OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KRANNICH SOLAR sp. z o. o.

OWS (PDF)

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

§ 1 Zakres stosowania

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez KRANNICH SOLAR sp. z o. o. z siedzibą we (50-128) Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 19, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 40000,00 zł, KRS: 0000814414, NIP: 8971871109, adres poczty elektronicznej: infonoSpam[at]pl.krannich-solar.com, adres do korespondencji ul. Krzemowa 1, Złotniki, 62-002 Suchy Las, z Klientem na nasze dostawy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej w zawartej pomiędzy stronami umowie. Ogólne Warunki Sprzedaży dotyczą również umów zawieranych za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem https://shop.krannich-solar.com/pl-pl/.

2. Ogólne Warunki Sprzedaży w aktualnej wersji dostępne są również na stronie internetowej https://krannich-solar.com/pl-pl/ows.

3. Przez Klienta rozumie się wyłącznie przedsiębiorców prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i zawierających umowę wyłącznie w zakresie prowadzonej działalności, wobec czego  Ogólne Warunki Sprzedaży  nie znajdują zastosowania w przypadku konsumentów w rozumieniu art. 221 KC. Jednakże, jeżeli Klientem jest osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej jako Przedsiębiorca-Konsument), postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem § 24.

 

§ 2 Portal internetowy: Rejestracja, korzystanie z haseł, dobrowolny zamiar i możliwość odwołania

1. Korzystanie z naszego portalu internetowego, znajdującego się pod adresem https://shop.krannich-solar.com/pl-pl/, (dalej również jako Portal) wymaga uprzedniej rejestracji przez Klienta za pośrednictwem portalu internetowego. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta treści Ogólnych Warunków Sprzedaży i podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2. Klient jest zobowiązany podać informacje niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, wymagane w trakcie rejestracji i do przeprowadzenia procesu jej weryfikacji, w tym podać informacje odnoszące się do prowadzonej przez niego  działalności , w szczególności nazwę lub imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres elektroniczny i NIP. Klient zobowiązuje się dostarczyć dokładne i kompletne informacje oraz samodzielnie je aktualizować w przypadku jakichkolwiek zmian. Klient oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą.

3. Prowadzenie Portalu stanowi świadczoną przez nas dobrowolną usługę, którą możemy zmienić lub wycofać w dowolnym momencie. Klient nie posiada roszczeń odnoszących się do aktywacji naszego Portalu.

4. Zamówienia złożone już przez Klienta nie podlegają odwołaniu, w szczególności Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

5. Wniosek o rejestrację konta Klienta jest  sprawdzany i zatwierdzany przez nas po pozytywnej ocenie. Jeżeli Klient nie otrzyma od nas informacji na temat powiadomienia/aktywacji konta, może skontaktować się z następującym centrum serwisowym: infonoSpam[at]pl.krannich-solar.com.

6. Po zakończonym procesie rejestracji Klient otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do strony logowania wraz z jego nazwą użytkownika. Podczas pierwszego logowania Klient obowiązany jest ustawić hasło do konta (dalej „dane dostępowe“).

7. Klient oświadcza, że jest świadomy zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w formie Portalu.Z tego względu Klient jest osobiście odpowiedzialny za zachowanie poufności danych dostępowych i zabezpieczenie ich przed dostępem osób nieupoważnionych. Utratę hasła
lub niewłaściwe korzystanie z konta należy nam niezwłocznie zgłosić. Klient podejmuje się odpowiednio zobowiązać swoich pracowników korzystających z Portalu w jego imieniu. Klient odpowiada za działania wykonywane na kontach użytkowników, w szczególności za zamówienia, jak za swoje własne.

8. Klient wyraża również zgodę na prowadzenie korespondencji z nami za pośrednictwem adresu e-mail podanego w aplikacji. Klient zobowiązuje się zapewnić dostępność podanego adresu e-mail.

9. W razie naruszenia przez Klienta jednego z wyżej wymienionych zobowiązań, mamy prawo, lecz nie obowiązek, żądać od Klienta wywiązania się ze jego zobowiązań umownych lub do uzupełnienia lub skorygowania swoich danych. Mamy też prawo, lecz nie obowiązek, zablokować konto użytkownika, w zależności od wagi naruszenia, przy czym to prawo nie może być wykorzystane w sposób nieuzasadniony.

10. Wymagania techniczne konieczne do współpracy z Portalem: Terminal z dostępem do Internetu z aktualną wersją oprogramowania.

 

§ 3 Zawarcie umowy, dokumenty ofertowe

1. Prezentowane przez nas na Portalu ogłoszenia i materiały promocyjne dotyczące produktów nie stanowią ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a stanowią odpowiednio zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji, składania ofert lub do zawarcia umowy.

2. Obowiązek prawny powstaje tylko w wyniku umowy zawartej w formie pisemnej przez obie strony lub na podstawie zamówienia w formie elektronicznej pod warunkiem naszego pisemnego lub e-mailowego potwierdzenia zamówienia.

3. Klient umieszcza produkt w wirtualnym koszyku zakupów, klikając przycisk [Zamów]. W takim wypadku Klient składa  nam ofertę zakupu, klikając przycisk [Złóż zamówienie]. Umowa pomiędzy Klientem a nami uznaje się za zawartą wyłącznie pod warunkiem akceptacji przez nas zamówienia Klienta (potwierdzenia zamówienia). 

4. Potwierdzenie zamówienia jest możliwe również drogą mailową. Potwierdzenie otrzymania przez nas oferty zakupu Klienta, które Klient otrzymuje natychmiast po złożeniu zamówienia, nie stanowi przyjęcia przez nas oferty zakupu, a tym samym nie stanowi potwierdzenia zamówienia.

5. Wszystkie podane przez nas informacje i ceny na Portalu Klient są przez nas stale aktualizowane.

6. Zastrzegamy sobie prawa własności i prawa autorskie do ilustracji, rysunków, kosztorysów, narzędzi i innych dokumentów. Dotyczy to również dokumentów pisemnych oznaczonych jako „poufne“. Klient musi uzyskać naszą wyraźną pisemną zgodę, aby móc przekazywać materiały stronom trzecim lub udostępniać je do wykorzystania takim podmiotom.

7. Strony umowy zobowiązują się do zwrotu lub zniszczenia wszystkich dokumentów i informacji otrzymanych w ramach współpracy oraz wszystkich kopii sporządzonych na żądanie.

8. Zdjęcia lub ilustracje produktów i ich opis, zamieszczone na Portalu lub w innych materiałach przekazywanych Klientowi, mają charakter jedynie poglądowy i mogą różnić się od stanu rzeczywistego.

 

§ 4 Przedmiot zamówienia, gwarancje, zmiany w usłudze

1. Zakres, rodzaj i jakość dostaw określa umowa podpisana przez obie strony
lub potwierdzenie zamówienia. Nasze potwierdzenie zamówienia na podstawie złożonej przez Klienta oferty zakupu reguluje zamówienia składane za pośrednictwem Portalu.

2. Opisy produktów, ilustracje i dane techniczne są specyfikacją parametrów, ale nie stanowią ich gwarancji. Udzielenie gwarancji wymaga naszego wyraźnego pisemnego oświadczenia. Jeśli w ogłoszeniach lub materiałach promocyjnych określono gwarancje, są to wyłącznie gwarancje producentów. Powstałe w ten sposób roszczenia należy zgłaszać wobec odpowiedniego producenta. Rysunki, ilustracje, wymiary, masy lub inne parametry mają charakter wiążący tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie uzgodnione na piśmie lub w potwierdzeniu zamówienia.

3. Standardowa jakość, ilość, masa lub inne odchylenia muszą być zaakceptowane przez Klienta, nawet jeśli odwołują się do broszur, rysunków lub ilustracji w zamówieniu, chyba że wyraźnie uzgodniono to jako warunek wiążący. Ponadto zwracamy uwagę na fakt, że mogą wystąpić techniczne odchylenia od parametrów, a w szczególności różnice w barwie, wysokości ramy i wielkości modułu. Klient przyjmuje do wiadomości, że powyższe nie stanowi wady fizycznej przedmiotu zamówienia.

 

§ 5 Czas realizacji, opóźnienia, częściowa realizacja, miejsce realizacji

1. Wszelkie informacje dotyczące terminu dostawy i realizacji nie mają charakteru wiążącego, chyba że zostały wskazane przez nas na piśmie lub potwierdzeniu zamówienia. Wszystkie terminy dostaw i realizacji są uzależnione od prawidłowej i terminowej dostawy ze strony naszych dostawców. Okresy dostaw rozpoczynają się wraz z wysłaniem przez nas potwierdzenia zamówienia, lecz nie wcześniej niż przed wyjaśnieniem kwestii handlowych i technicznych z Klientem oraz wywiązaniem się przez Klienta ze wszystkich spoczywających na nim zobowiązań, w szczególności dotyczących udzielenia wszystkich niezbędnych zezwoleń urzędowych lub realizacji uzgodnionych zaliczek.

2. Terminy dostaw i realizacji ulegają przedłużeniu o okres, w którym Klient zalega z zapłatą zgodnie z warunkami umowy lub potwierdzenia zamówienia, i dopóki okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności, uniemożliwiają nam realizację dostawy, tj. zostaną one przedłużone o odpowiedni czas  opóźnienia. Okoliczności te obejmują siłę wyższą, niedobory surowców na odpowiednich rynkach towarowych, opóźnienia spowodowane przez naszych dostawców oraz spory pracownicze. Terminy zostaną przedłużone również o czas, w którym Klient narusza umowę nie wypełniając swojego zobowiązania współpracy (np. nie dostarcza informacji, nie dostarcza rezerw lub nie zapewnia personelu).

3. Jeśli strony umowy zgodzą się na realizację innych lub dodatkowych usług wpływających na uzgodnione terminy ostateczne, takie terminy ostateczne zostaną przedłużone o odpowiedni okres czasu.

4. Jeżeli, na wniosek Klienta, uzgodnione zostanie odroczenie terminu dostawy lub realizacji usługi, mamy prawo żądać wynagrodzenia w momencie, w którym byłoby ono należne bez odroczenia. Porozumienie w sprawie przesunięcia tych terminów wymaga formy pisemnej.

5. Możemy realizować częściowe dostawy, o ile dostarczone części mogą być wykorzystane w praktyce przez Klienta. Zastrzegamy sobie prawo do dostarczania dostaw w zakresie przekraczającym lub zmniejszonym o 5% zakresu dostawy.

7. Uzgodnione terminy dostaw uznaje się za zachowane, jeżeli towar został przekazany przewoźnikowi w uzgodnionym terminie dostawy.

8. Jeśli nasz dostawca nie dostarczy towaru, pomimo starannego wyboru tego dostawcy z naszej strony i zamówienia zgodnego z wymogami naszego zobowiązania dostawy, mamy prawo do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy z Klientem w ciągu 60 dni od takiego niedostarczenia towaru, jeżeli wskażemy, że nie zrealizowaliśmy dostawy do Klienta, a także, o ile jest to dopuszczalne, zaoferowania przeniesienia na rzecz Klienta roszczeń, których mamy prawo dochodzić od dostawcy. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieznaczne zaniedbania proceduralne przy wyborze naszych dostawców.

 

§ 6 Pakowanie, wysyłka, przeniesienie ryzyka, ubezpieczenie

1. Nasze dostawy są pakowane w zwyczajowy sposób i zgodnie z obowiązującymi zasadami branżowymi na koszt Klienta.

2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta,  gdy tylko produkt opuści naszą fabrykę lub magazyn wysyłkowy. Dotyczy to również dostaw częściowych, dostaw następujących po sobie oraz innych usług przez nas wykonywanych, w szczególności opłat za przekierowanie lub dostawę do siedziby Klienta.

3. Rodzaj transportu oraz przewoźnik i trasa transportu są wybierane przez dostawce w poniższy sposób, o ile nie otrzymaliśmy innych pisemnych specyfikacji od Klienta. W odniesieniu do tego wyboru ponosimy odpowiedzialność tylko w przypadku działań umyślnych lub rażących zaniedbań.

4. Polisa ubezpieczenia frachtu zawierana jest na koszt Klienta, o ile nie uzgodniono inaczej. Niniejsze ubezpieczenie frachtu obejmuje zwrot kosztów towarów, uszkodzonych lub utraconych w trakcie transportu, w formie bezpłatnej dostawy zastępczej, w tym transportu (standardowa dostawa) na początkowy adres dostawy lub jako kredyt towarowy za pośrednictwem Krannich Solar  Sp. z o.o.

5. Ważnym wymogiem korzystania ze świadczeń ubezpieczeniowych jest standardowa dokumentacja oczywistych braków/wad towaru (niepoprawna ilość lub uszkodzone opakowania/towary). Dokumentacja ta musi zostać sporządzona przez odbiorcę przy odbiorze towaru na skanerze lub konosamencie przewoźnika wydanym przez Krannich Solar sp. z o.o.

 

§ 7 Ceny, wynagrodzenie, płatność, potrącenie

1. Ceny uwzględniają zasadę dostawy loco fabryka, chyba że strony umowy uzgodniły inaczej. Wszystkie ceny i wynagrodzenia podawane są w złotych lub euro powiększonym o podatek od towarów i usług (VAT), a także ewentualnie  innymi obowiązującymi podatkami w kraju dostawy, a także kosztami transportu, opakowań, spedycji oraz, w stosownych przypadkach, ubezpieczenia towarów w tranzycie.

2. Uzgodnione w umowie ceny należy opłacić w terminie i wysokości wskazanej na fakturze VAT przez nas wystawionej.

3. Wysyłka naszych produktów następuje wyłącznie po przedpłacie przelewem bankowym lub w ramach udzielonych według naszego uznania limitów kredytowych. Klient zobowiązuje się do zapłaty za nasze dostawy i usługi niezwłocznie po zawarciu umowy, o ile nie zostały zawarte inne uzgodnienia. O ile, w wyjątkowych przypadkach, nie jest należna przedpłata, płatności, w przypadku braku innych uzgodnień między stronami umowy, są wymagalne w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta faktury VAT.

4. W razie braku szczegółowych postanowień przyjmujemy wyłącznie płatności bezgotówkowe (tj. przelewy bankowe na rachunek bankowy określony w umowie lub potwierdzeniu zamówienia lub fakturze VAT). Weksle i czeki z zasady nie są przez nas przyjmowane.

5. Opóźnienia w płatnościach Klienta są obciążone odsetkami za opóźnienia w transakcjach handlowych.

6. Gdy postępowanie upadłościowe lub porównywalne w ramach innych systemów prawnych zostanie wszczęte przez sąd w stosunku do majątku Klienta, mamy prawo domagać się natychmiastowego uiszczenia wszystkich należności od Klienta, wstrzymać wszelkie dostawy i usługi oraz skorzystać ze wszystkich zastrzeżeń co do praw własności.

7. Uprawnienia do potrącenia mogą być przyznane Klientowi tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne są przez nas  uznanie są wymagalne.  Klient może przenieść prawa wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią tylko za naszą uprzednią pisemną zgodą.

8. W przypadku otrzymania przez nas niekorzystnej informacji w odniesieniu do sytuacji finansowej lub zdolności kredytowej Klienta po zawarciu umowy, jesteśmy uprawnieni do uzależnienia dostawy, o ile zaliczka nie jest już należna, od odpowiedniej zaliczki ze strony Klienta lub złożenia zabezpieczenia w formie depozytu lub gwarancji bankowej, a to w terminie 7 dni od wezwania Klienta do uiszczenia zaliczki lub złożenia takiego zabezpieczenia. W przypadku nieotrzymania od Klienta zaliczki lub zabezpieczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy w ciągu 60 dni od dnia opóźnienia Klienta w terminie uiszczenia zaliczki lub założenia zabezpieczenia.

9. Okoliczności zaistniałe po zawarciu umowy, które w sposób niemożliwy do przewidzenia w istotny sposób wpływają na podstawę wyceny i które leżą poza naszą sferą wpływów, uprawniają nas do dostosowania uzgodnionej ceny do poziomu przeznaczonego wyłącznie do tych okoliczności. Dotyczy to w szczególności zmian w ustawodawstwie, zmian urzędowych, podwyżek cen ze strony naszych dostawców oraz wahań kursów walut. Cena dostosowana na tej podstawie opiera się na tej samej podstawie obliczeniowej, co pierwotnie uzgodniona i nie służy przyczynieniu się do zwiększenia zysku.

 

§ 8 Zastrzeżenie własności

1. Zastrzegamy sobie prawo własności przedmiotów dostawy do momentu uiszczenia przez Klienta całkowitego wynagrodzenia należnego z tytułu dostawy, w szczególności do momentu, gdy wszystkie płatności wynikające z  umowy z Klientem zostaną uregulowane.

2. W przypadku naruszenia umowy przez Klienta, w szczególności w przypadku opóźnienia w płatności przekraczającego 7 dni, możemy żądać od Klienta zwrotu przedmiotu dostawy. Nadto, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy w ciągu 120 dni od dnia opóźnienia w płatności, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Odbierając przedmiot dostawy, nie odstępujemy od umowy, chyba że wyraźnie to oświadczyliśmy, a zwrot towaru nastąpi w ciągu 7 dni od momentu zapłaty przez Klienta na jego koszt i ryzyko. W przypadku zajęcia towaru lub interwencji osób trzecich w innej formie, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas na piśmie, jednak nie później niż w terminie 7 dni,  abyśmy mogli podjąć właściwe działania przeciwegzekucyjne; w tym zakresie Klient przyjmuje na siebie odpowiedzialność za poniesione przez nas straty.

3. Przetwarzanie przedmiotu dostawy przez Klienta może odbywać się za pośrednictwem Portalu. Jeżeli przedmiot dostawy jest przetwarzany z innymi, nienależącymi do nas towarami, stajemy się właścicielem części nowego przedmiotu w zakresie odpowiednim do wartości przedmiotu dostawy w stosunku do innych przetwarzanych przedmiotów w chwili przetwarzania. Takie same zasady obowiązują w przypadku przedmiotów powstałych w wyniku przetwarzania, jak i wobec produktów objętych rezerwacją.

5. Jeżeli przedmiot dostawy zostanie połączony w sposób nierozłączny lub zmieszany z innymi, nienależącymi do nas towarami, stajemy się właścicielem części nowego przedmiotu, odpowiadającej wartości przedmiotu dostawy w stosunku do innych połączonych lub zmieszanych przedmiotów w momencie przetwarzania. Jeżeli połączenie lub zmieszanie odbywa się w sposób, który prowadzi do uznania przedmiotu Klienta za przedmiot główny, uznaje się, że Klient z tą chwilą przenosi na nas współwłasność w stopniu proporcjonalnym. Klient zastrzega naszą wyłączną własność lub współwłasność wobec osób trzecich.

 

§ 9 Zobowiązanie umowne i rozwiązanie umowy

1. Klient może odstąpić od umowy w przypadkach określonych przez obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy art. 491 KC lub art. 560 KC.

2. Wszelkie oświadczenia złożone w tym kontekście należy sporządzać na piśmie, aby były uznawane za skuteczne.

3. Jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy, jeżeli Klient podał nieprawdziwe informacje dotyczące jego zdolności kredytowej w ciągu 60 dni od uzyskania przez nas informacji o takich nieprawdziwych informacjach dotyczących jego zdolności kredytowej, chyba że Klient uiścił całość należnego nam wynagrodzenia. Ponadto jesteśmy uprawnieni do odstąpienia, jeżeli Klient opóźnia się z uiszczeniem przedpłaty/zaliczki co najmniej 14 dni, a to w ciągu 60 dni od dnia takiego opóźnienia.

 

§ 10 Ogólne obowiązki Klienta

1. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przedmiotu dostawy w momencie jego dostawy, a także do protokolarnego ustalenia stanu przesyłki z przewoźnikiem i złożenia reklamacji do przewoźnika, jeśli zostaną stwierdzone uszkodzenie, ubytek lub inna szkoda.

2. Klient rozumie, że jesteśmy zależni od jego kompleksowego wsparcia, bez którego nie jesteśmy w stanie skutecznie i terminowo realizować dostawy . W związku z tym Klient jest zobowiązany do udzielenia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług w sposób terminowy i dokładny.

3. Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia naszych dostaw i usług w celu sprawdzenia ich przydatności do stosowania w danej sytuacji i poddania ich kontroli funkcjonalnej przed montażem, dalszą dostawą itp. Dotyczy to również przedmiotów dostawy, które Klient otrzymuje bezpłatnie lub na warunkach gwarancji.

4. Klient zabezpieczy dane, na które nasze usługi mogą mieć wpływ, takie, które w odpowiednich odstępach czasu mogą mieć negatywny wpływ, a także takie, które mogą być zagrożone w regularnych interwałach przez nasze usługi (ale co najmniej raz dziennie), w formie umożliwiającej odczyt maszynowy i zagwarantuje, że dane te mogą zostać ponownie odczytane bez dodatkowych utrudnień.

5. Klient powinien powstrzymać się od niewłaściwego korzystania z Portalu, przestrzegać obowiązujących przepisów prawa podczas korzystaniu z Portalu i nie ingerować w prawa osób trzecich. W szczególności Klient powinien powstrzymać się od używania jakichkolwiek programów, funkcji programowych lub podobnych urządzeń technicznych w celu umożliwienia korzystania z konta poprzez ominięcie interfejsu użytkownika (np. za pomocą skryptów, robotów, postów automatycznych), ataków elektronicznych (np. próby włamania, ataki brutalnej siły), bez względu na metody (dotyczy sieci i portalu internetowego), ładowania uszkodzonych plików/programów (np. wirusów, trojanów lub oprogramowania szpiegowskiego) lub wykorzystywania powyższych środków w jakikolwiek sposób, który ma negatywny wpływ na dostępność portalu internetowego dla innych Klientów.

 

§ 11 Ograniczenia użytkowania, wyłączenie

1. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, nasze towary nie są przeznaczone do użytku na urządzeniach i systemach o poniższym przeznaczeniu: ratowanie życia, elektrownie jądrowe, jednostki wojskowe, lotnictwo i kosmonautyka ani inne obszary, w których awaria produktu może doprowadzić do sytuacji zagrażających życiu lub będących przyczynami katastrofalnych szkód.

2. Gdy Klient narusza ustęp 1, odbywa się to na wyłączne ryzyko Klienta. Składając pierwsze zamówienie, Klient uwalnia nas od wszelkiej odpowiedzialności za użytkowanie towarów w wymienionym zakresie oraz zwalnia nas z odpowiedzialności w najszerszym możliwym zakresie, również z kosztów odpowiedniej obrony prawnej.

 

§ 12 Wady materiałowe - gwarancja

1. Nasze towary mają ustalone właściwości i warunki. Są odpowiednie do uzgodnionego w umowie celu lub, w przypadku braku innego porozumienia, nadają się do normalnego użytku. Standardowa jakość, ilość, masa lub inne odchylenia muszą być zaakceptowane przez Klienta, nawet jeśli odwołują się do broszur, rysunków lub ilustracji w zamówieniu, chyba że wyraźnie uzgodniono to jako warunek wiążący. Ponadto zwracamy uwagę na fakt, że mogą wystąpić techniczne odchylenia od parametrów, a w szczególności różnice w barwie, wysokości ramy i wielkości modułu. Klient przyjmuje do wiadomości, że powyższe nie stanowi wady fizycznej przedmiotu zamówienia. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za przydatność i bezpieczeństwo naszych usług w kontekście aplikacji Klienta.

2. Jeśli wyraźnie udzieliliśmy gwarancji na dostarczony towar, wyłącza się roszczenia z tytułu gwarancji:

a. jeżeli nasze produkty nie są prawidłowo przechowywane, instalowane, obsługiwane lub użytkowane przez Klienta

albo strony trzecie,

b. w przypadku naturalnego zużycia,

c. jeżeli produkt nie jest właściwie konserwowany,

d. jeżeli produkt jest używany w połączeniu z nieodpowiednim wyposażeniem,

e. w przypadku szkód spowodowanych przez naprawy lub inne prace osób trzecich, które nie zostały przez nas wyraźnie zatwierdzone. Ciężar dowodu i odpowiedzialność za udowodnienie, że te kryteria wykluczenia nie mają zastosowania, spoczywa na Kliencie. Ponadto prawa Klienta w odniesieniu do wad materiałowych wymagają, aby Klient wykonał należycie procedury zbadania dostarczonego towaru i niezwłocznie po ich wykryciu złożył pisemną reklamację dotyczącą wad ukrytych.
 

3. W razie udzielenia przez nas gwarancji, w przypadku wystąpienia wad materiałowych zastrzegamy sobie prawo do ich usunięcia w pierwszej kolejności. Usunięcie wady nastąpi, według naszego uznania, poprzez usunięcie wady, dostawę towarów i/lub usług wolnych od wad lub poprzez wskazanie możliwości uniknięcia skutków wady. Należy przyjąć przynajmniej dwie próby usunięcia wady. Klient zaakceptuje jako usunięcie wady ekwiwalentną nową lub wcześniejszą wersję produktu wolną od wad.

4. Jeśli Klient ponosi koszty usunięcia wady i montażu lub montażu naprawionego lub dostarczonego wolnego od wad przedmiotu w ramach późniejszego świadczenia, pokryjemy udowodnione koszty maksymalnie do 1,5-krotności wartości netto konkretnego wadliwego produktu.

5. Klient jest zobowiązany do wspierania nas w zakresie analizy i usuwania usterek, w szczególności poprzez dokładne opisanie występujących problemów, wyczerpujące informowanie i zapewnienie niezbędnego czasu i możliwość rozwiązywania problemów.

6. Jeżeli z powodu nieuprawnionej zmiany lub nieprawidłowej obsługi naszych produktów lub usług poniesiemy dodatkowe koszty, Klient zobowiązany jest do zwrotu takich kosztów przez nas poniesionych . Nadto, Klient zobowiązany jest do zwrotu wszelkich poniesionych przez nas kosztów z tytułu realizacji uprawnień gwarancyjnych , jeśli nie zostanie stwierdzona żadna wada lub wada nie podlegająca usunięciu na podstawie udzielonej przez nas gwarancji.. Jeżeli koszty, w szczególności koszty transportu, podróży, pracy i materiałów, wzrosną w trakcie próby usunięcia wady, Klient zobowiązany do poniesienia lub zwrotu nam takich kosztów,  o ile koszty te powstają z uwagi na fakt, że przedmiot dostawy został przeniesiony przez Klienta w inne miejsce niż adres dostawy lub miejsce wskazane w gwarancji, chyba że takie działanie będzie zgodne z umową i przeznaczeniem dostawy albo z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

7. Wadliwy towar może zostać zwrócony tylko za za naszą uprzednią pisemną zgodą . Ryzyko przypadkowego zniszczenia lub zepsucia towaru przechodzi na nas dopiero w momencie odbioru zwróconego towaru w naszej siedzibie. Jesteśmy uprawnieni do odrzucenia zwróconego towaru bez uprzedniej konsultacji i odesłania tego towaru na koszt i ryzyko Klienta.

8.Nasza odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

§ 13 Wady tytułu prawnego

1. Roszczenia zgłaszane przez Klienta są wyłączone, jeśli  to Klient odpowiada za naruszenie praw własności intelektualnej. Roszczenia zgłaszane przez Klienta są wyłączone również wtedy, gdy naruszenie praw własności intelektualnej zostało spowodowane w wyniku przekazania przez Klienta instrukcji lub szczegółowych specyfikacji dotyczących towarów, przez nieprzewidziane przez nas wdrożenie takich instrukcji lub specyfikacji, a także w wyniku stosowania lub połączenia naszych towarów z produktami, które nie zostały przez nas dostarczone.

 

§ 14 Odpowiedzialność

1. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona wyłącznie do szkody rzeczywistej na zasadzie winy. Nadto, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do dwukrotności wynagrodzenia za dane zamówienie, którego dotyczy szkoda, lecz nie więcej niż trzykrotność wynagrodzenia za wszystkie szkody wynikające z tego stosunku prawnego.

 

§ 15 Poufność, ochrona danych, klienci referencyjni

1. Klient zobowiązuje się zachować  w poufności wszystkie informacje związane z realizacją zamówień i treścią umowy (np. dokumenty i informacje), w szczególności dotyczy to informacji, które udostępniono mu w jakikolwiek sposób przed realizacją umowy, podczas takich działań lub po nich, o ile są to przedmioty chronione prawem, zawierają tajemnice handlowe lub tajemnice przedsiębiorstwa, ewentualnie oznaczono je jako poufne. Po wygaśnięciu umowy nadal nie wolno Klientowi ujawniać takich informacji, chyba że zostały one udostępnione bez naruszenia obowiązku nieujawniania informacji. Klient przechowuje i zabezpiecza te przedmioty w taki sposób, aby zapobiegać nadużyciom ze strony osób trzecich.

2. Klient może udostępniać przedmioty objęte ochroną poufności w świetle ustępu 1 wyłącznie swoim pracownikom lub stronom trzecim powiązanym podmiotowo lub kapitałowo, jeśli bez takiego działania nie będzie możliwe wykonywanie obowiązków umownych. Klient musi nakazać takim osobom zachowanie poufności informacji.

3. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust.1 i 2 powyżej, obowiązuje w ciągu realizacji zamówień, a także przez co najmniej 20 lat od dnia odstąpienia, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy związanej z takim zamówieniem.  

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków zachowania poufności, o których mowa w ust. 1 - 3 powyżej, Klient zapłaci nam karę umowną w wysokości 50000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. W razie poniesienia przez nas szkody przewyższającej zastrzeżoną karę umowną, jesteśmy uprawnieni do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych
w Kodeksie cywilnym.

3. Będziemy przetwarzać dane Klientów wymagane w transakcjach biznesowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Jesteśmy uprawnieni do zidentyfikowania Klienta jako Klienta referencyjnego.

 

§ 16 Klauzula kontroli eksportu

1. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia i zapewnienia zgodności z obowiązującymi krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawa kontroli eksportu przy przekazywaniu naszych towarów. W szczególności należy przestrzegać przepisów dotyczących kontroli eksportu Unii Europejskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Republiki Federalnej Niemiec.

2. Przed przekazaniem naszych towarów, Klient jest zobowiązany do zapewnienia, poprzez odpowiednie kontrole i środki, że działania te nie naruszają żadnych embarg. W szczególności przepisy Unii Europejskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Republiki Federalnej Niemiec muszą być przestrzegane (dotyczy również zakazów obchodzenia przepisów).

3. Ponadto, Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień europejskich i amerykańskich list sankcji dotyczących wszelkiej działalności gospodarczej z organizacjami, osobami i firmami wymienionymi w wykazie. Ponadto Klient musi zapewnić, że wykorzystanie lub przekazanie przez nas towarów nie służy celom wojskowym lub związanym z uzbrojeniem, które są niedopuszczalne lub wymagają zatwierdzenia, chyba że uzyskano niezbędne zezwolenia.

4. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 1 dnia, udzielenia nam na żądanie wszystkich informacji o ostatecznym miejscu przeznaczenia i odbiorcy, jak również o przeznaczeniu dostarczonych towarów i usług, o ile z powodu ewentualnej kontroli zaistnieje taka konieczność. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku Klienta, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klient zapłaci nam karę umowną w wysokości 10000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. W razie poniesienia przez nas szkody przewyższającej zastrzeżoną karę umowną, jesteśmy uprawnieni do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

5 Klient zwalnia nas całkowicie z wszelkich roszczeń wynikających z nieprzestrzegania przez odbiorcę wyżej wymienionych obowiązków w zakresie kontroli eksportu i zobowiązuje się do zwrotu wynikających z tego szkód i kosztów. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku Klienta, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klient zapłaci nam karę umowną w wysokości 50000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. W razie poniesienia przez nas szkody przewyższającej zastrzeżoną karę umowną, jesteśmy uprawnieni do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

 

§ 17 Klauzula społeczna

Przy ustalaniu wysokości ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, które mają być zaspokojone przez nas lub w związku z niniejszą umową, czynniki takie jak  przyczyna szkody,  wina  oraz nieprawidłowy montaż produktu, będą brane pod uwagę w odpowiednim stopniu na naszą korzyść. W szczególności wszelkie odszkodowania, koszty i wydatki, które mamy ponieść, nie będą wyższe niże wartość dostarczonej części produktu.

 

§ 18 Forma zmiany umowy

Wszelkie zmiany i aneksy do umowy wymagają formy pisemnej lub dokumentowej, jeśli zamówienie zostało złożone za pośrednictwem Portalu, pod rygorem nieważności.

 

§ 19 Rozdzielność postanowień

Partnerzy umowy zastąpią nieskuteczne postanowienie takim, które w największym możliwym stopniu realizuje intencję i cel nieskutecznego postanowienia w sensie prawnym.

 

§ 20 Prawo właściwe

Obowiązuje polskie prawo powszechnie obowiązujące. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

 

§ 21 Jurysdykcja

Sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy i z nią związanych jest sąd właściwy miejscowo dla naszej siedziby. Jesteśmy również uprawnieni do wszczęcia postępowania przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby  Klienta lub przed sądem powszechnym właściwym dla miejscowości Wroclaw (50-128 Wroclaw).

 

§ 22 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych, które są przetwarzane  związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest KRANNICH SOLAR sp. z o. o. z siedzibą we (50-128) Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 19. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności lub Informacji o przetwarzaniu danych osobowych, znajdującej się pod adresem https://krannich-solar.com/pl-pl/polityka-prywatnosci.

 

§ 23 Przedsiębiorca-Konsument

 1. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca-Konsument nie stosuje się postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży określonych w postanowieniach § 2 ust. 4, § 4 ust. 2 i 3, § 5 ust. 2 i 4, § 6 ust. 2, 4 i 5, § 7 ust. 5, 7 i 8, § 8 ust. 2 i 3, § 9 ust. 3, § 12 ust.  4 – 8, § 14, § 21.
 2. Przedsiębiorca-Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem naszego przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem następujących kosztów:
  1. jeżeli Przedsiębiorca-Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu Przedsiębiorcy-Konsumentowi poniesionych przez Przedsiębiorcę-Konsumenta dodatkowych kosztów;
  2. Przedsiębiorca-Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że zgodziliśmy się je ponieść lub nie poinformowaliśmy Przedsiębiorcy-Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów;
  3. Przedsiębiorca-Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia;
 3. Wzór formularza do odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem naszego przedsiębiorstwa nie przysługuje Przedsiębiorcy-Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy-Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez nas utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Przedsiębiorcy-Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której Przedsiębiorca-Konsument wyraźnie żądał, abyśmy do niego przyjechali w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli świadczymy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Przedsiębiorca-Konsument żądał, lub dostarczamy rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Przedsiębiorcy-Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 5. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca-Konsument jesteśmy odpowiedzialni względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) w sposób określony w przepisach 556 - 5765 KC.

 

§ 24 Postanowienia końcowe

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wchodzą w życie od dnia 01.12.2021.

 

Załącznik nr  1 – wzór formularza do odstąpienia

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

KRANNICH SOLAR SP. Z O. O.

ul. Św. Mikołaja 19,50-128 Wrocław

tel. 61 415 85 30, e-mail: infonoSpam[at]pl.krannich-solar.com

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko Przedsiębiorcy-Konsumenta(-ów)

– Adres Przedsiębiorcy-Konsumenta (-ów)

– Podpis Przedsiębiorcy-Konsumenta (-ów)

– Data