tjänsternas omfattning i efterhand kräver skriftligt avtal eller vår uttryckliga skriftliga bekräftelse.

(2) Produktbeskrivningar, bilder och tekniska data är beskrivningar av tjänster, men inga garantier. En garanti kräver uttrycklig skriftlig förklaring. Om det är tal om garantier i anbuden rör det sig uteslutande om tillverkargarantier. Eventuella anspråk görs till tillverkaren. Ritningar, bilder, mått, vikter och andra uppgifter är endast bindande om detta avtalas uttryckligen i skrift.

(3) Vi förbehåller oss rätten till mindre leveransändringar, såvida det rör sig om oväsentliga ändringar som man kan utgå från att kunden finner sig i. Särskilt normala kvalitets-, mängd-, viktavvikelser eller andra avvikelser bör kunden finna sig i, även om kunden vid beställningen utgår från broschyrer, ritningar eller bilder, förutom vid uttryckligt avtal, som bindande beskaffenhet. Vidare hänvisar vi till att det kan uppstå tekniska avvikelser, särskilt med avseende på färgskillnader, ramhöjd och modulernas storlek.

(4) Utlämnande av EL-bilder från tillverkningen av solcellsmoduler ingår inte i avtalet.

§ 5 Fullgörandetid, fördröjningar, delprestationer, fullgörandeort

(1) Uppgifter om tidpunkter för leverans och fullgöranden är icke-bindande, förutsatt att inte bindande avtal slutits om detta. Samtliga leveransoch fullgörandetider står under förbehåll att vi själva erhåller korrekta leveranser, på utsatt tid. Leveranstider börjar då att vi skickar orderbekräftelsen, men inte innan alla affärsmässiga och tekniska frågor mellan kunden och oss har retts ut och kunden har uppfyllt alla sina skyldigheter (t.ex. inhämtat av eventuella godkännanden från myndigheter eller att avtalade inbetalningar har gjorts).

(2) Leverans- och fullgörandetider förlängs med den tidsperiod som kunden dröjer med betalningen, och med den tidsperiod som vi, genom omständigheter som vi inte ansvarar för, hindras att leverera eller fullgöra, och med en rimlig starttid efter att orsaken till hindren har försvunnit. Till dessa omständigheter hör också force majeure, särskilt råvarubrist på aktuella råvarumarknader, förseningar från våra leverantörer och arbetskonflikter. Tiderna betraktas som förlängda med den tidsperiod som kunden, i strid mot avtalet, inte fullgör sitt medverkande, t.ex. uteblir med information, inte levererar en beställning eller inte ställer personal till förfogande.

(3) Om avtalsparterna i efterhand avtalar andra eller ytterligare fullgöranden, som påverkar de avtalade tiderna, så förlängs denna tid med en rimlig tidsperiod.

(4) Om kunden önskar att tidpunkter för leverans eller fullgöranden senareläggs har vi rätt att begära kompensation till den tidpunkt vid vilken de skulle ha inträffat utan uppskjutning. Avtal om senareläggning av sådana tidpunkter ska ske skriftligen.

(5) Påminnelser och bestämmande av tidsfrister från kundens sida måste vara skriftliga för att gälla. Ett uppskov måste vara rimligt. En tidsfrist på mindre än två veckor är rimlig endast när det är särskilt brådskande.

(6) Vi kan tillhandahålla delprestationer, såvida de levererade delarna rimligen kan nyttjas av kunden. Vi förbehåller oss rätten till extraleveranser eller mindre leveranser på upp till 5 % av leveransomfattningen.

(7) Avtalade leveranstider betraktas som punktliga om varan överlämnats till speditören vid den avtalade leveranstidpunkten eller om vi har meddelat att vi är redo att skicka försändelsen.

(8) Om vår leverantör själv inte levererar (definitivt) till oss, trots att leverantören är noga utvald, och beställningen motsvarar kraven på när vi ska leverera, är vi berättigade till fullständig eller delvis hävning i vårt förhållande till kunden, om vi styrker att vi inte erhållit vår leverans och – om tillåtet – erbjuder att vi avstår från våra krav på leverantören till kunden. Vid val av leverantörer ansvarar vi inte för lättare vårdslöst principalansvar.

(9) Vårt säte är leveransort om inte annat anges eller har avtalats.

§ 6 Förpackning, försändelse, riskövergång, försäkring

(1) Våra leveranser förpackas på korrekt och brukligt vis, på kundens bekostnad.

(2) Risken övergår till kunden så fort produkten har lämnat vår fabrik eller vårt lager. Detta gäller också för delleveranser, tjänster inom ramen för avhjälpningen, samt om vi står för ytterligare tjänster, särskilt transportkostnader eller leverans. Om det enligt ett legoavtal ska göras en kontroll övergår risken vid kontrollen.

(3) Vi väljer transportsätt, speditör och transportväg, såvida inte kunden har lämnat skriftliga instruktioner. Vid detta val ansvarar vi endast för uppsåt eller grov vårdslöshet.

(4) För leveransen tecknas en transportförsäkring på kundens bekostnad, om inte annat avtalas. Denna transportförsäkring innehåller en kostnadsfri ersättningsleverans, inklusive transport (standardleverans) från Krannich GmbH & Co. KG till den ursprungliga leveransadressen, för varor som skadats eller sjunkit under transporten. Alternativt kommer Krannich Solar GmbH & Co. KG att utfärda en kreditanteckning.

(5) Förutsättning för att ta denna försäkring i anspråk är korrekt dokumentation av uppenbara brister (felaktig mängd, skadad förpackning eller vara) när mottagaren tar emot varorna, på skannern eller speditörens följesedel. Detta gäller för speditörer på uppdrag av Krannich.

§ 7 Priser, kompensation, betalning, avräkning och Anspråksöverlåtelse

(1) Alla priser utgår från vårt säte, om inte avtalsparterna avtalat något annat. Alla priser och kompensationer är i euro, plus lagstadgad moms och eventuella lagstadgade avgifter i leveranslandet, samt plus resekostnader, omkostnader, förpackning, försändelse och ev. transportförsäkringar.

(2) De avtalade priserna ska betalas. Tjänster beräknas efter insats.

(3) Vi skickar alltid vår vara endast mot förskottsbetalning. Kunden förbinder sig att betala priset för våra leveranser och tjänster omedelbart efter slutandet av avtalet, såvida inget annat har avtalats. Om i undantagsfall ingen förskottsbetalning ska göras ska, om avtalsparterna inte avtalat något annat, betalning ske omedelbart efter fullgörandet och då fakturan har inkommit till kunden, utan avdrag och inom 14 dagar.

(4) Vi accepterar endast överföringar till vårt bankkonto, vilket står att finna i avtalet, om inte annat avtalats. Växel och check accepteras inte som betalning. Kunden ska betala eventuella växlings- och diskonteringsavgifter, samt inkassokostnader. Dessa ska betalas omedelbart. Vi ansvarar inte för inkasso inom rimlig tid eller protest inom rimlig tid, förutsatt att det inte rör sig om lättare vårdslöshet.

(5) Kunden har tillåtelse att instruera tredje part om fullgörandet av sina skyldigheter gentemot oss. Om tredje part utför fullgöranden i enlighet med kundens förpliktelser gentemot oss betraktar vi dessa fullgöranden som kundens avtalade fullgöranden.

(6) Kunden ska betala eventuella räntor till följd av försenad betalning i enlighet med § 288 avs. 2 BGB. Rätten till hävdande av skada till följd av dröjsmål utöver detta berörs ej.

(7) Om kundens försening tar mer än 30 kalenderdagar, om växel eller check tillåts gå till protest eller om kunden ställs inför ett insolvensförfarande eller ställs inför annan, liknande rättsordning, har vi rätt att omedelbart begära ut samtliga fordringar gentemot kunden, hålla tillbaka samtliga leveranser och tjänster och göra alla rättigheter från äganderättsförbehåll gällande.

(8) Kunden kan endast debitera oss med av oss obestridda fordringar eller fordringar som vi fastställt har laga kraft. Förutom inom ramen för § 354 a HGB kan kunden överlåta anspråk utifrån detta avtal endast om vi i förväg lämnat vårt skriftliga godkännande till tredje part. Kunden kan hävda kvarhållanderätt eller göra invändning mot det ej fullgjorda avtalet endast inom det aktuella avtalsförhållandet.

(9) Omständigheter som uppstår efter slutandet av avtal och som avsevärt påverkar beräkningen på ett icke förutsebart vis och som vi inte kan påverka berättigar oss till en ändring av det avtalade priset till en summa som inte omfattar dessa omständigheter. Detta gäller särskilt för lagändringar, myndighetsåtgärder, prishöjningar från våra leverantörer och valutafluktuationer. Det pris som ändrats i enlighet med detta beräknas på samma sätt som det ursprungligen avtalade och är inte avsett att öka vinsten.

(10) Om vi tar del av ofördelaktig information om kundens ekonomiska förhållanden eller kreditvärdighet kan vi – om inte ändå förskottsbetalning ska ske – göra bearbetning och leverans beroende av att kunden gör en förskottsbetalning eller lämnar en säkerhet genom en deposition eller bankgaranti.

§ 8 Äganderättsförbehåll

(1) Vi förbehåller oss äganderätten till varan tills alla betalningar i affärsförbindelsen med kunden har inkommit. Äganderättsförbehållet sträcker sig också till det godkända saldot, om vi bokar fordringar mot kunden i löpande fakturor (löpande konto-förbehåll).

(2) Om kunden förhåller sig avtalsstridigt, särskilt vid försenad betalning, har vi rätt att – efter en rimlig tidsfrist – återkalla varan. Kunden är då förpliktigad att lämna ut leveransen. Om vi återkallar varan hävs avtalet endast om vi uttryckligen deklarerar detta. Vid utmätningen av varan ingår alltid en hävning av avtalet. Vid utmätningar eller andra ingripanden av tredje part ska kunden omedelbart meddela oss, så att vi kan inlämna stämning enligt § 771 ZPO (tysk civilprocesslag). Om tredje part inte har möjlighet att ersätta oss för rättskostnader eller utomrättsliga kostnader för en stämning enligt § 771 ZPO ansvarar kunden för att gottgöra vår förlust.

(3) Kunden har rätt att sälja varan genom korrekt affärsgång. Kunden överlåter emellertid redan nu alla fordringar, som har uppstått ur försäljningen gentemot sina köpare eller tredje part, till oss, men begränsade till fakturans slutsumma (inklusive moms) för vår varuleverans. Detta gäller oberoende av om varan sålts vidare utan eller efter bearbetning. Kunden har fullmakt att indriva denna fordring även efter överlåtandet. Vi har emellertid fortsatt rätten att indriva fordringen själva, men förbinder oss att inte indriva fordringen så länge kunden fullgör sina betalningsförpliktelser gentemot oss och inte dröjer med sina betalningar. I detta fall kan vi begära att kunden meddelar oss om de överlåtna fordringarna och gäldenärer, tillhandahåller alla uppgifter som krävs för indrivningen, förmedlar alla relaterade underlag till oss och informerar gäldenärerna (tredje part) om indrivningen.

(4) Bearbetning eller ombildning av varan av kunden utförs alltid för oss. Om varan bearbetas med andra föremål, som inte tillhör oss, har vi samägande till den nya produkten i förhållande till vår leverans’ värde gentemot andra bearbetade föremål vid tidpunkten för bearbetningen. För den produkt som uppstår genom bearbetningen gäller i övrigt samma som för förbehållsvaran.

(5) Om varan permanent sammankopplas eller blandas med andra föremål, som inte tillhör oss så får vi samägande till den nya produkten i förhållande till varans värde gentemot de andra sammankopplade eller blandade föremålen vid tidpunkten för sammankoppling eller blandning. Om sammankoppling eller blandning sker på ett sådant sätt att kundens produkt är att betrakta som huvuddel överlämnar kunden andelsägande till oss i förhållande till detta. Kunden bevarar ensamt ägande eller samägande för oss.

(6) Kunden överlåter även kraven för säkring av våra fordringar gentemot kunden, vilka uppstår vid sammankoppling av varan med en fastighet/mark som tillhör tredje part.

(7) Vi förbinder oss att frige de säkerheter som tillkommer oss i den utsträckning kunden begär det, som deras värde överstiger de fodringar som ska säkras, såvida dessa ännu inte är reglerade, med mer än 20 %.

(8) Förskottsbetalning som vi avtalat med kunden (i början eller i slutet), och som betalats av kunden, omfattas uttryckligen inte av ovanstående regler i § 7, (1) – (7). Om kunden till fullo betalat förskottsbetalningarna tar kunden över ägandet av den med förskottsbetalningen betalda varan enligt § 929 ff. BGB i och med överlämningen eller ägandeavtalet med kunden.

§ 9 Avtalsbindning och avslutande av avtal

(1) Kunden kan vid pliktförsummelse från vår sida avbryta utbytet av tjänster i förtid – oavsett rättsgrund (t.ex. vid hävning, skadeståndskrav istället för fullgörande, uppsägning av viktig anledning) i tillägg till de lagstadgade förutsättningarna – endast om följande förutsättningar uppfylls: a) Det finns konkret invändning om avtalsbrott. Begäran om att störningen ska åtgärdas ska begäras och samtidigt ska en tidsfrist bestämmas. Vidare ska hot om att inga ytterligare tjänster gällande den störning som invändningen gäller tas emot och att därmed utbytet av tjänster helt eller delvis avslutas, efter att tidsfristen har passerat utan resultat. b) Tiden under vilken störningen ska åtgärdas måste vara rimlig. En tidsfrist på mindre än två veckor är rimlig endast när det är särskilt brådskande. Vid allvarlig och definitiv vägran att fullgöra eller under övriga lagstadgade förutsättningar (§ 323 avs. 2 BGB) kan bestämmandet av tidsfrist bortfalla. c) Avslutandet tjänsteutbytet (helt eller delvis) på grund av underlåtenhet att åtgärda störningen kan endast deklareras inom tre veckor efter att denna tid har passerat. Tiden är stoppad medan förhandlingarna pågår.

(2) Kunden kan begära att avtalet hävs på grund av fördröjt fullgörande endast om vi helt eller delvis ansvarar för fördröjningen, förutsatt att inte kunden kan förmodas ha intresse att hålla fast vid avtalet på grund av fördröjningen, till följd av en intressebedömning.

(3) Alla deklarationer i samband med detta måste vara skriftliga för att vara giltiga.

(4) Hävandet enligt § 649 BGB förblir tillåtet enligt lag.

(5) Vi kan säga upp avtalet med omedelbar verkan om kunden har lämnat felaktiga uppgifter om sin kreditvärdighet eller definitivt inställt sina betalningar eller om ett förfarande för lämnande av sanningsförsäkran mot kunden pågår eller om det pågår ett insolvensförfarande angående kundens ekonomiska förutsättningar eller om ett liknande förfarande pågår under en annan rättsordning, eller om en yrkan på att ett sådant förfarande inleds har meddelats, förutsatt att inte kunden omedelbart gör en förskottsbetalning. Vidare kan vi säga upp avtalet med omedelbar verkan om kunden ska göra en förskottsbetalning och kunden fördröjer detta med minst 14 dagar.

§ 10 Kundens allmänna skyldigheter

(1) Kunden är skyldig att låta en kunnig medarbetare undersöka alla våra tjänster enligt § 1 avs. 1 omedelbart efter leverans eller fullgörande eller efter tillgängliggörande i enlighet med handelsrättsliga regler (§ 377 HGB) och omedelbart notera synliga och/eller kända brister under det att felet beskrivs noggrant.

(2) Kunden accepterar att vi, för att kunna till förnöjelse och i tid kunna utföra de tjänster som har beställts av oss är hänvisade till kundens omfattande medverkan. Kunden förbinder sig därför att tillhandahålla all information som krävs för fackmässigt fullgörande i god tid och i sin helhet.

(3) Kunden förbinder sig att testa våra fullgöranden med avseende på användbarhet konkret, samt utföra ett funktionstest före montering, leverans osv. Detta gäller också för leveransen, som kunden utan ersättning erhåller som tillägg eller inom ramen för garantin.

(4) Kunden ska spara uppgifter som kan påverkas negativt eller hotas av våra tjänster inom rimliga intervall, men minst en gång om dagen, i datatextform och därmed garantera att uppgifterna kan återställas med rimlig arbetsbörda.

(5) Kunden vidtar rimliga åtgärder för det fall att vi, helt eller delvis, inte utför våra fullgöranden korrekt (t.ex. genom störningsdiagnos, regelbunden kontroll av resultat, nödsituationsplanering).

(6) Kunden förbjuds allt missbruk av Webshop, ska följa gällande lagar vid användningen och inte göra intrång på tredje parts rättigheter. Kunden förbjuds också särskilt användning av program, programfunktioner eller liknande tekniska anordningar som används för att använda kontot, men kringgå användargränssnittet (t.ex. skript, robotar, automatiska posting-program), alla sorters elektroniska angrepp (t.ex. hacking-försök, bruteforce- attacker) på vårt nätverk eller Webshop, körning av skadliga data/program (t.ex. virus, trojaner eller spyware) eller användning på ett sätt som påverkar tillgången till Webshop negativt för andra kunder.

§ 11 Användningsbegränsningar, friställning

(1) Om inget annat uttryckligen avtalats i skrift är våra tjänster inte avsedda för användning i livsuppehållande eller -stödjande utrustning och system, nukleära anläggningar, för militära syften, luft- och rymdfart eller andra syften vid vilka produktfel vid förnuftig bedömning kan innebära fara för liv eller utlösa katastrofala följdskador.

(2) Om kunden bryter mot avs. 1 sker detta på egen risk och på kundens eget ansvar. Kunden friställer oss härmed helt och hållet från allt ansvar till följd av användning av varor i sådana sammanhang, vilket också gäller eventuella rättskostnader som uppstått till följd därav.

§ 12 Sakskador

(1) Våra tjänster är av överenskommen beskaffenhet och är till för i avtalet avsedd och, vid avsaknad av avtal, för vanlig användning. Utan uttryckligt ytterligare avtal krävs endast att våra tjänster är felfria i enlighet med modern teknik. Kunden ansvarar själv för att våra tjänster är passande och säkra för kundens användning. En försumbar minskning av kvaliteten beaktas ej.

(2) Garantin gäller inte: om våra produkter inte förvaras, monteras, tas i drift eller används korrekt av kunden eller tredje part, vid naturligt slitage, vid felaktigt underhåll, vid användning av olämpliga drivmedel, vid skador som uppstått vid reparationer eller andra arbeten som utförts av tredje part, vilka inte godkänts uttryckligen av oss. Kunden ansvarar för att bevisa och förklara att dessa undantagsorsaker inte föreligger. Kundens rättigheter i fråga om brister förutsätter vidare att kunden har uppfyllt sina skyldigheter i fråga om klagomål och undersökning enligt § 10 avs. 1 korrekt och lämnat in skriftligt klagomål om dolda brister omedelbart efter att de upptäckts.

(3) Vid sakskador kan vi först avhjälpa. Avhjälpningen sker enligt vårt val genom att bristen åtgärdas, genom leverans av varor eller fullgörandet av tjänster, vilka inte har bristen i fråga, eller genom att vi visar sätt på vilka bristen inte längre påverkar. På grund av brist ska minst två försök att åtgärda felet i efterhand göras. En likvärdig ny eller tidigare produktversion, som inte har bristen i fråga, ska godtas av kunden som avhjälpning, om det är rimligt.

(4) Om det inom ramen för avhjälpningen uppstår arbete för att avlägsna den bristfälliga produkten och montera eller fästa den åtgärdade eller levererade felfria produkten, så står vi för styrkta kostnader upp till maximalt 1,5 gånger nettopriset på den bristfälliga produkten.

(5) Kunden hjälper oss vid felanalys och åtgärdande av bristerna genom att ge konkreta beskrivningar av problemen, lämna ingående information som ger oss tillräcklig tid och möjlighet att åtgärda bristen.

(6) Om det uppstår merkostnader för oss, så att våra tjänster ändras eller blir felaktigt hanterade, kan vi begära ersättning för detta. Vi kan begära ersättning för arbetet om inga brister hittades. Bevisbördan ligger hos kunden. § 254 BGB gäller. Om de arbeten, särskilt transport-, rese-, arbets- och materialkostnader, som krävs för att åtgärda bristerna ökar, ansvarar vi inte för dem, såvida arbetsbördan ökar på grund av att kunden i efterhand flyttar varan till annan ort än leveransadressen, om inte flytten motsvarar kundens avtalade och avsedda användning. Personal- och materialkostnader som kunden hävdar på grund av bristen i våra tjänster ska beräknas som självkostnad.

(7) Retur av bristfälliga varor till oss för avhjälpning får endast ske efter föregående skriftligt samtycke enligt våra befintliga regler. Risken att varan händelsevis sjunker eller blir sämre är över först när vi tar emot den vid vårt säte. Vi har rätt att avvisa varureturer som skett utan föregående överenskommelse.

(8) Om vi definitivt vägrar avhjälpning eller om den definitivt går fel eller om det inte kan begäras av kunden, kan kunden inom ramen för lagstadgade regler enligt uppgifterna i § 9, antingen säga upp avtalet eller i rimlig grad minska kompensationen och sedan enligt § 14 begära skadestånd eller ersättning för arbete. Anspråk preskriberas enligt § 15. Reglerna i §§ 445a, 445b och 478 BGB förblir giltiga.

§ 13 Rättsliga brister

(1) Om inget annat avtalas är vi skyldiga att fullgöra våra tjänster endast i leveransortens land, utan yrkesmässigt skyddade rättigheter och tredje parts upphovsrätt (nedan: skyddade rättigheter). Om en tredje part gör anspråk på grund av kränkning av skyddade rättigheter genom de av oss fullgjorda, avtalsenligt nyttjade tjänsterna ansvarar vi gentemot kunden inom den i § 15 fastlagda tidsperioden.

(2) För våra kostnader för de berörda tjänsterna kommer vi, efter eget val, att antingen utverka nyttjanderätt, ändra dem så att de skyddade rättigheterna inte kränks eller byta ut dem. Om detta inte är möjligt i enlighet med rimliga villkor har kunden lagstadgad rätt till hävning eller reduktion. Kunden kan inte begära ersättning för gagnlöst arbete.

(3) Vår skyldighet till skadeersättning rättar sig efter lagstadgade bestämmelser i § 14.

(4) Våra tidigare nämnda skyldigheter gäller endast om inte kunden omedelbart meddelar tredje parts anspråk, skador inte varit kända och alla försvarsåtgärder och förlikningsförhandlingar förblivit oss förbehållna. Om kunden inställer användning av leveransen på grund av skadereducering eller andra viktiga orsaker är kunden skyldig att meddela detta för tredje part, så att upphörandet av användningen inte medför någon anledning till kränkning av skyddade rättigheter.

(5) Kunden har ingen rätt till anspråk om inte kunden försvarar kränkningen av skyddade rättigheter. Kundens anspråk är vidare uteslutna om kränkning av skyddade rättigheter orsakas genom särskilda uppgifter från kunden, genom en användning som inte avsetts av oss, eller genom att leveransen förändras av kunden eller används ihop med produkter som inte levererats av oss.

(6) I övrigt gäller bestämmelserna i § 12.

(7) Övriga kundanspråk eller andra anspråk mot oss och våra samarbetspartners till följd av rättslig brist än de som nämns här är uteslutna.

§ 14 Ansvar

(1) Vi lämnar skadeersättning eller ersättning för gagnlöst arbete, oavsett av vilken rättslig grund (t.ex. som avser juridisk transaktion eller liknande skuldförhållanden, sakfel eller rättsliga brister, pliktförsummelse och otillåten handling) endast i följande omfattning och endast om vi har vållat skada (uppsåtligen eller av vårdslöshet): a) Obegränsat ansvar vid uppsåt samt vid garanti. b) Vid grov vårdslöshet ansvarar vi i höjd med den typiska och förutsebara skadan. c) I andra fall ansvarar vi endast vid kränkning av avtalsrelevanta skyldigheter, vid garantikrav och vid dröjsmål, och då för ersättning för typisk och förutsebar skada. Ansvaret för detta begränsas, per fall, till det dubbla av den avtalade kompensationen för det uppdrag som skadan gäller, och till det tredubbla värdet av uppdraget för samtliga fall i detta avtalsförhållande. Avtalsrelevanta skyldigheter (kardinalplikter) är därmed rättsskipning av sådana skyldigheter, vars uppfyllande över huvud taget möjliggör fullgörandet av avtalet och på vars följande avtalsparten regelbundet förlitar sig och kan förlita sig.

(2) Vid skada på liv, kropp och hälsa och vid anspråk enligt produktansvarslagen gäller endast lagstadgade regler.

(3) Vi har möjlighet att invända mot medskyldighet.

§ 15 Preskribering

(1) Preskriberingstiden är a) ett år från leverans av varan för anspråk på tillbakabetalning av köpesumman eller hävning eller reduktion. Om dessa anspråk emellertid grundar sig på korrekt meddelade brister som uppstått under före preskribering, men för korrekt meddelade brister inte mindre än tre månader från leverans av verksam deklaration om hävning eller minskning, b) ett år vid andra anspråk av sakbrister, c) ett år vid anspråk på rättsliga brister, om den rättsliga bristen av en tredje parts sakrätt, på grund av vilken varan kan begäras ut, gäller lagstadgade preskriberingstider, d) ett år vid andra anspråk på skadeersättning eller ersättning för gagnlös användning, med början från tidpunkten då kunden har fått kännedom om, eller varit tvungen att ta reda på, de omständigheter som ligger till grund för anspråket eller utan grov vårdslöshet. Preskribering inträder senast då de lagstadgade längsta tidsfristerna har passerat (§ 199 avs. 3, avs. 4 BGB).

(2) I fall av § 438 avs. 1 nr. 2 a) och b) BGB är preskriberingstiden tre år, vilket avviker från lagstadgad reglering.

(3) I fall av § 634a avs. 1 nr. 2 BGB är preskriberingstiden tre år, vilket avviker från lagstadgad reglering.

(4) Vid skade- och arbetsersättning utifrån uppsåt, grov vårdslöshet, garanti, lömskhet eller vid skada på liv, kropp och hälsa och vid anspråk ur produktansvarslagen gäller emellertid alltid de lagstadgade preskriberingstiderna.

§ 16 Sekretess, dataskydd, kunden som referens

(1) Kunden är skyldig att behandla alla dokument och all information som kunden erhåller av oss, eller tar del av, före eller vid slutandet av avtalet, som är skyddade enligt lag eller uppenbara affärs- eller verksamhetshemligheter eller sekretessmärkta, även utöver avtalets slut, förtroligt, med undantag för om de, utan brott mot sekretessplikten, är offentliga, eller att det inte finns något rättsligt skyddsvärt intresse. Kunden förvarar och sparar dessa dokument så att det inte är möjligt för tredje part att missbruka dem.

(2) Kunden tillgängliggör sekretess-dokument, enligt avsnitt 1, endast för medarbetare och annan tredje part som behöver tillgång till dem för att kunna utöva sitt arbete. Kunden upplyser dessa personer om kravet om sekretess för dessa dokument.

(3) Vi bearbetar de uppgifter från kunden som krävs för affärsavvecklingen under det att vi följer dataskyddsföreskrifter. Vi får lov att använda kundens namn som referens.

(4) Kunden accepterar att vi för att värna om våra berättigade intressen begär ut information om kunden hos brukliga informationsinstitut (särskilt Creditreform).

§17 Exportkontrollklausul

(1) Kunden är skyldig att följa tillämpliga nationella och internationella föreskrifter om exportkontroll vid försäljning av våra varor eller våra tjänster till tredje part. Särskilt exportkontrollföreskrifter i EU, USA och Tyskland ska följas.

(2) Kunden är, vid försäljning av våra varor eller våra tjänster till tredje part, skyldig att genom lämpliga kontroller och åtgärder säkerställa att försäljningen inte gjorts i strid mot embargoförordningar, särskilt för EU och USA, samt ta hänsyn till eventuellt förbud mot att kringgå sådana.

(3) Vidare är kunden skyldig att observera bestämmelserna på europeiska och US-amerikanska sanktionslistor gällande eventuella affärsförbindelser med organisationer, personer och företag som listas där. Kunden ska dessutom se till att användning eller försäljning av våra varor och tjänster inte ska användas i förbjudna eller tillståndspliktiga militäreller försvarsrelaterade syften, förutsatt att inte dessa tillstånd föreligger.

(4) Om eventuella kontroller krävs måste kunden på begäran omedelbart ställa all information om slutgiltig ort och mottagare, samt användningssyftet för de varor och tjänster som vi levererat, till förfogande.

(5) Kunden befriar oss helt och hållet från alla anspråk som mottagaren hävdar utifrån nonchalering av tidigare nämnda exportkontrollskyldigheter och förbinder sig att ersätta oss för eventuella skador och arbete för sådana anspråk.

§ 18 Social klausul

Vid bestämning av storleken på det ersättningsanspråk som vi ska betala utifrån eller i samband med detta avtal ska rimlig hänsyn tas till våra ekonomiska förutsättningar, affärsförbindelsens typ, omfattning och tidslängd, kundens eventuella medverkan till orsak och/eller skuld och en särskilt olämplig monteringssituation för varan, samt vara till vår fördel. Särskilt måste ersättning, kostnader och arbete, som vi ska stå för, stå i rimligt förhållande till värdet på den levererade delen.

§ 19 Skriftlig form

Alla ändringar och kompletteringar av avtalet måste vara i skriftlig form för att bli giltiga. Detta krav uppfylls också av avtalsparterna genom att dokument skickas i textform, särskilt via fax eller e-post, om inte annat avgjorts för enskilda deklarationer. Avtal i skriftlig form kan endast hävas i skriftlig form.

§ 20 Garantiklausul

Om någon av bestämmelserna i dessa AAV skulle vara eller bli ogiltiga eller om dessa AAV skulle vara ofullständiga berörs inte giltigheten hos övriga bestämmelser i dem. Avtalsparterna ersätter den overksamma bestämmelsen med en bestämmelse som på bästa vis uppfyller den overksamma bestämmelsens syfte. Samma sak gäller för luckor i avtalet.

§ 21 Lagval

Förbundsrepubliken Tysklands lag, med undantag för FN-konventionen (CISG), gäller.

§ 22 Jurisdiktionsort

Jurisdiktionsort för alla konflikter utifrån eller i samband med detta avtal är Stuttgart (Tyskland), om kunden är affärsperson, en juridisk person inom offentlig rätt eller tillgångar för särskilda ändamål inom offentlig rätt, eller om kunden är likställd med sådan eller om kunden har sitt säte eller sin filial i utlandet. Vi har också rätt till att väcka åtal på kundens ort, eller på alla andra tillåtna jurisdiktionsorter.

Version: 08/2021