GSS

GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI

 

Madde 1 Geçerlilik alanı

(1) Bir tedarikçi ile akdedilen tüm sözleşmelerde ve ayrıca bununla ilgili sözleşme öncesi borç ilişkileri için ticari ilişkilerde tarafımızdan imzalanmış olan tüm sözleşmelerde, yazılı olarak aksi kararlaştırılmadığı sürece yalnızca bu genel satın alma şartları (GSŞ) geçerlidir. Açıkça aksi belirtilmese dahi, farklı iş şartları sözleşme içeriği teşkil etmez. Bu husus aynı zamanda bilgilendirme ile çelişen veya farklı şartlardaki teslimatları çekincesiz olarak kabul etmemiz veya bireysel yazışmalarda buna atıfta bulunulması halinde de geçerlidir. Sipariş kabul onaylarındaki karşıt koşullara ilişkin zımni davranışımız da bir kabul anlamına gelmez.

(2) Mevcut iş ilişkilerinde bu tür sözleşmelerin akdi esnasında buna atıf yapılmamış olsa dahi, sözleşme tarafları yazılı olarak aksini kararlaştırmadıkları sürece sadece tedarikçinin görevlendirilmesinde tr.krannich-solar.com/tr/meta/gpc.html adresinden ulaşılabilir güncel sürümü ile genel satın alma şartlarımız geçerlidir. Talep üzerine tedarikçiye güncel genel satın alma şartları sürümü basılı olarak da gönderilir.

(3) Tedarikçi ile aramızda sözleşmelerle ilgili tüm anlaşmalar ilgili sözleşmelerde, bu genel satın alma şartlarında ve tekliflerimizde yazılı olarak kaydedilmiştir.

(4) Tedarikçiden bir kalite güvence sözleşmesi imzalamasını talep etme hakkımız saklıdır. Bu kalite güvence sözleşmesi daha sonra bu genel satın alma şartlarının bir parçası olur.

(5) Bu genel satın alma şartları Türk Borçlar Kanunu (TBK) Md. 20. Par. 4 anlamında sadece tacirlere, kamu hukuku tüzel kişilerine veya kamu hukuku kapsamındaki özel fonlara karşı geçerlidir.

 

Madde 2 Sözleşme akdi

(1) Sadece yazılı siparişlerimizin içeriği geçerlidir. Sözlü olarak verilen siparişler veya ek mutabakatlar ancak yazılı onayımızla birlikte geçerlilik kazanır. Teslimat sözleşmeleri (sipariş ve kabul) ve teslimat çağrıları ile bunların değişiklikleri ve eklemeleriyazılı şekilde yapılmak zorundadır.

(2) Tedarikçi siparişimizi ulaşmasından sonraki beş iş günü içinde kabul etmezse bu sipariş bizim için artık bağlayıcı değildir. Tedarikçi siparişimizi kabul edemez veya kabul etmek istemezse bunu bize kusurlu bir gecikme olmadan/ivedilikle bildirmekle yükümlüdür.

(3) Tedarikçi siparişleri yazılı bir sipariş onayı ile onaylar. Sipariş onayında fiyat, indirim, sipariş numarası, bağlayıcı teslimat tarihinin yanı sıra siparişin tüm bilgileri yer almalıdır. Siparişimizdeki sapmalar, özellikle burada belirtilen fiyatlar, indirimler ve teslim tarihleri, yazılı olarak tarafımızdan teyit edilirse sözleşmenin bir parçası haline gelir.

(4) Siparişe ait çizimler, planlar ve başka belgeler bizim mülkiyetimizde kalır. Bu belgelerdeki tüm telif haklarımız saklıdır. Tedarikçi siparişleri 2. paragrafta belirtilen süre içerisinde kabul etmezse bu belgeler derhal bize iade edilmelidir.

(5) Tedarikçi için makul bir çerçevede teslimat konusunun tasarım ve uygulamasında değişiklikler talep edebiliriz. Bunun etkileri özellikle artan veya azalan maliyetler ve dağıtım süreleri ile ilgili olarak karşılıklı anlaşmaya uygun bir şekilde düzenlenmelidir.

 

Madde 3 Fiyatlar, ödeme, takas

(1) Siparişte belirttiğimiz fiyatlar bağlayıcıdır. Taraflarca yazılı olarak aksi açıkça kabul etmedikçe teslimat, ilgili yasal katma değer vergisi ve paketleme masrafları da dahil olmak üzere adrese teslim olarak anlaşılmalıdır.

(2) Açıkça aksi belirtilmediği sürece tedarikçinin teklif, taslak, örnek ve numuneleri bizim için ücretsizdir. Aksi kararlaştırılmadıkça ziyaretler veya tekliflerin hazırlanması, projeler vb. için ücret veya tazminat ödenmez.

(3) Faturalar, malların nakliyesinden sonra tek bir nüsha olarak ancak bundan ayrı olarak iş adresimize gönderilecektir. Faturalar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içermelidir: Tarafların adı ve adresi, vergi numarası, sipariş numarası, tedarikçi numarası, siparişin numara ve tarihi, sipariş edenin ek bilgileri, irsaliye numara ve tarihi, hesaplanan mal veya hizmetin miktarı, teslim edilen malın menşe ülkesi ve banka bilgileri. Nizami düzenlenmemiş faturalar alınmış sayılmaz.

(4) Ödeme, nizami faturanın alınmasından itibaren 14 gün içinde %3 iskontoyla, nizami faturanın alınmasından itibaren 45 gün içinde net olarak yapılır. Zamanından önce alınan teslimatlarda kararlaştırılan teslimat tarihinden sonra ödeme gerçekleşir.

(5) Hatalı teslimatlarda teslimatın eksiksiz yapılmasına kadar ödemeyi orantılı olarak geri çekme hakkına sahibiz. Öte yandan (çekincesiz) ödeme, nizami şekilde yerine getirildiğinin teyidi veya tedarikçinin kusurların sorumluluğundan feragat edilmesi anlamına gelmez.

(6) Yasal takas ve hapis haklarına tam kapsamlı olarak sahibiz. Tedarikçi sadece ihtilafsız ve yasal olarak tespit edilmiş alacakları takas edebilir. Bu sözleşme kapsamındaki hak talepleri, sadece önceden verilen ve hakkaniyete aykırı şekilde reddedilemeyen yazılı iznimizle üçüncü kişilerce devredilebilir. Hapis hakkı veya yerine getirilmemiş sözleşmeye ilişkin itiraz, tedarikçi için yalnızca ilgili sözleşme ilişkisi kapsamında kullanılabilir.

 

Madde 4 İfa zamanı, gecikmeler

(1) Siparişte belirtilen veya başka şekilde kararlaştırılan teslimat tarih ve süreleri bağlayıcıdır. Teslimat tarihine veya teslimat süresine uymakla ilgili ölçüt, malların tarafımızdan teslim alınmasıdır.

(2) Tedarikçi, teslim tarihi / süresine uymama riski veya fiili durumu olduğunda nedenlerini ve gecikmenin beklenen süresini derhal bize bildirmekle yükümlüdür. Teslimat gecikmesinin varlığı bundan etkilenmez.

(3) Teslimat gecikmesi durumunda tüm yasal haklarımız saklıdır. Teslimat gecikmesi durumunda gecikmenin tamamlan her haftası için sipariş değerinin %0,5 - ancak azami %5 - oranında cezai şart talep etme hakkımız bulunur. Bunun dışındaki yasal taleplerimiz saklıdır.

 

Madde 5 Ambalaj, sevkıyat, kısmi teslimatlar, risk devri

(1) Teslimat ve sevkıyat, iş adresimize veya bizim tarafımızdan belirlenen teslimat yerine kadar riski tedarikçiye ait olmak üzere adrese teslim olarak yapılır. Ambalaj, navlun ve sigorta maliyetleri tedarikçi tarafından karşılanır. Tüm teslimatlar, tarafımızca bir paketleme talimatı bulunmadığı sürece tedarikçi tarafından nizami ve ticarete uygun şekilde paketlenmiş olmalı, ambalajın teslimat konusunu teslimat adresine kadar korumasını sağlanmalıdır. Ambalajlar bizim tarafımızdan ücretsiz olarak iade edilebilir.
Münferit durumda fabrikada teslim kararlaştırılmışsa tedarikçi, en uygun fiyatlı nakliye ve doğru beyannameyi sağlayacaktır. Tedarikçi bu durumda da nakliye hasarlarından sorumludur.

(2) Mallar için teslimat kapsamının tam tanımının yanında sipariş numarası, ürün numarası, tür ve miktar, konteyner numarası, ağırlık ve m³ cinsinden hacim bilgilerini de içeren bir irsaliye düzenlenmiş olmalıdır. Ayrıca bizden bilgisini edinebileceğiniz dokümantasyon ve etiketleme düzenlemelerimize uyulmalıdır. Tedarikçi bunu ihmal ederse sorumlu olmayacağımız işleme gecikmeleri kaçınılmazdır.

(3) Kısmi teslimatlar sadece açık olarak kararlaştırılmışsa kabul edilir. Kısmi teslimatlarda kalan miktar daima belirtilmelidir.

(4) Risk devri tarafımızdan belirtilen teslimat adresinde gerçekleşir.

 

Madde 6 Maddi ve hukuki ayıplar, gözden geçirme ve ayıp ihbarı yükümlülüğü, ayıptan doğan haklar

(1) Aksi kararlaştırılmadıkça tedarikçi, teslim edilen tüm malların tekniğin bilinen durumunda, teslimat adresinin ve tedarikçi tarafından biliniyor ve kendisi için makul ise malların / nihai ürünümüzün kullanım yerinin yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve ayrıca yetkili makamlar, meslek birlikleri ve ticaret birliklerinin yönetmelik ve direktiflerine uygun olmalıdır. Her halükarda mallar olağan kullanıma uygun olmalı ve aynı türden mallarda yaygın olan ve malın türüne göre beklenebileceği bir niteliğe sahip olmalıdır. Münferit durumlarda bu düzenlemelerden sapmalar gerekli olduğunda tedarikçi bunun için müşterinin açık yazılı onayını almak zorundadır. Tedarikçinin tarafımızdan istenen uygulama türüne ilişkin şüpheleri varsa bunları bize derhal bildirmelidir.

(2) Tedarikçi, malların üçüncü taraf hakları içermediğini ve teslimat ile üçüncü taraf haklarının ihlal edilmediğini garanti eder. Satıcı ilk talep üzerine olası üçüncü taraf haklarına karşı bizi muaf tutacaktır.

(3) Türk Ticaret Kanunu (TTK) 23. maddesinin uygulama alanında gözden geçirme ve ayıp ihbarı yükümlülüğü aşağıdaki şekilde yeniden uyarlanmıştır:
- Teslim edilen malın işlerin olağan akışına göre imkân bulunur bulunmaz gözden geçirme sırasında ayıplı olduğu tespit edilirse tedarikçi malın teslim alınmasından sonra bir hafta içinde bilgilendirilir. Bu tür bir gözden geçirmede tespit edilemeyen ayıplar ayıbın ortaya çıkmasından sonra 8 gün içinde bildirilir. Bu süreye uymak için ayıp ihbarının tedarikçiye zamanında gönderilmiş olması yeterlidir.
- Mal giriş kontrolü sadece malın tanı ve adet açısından açıkça tespit edilebilen sapmalar ve ayrıca açıkça tespit edilebilen nakliye hasarları ile sınırlıdır.

Tedarikçi, gecikmiş ayıp ihtarına veya çekincesiz kabule itiraz edemez. Daha kapsamlı bir mal giriş kontrolü yapma hakkımız bundan etkilenmez.

(4) TTK 23. maddesi ağır ihmal hariç olmak üzere salt eser sözleşmeleri üzerine doğrudan veya kıyas yoluyla uygulanamaz, TTK 23. maddesinin kapsamı dışındaki sözleşmelerde gözden geçirme ve ayıp ihbarı yükümlülüğümüz yoktur.

(5) Yasal garanti haklarımız kısıtlama olmaksızın geçerlidir.

(6) Yasal garanti haklarına ek olarak eser sözleşmesi söz konusu olduğunda telafi kapsamında takdirimize göre ayıbın giderilmesini veya ayıpsız bir benzerinin teslimatını talep edebiliriz.
Ayrıca bir satış sözleşmesinin mevcut olması halinde acil durumlarda veya tedarikçi ile görüştükten sonra zararı azaltma yükümlülüğümüz çerçevesinde TBK 20. maddesi koşullarında (kıyas yoluyla) ayıbı kendimiz gidermeye yetkili oluruz.

(7) Ayıptan doğan haklar, farklı bir yazılı anlaşma yapılmadığı veya yasal olarak daha uzun bir zaman aşımı öngörülmediği sürece risk devrinden sonra 24 ay içinde zaman aşımına uğrar.

(8) Yazılı ayıp ihbarımız garanti süresinin durmasına yol açar. Garanti süresi telafinin başarıyla gerçekleştirilmesinden veya tedarikçinin garantiyi yazılı olarak reddetmesinden sonra iki ay içinde tekrar başlar. Telafi teslimatı durumunda garanti süresi yeni malın teslimatı ile birlikte başlar.

 

Madde 7 Ürün sorumluluğu, muafiyet, mali mesuliyet sigortası teminatı

(1) Tedarikçinin sorumlu olduğu bir ürün zararı nedeniyle üçüncü taraflarca bize karşı tazminat talebinde bulunulursa tedarikçi, zararın kaynağının kendi hakimiyet ve organizasyon alanında bulunması halinde ilk talep üzerine bu talepleri savunmak için gerekli masraflar da dahil olmak üzere üçüncü tarafların tüm hak taleplerine karşı bizi muaf tutmakla yükümlüdür.

(2) 1. paragraf anlamında bir hasar olayı nedeniyle bir geri çağırma yapmak zorunda kalırsak tedarikçi bu geri çağırmadan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm masrafları tazminle yükümlüdür. Tedarikçiyi geri çağırma içeriği ve kapsamı hakkında makul bir süre içinde bilgilendireceğiz ve ona görüş sunma fırsatı vereceğiz. Bundan başka yasal haklarımız bundan etkilenmez.

(3) Tedarikçi, mallar için yeterli bir teminat ile bir ürün sorumluluk sigortası yaptırmak ve sürdürmekle yükümlüdür. Bundan başka yasal haklarımız bundan etkilenmez, bu düzenleme ile bir sorumluluk sınırlaması ortaya çıkmaz.

 

Madde 8 Tedarikçinin diğer yükümlülükleri

(1) Tedarikçi, tedarik ilişkisi sona erdikten sonra 10 yıllık makul bir süre için teslimat ürünlerini veya bunların kısımlarını yedek parça olarak tedarik edebileceğinden emin olmalıdır.

(2) Tedarikçi, sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile ilgili tüm veri ve durumlar ile teslimatıyla amaçlanan kullanımının zamanında kendisine bildirilmesini sağlayacaktır. Teslimatlarının nizami, güvenli ve ekonomik kullanımı için gerekli tüm hizmetleri içerdiğini, amaçlanan kullanıma uygun olduğunu ve teknik ve bilimin bilinen son durumuna uygun olduğunu garanti eder

(3) Tedarikçi, teslimat kalemlerinin ithalatı ve ticareti için gerekli resmi onaylar ve raporlama yükümlülükleri hakkında bizi bilgilendirmelidir.

(4) Tedarikçi, teslimatlarının ve hizmetlerinin kalitesini sürekli olarak denetlemelidir. Tedarikçiler için kalite güvence sözleşmemizin güncel geçerli sürümünü dikkate almak zorundadır. Teslim edilen malın değiştirilmesi için öncesinde yazılı onayımızın alınması gereklidir. Tedarikçi, teslimatın hatasız üretiminin ne zaman, nasıl ve kim tarafından güvenceye alındığını bize teslim edilen tüm ürünler için yazılı olarak kayıt altına almalıdır. Bu kayıtlar en az 10 yıl süreyle saklanmalı ve talep üzerine tarafımıza ibraz edilmelidir. Alt tedarikçiler de uygun şekilde yükümlendirilmelidir.

 (6) Tedarikçinin diğer yükümlülükleri bundan etkilenmez.

 

Madde 9 Tedarikler

(1) Tedarikçiye sunduğumuz veya tedarikçinin bizim finansal kaynaklarımızla bizim için elde ettiği numuneler, modeller, araçlar, çizimler ve diğer belgeler mülkiyetimizdir veya mülkiyetimizde kalır.

(2) Tedarik edilen malzeme veya parçalar mülkiyetimizde kalır. Bunlar sadece sipariş bağlamında kullanılabilir. Malzemelerin işlenmesi ve parçaların montajı tedarikçi tarafından bizim adımıza gerçekleşir. Malzemelerin ve parçaların bize ait olmayan başka mallar ile işlenmesi, karıştırılması veya birleştirilmesi durumunda, işleme, karıştırma veya birleştirme sırasında işlenen malın tedarik edilen malzeme ve parçaların değerine oranı kadar yeni üründe ortak mülkiyet payımız vardır. Malımızın ana kalem olarak kabul edilmesi halinde tedarikçinin oransal olarak müşterek mülkiyeti bize devredeceği konusunda mutabakata varılmış sayılır. Tek mülkiyetimiz ve müşterek mülkiyetimiz tedarikçi tarafından ücretsiz muhafaza edilir.

 

Madde 10 Mülkiyeti muhafaza kaydı

Türk Medeni Kanunu 764. maddesine göre mülkiyeti muhafaza kaydı düzenlemeleri ayrıca müzakere edilebilir ve yetkili noterdeki mülkiyeti muhafaza siciline kaydedilir.

 

Madde 11 Gizlilik

(1) Tedarikçi, siparişin işlenmesi kapsamında özellikle teknik detaylar açısından malumat ve bilgi edinirse bunlar için gizliliğini korumayı taahhüt eder.

(2) Verilen malumat ve bilgiler sadece somut siparişle bağlantılı olarak kullanılmalıdır ve bu nedenle sadece sipariş işlemine katılan ve aynı şekilde gizlilik yükümlülüğüne tabi olan çalışanlar için erişilebilir hale getirilmelidir. Verilen bilgiler üçüncü tarafların erişimine sadece yazılı iznimizle açılabilir. Bu durumda bu üçüncü taraflara uygun bir gizlilik anlaşması yapılmalıdır.

(3) Tedarikçi, bu belgelerin iş birliğinin başında mı yoksa siparişimizin işlenmesinin bir sonucu olarak mı oluşturulduğunu dikkate alınmaksızın, halihazırda devredilen tüm gizli belgeleri talep üzerine teslim etmeyi taahhüt eder. Bu yükümlülük, özellikle işbirliğinin sona ermesinde geçerlidir. Bu durumda tedarikçi, gizli belgelerin tesliminin eksiksiz olduğunu ve hiçbir kopyanın muhafaza edilmediğini garanti edecektir.

(4) İlgili yasal gerekçelere bakılmaksızın gizli belgelere ilişkin bir hapis hakkı açıkça geçersizdir.

 

Madde 12 Referans tedarikçi olarak atama

Tedarikçiyi bir referans tedarikçi olarak atama ve bu amaçla özellikle logosunu web sitemizde ve reklam materyallerinde ücretsiz kullanma hakkına sahibiz.

 

Madde 13 Yazılı şekil

Bu sözleşmenin değiştirilmesi ve tamamlanmasının etkili olması için yazılı şekilde olması gerekmektedir. Sözleşme tarafları, bireysel beyanlar için başka şartlar mevcut olmadıkça, belgeleri özellikle faks veya e‑posta yoluyla metin halinde ileterek bu gerekliliğe uymalıdır. Yazılı şekil gereksinimi sadece yazılı olarak iptal edilebilir.

 

Madde 14 Hukuk seçimi

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) hariç olarak Türkiye Cumhuriyeti hukuku geçerlidir.

 

Madde 15 İfa yeri, yetkili mahkeme

(1) Bu sözleşmeden doğan tüm yükümlülükler için ifa yeri, yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadığı sürece, sözleşmenin imzalandığı tarihte kayıtlı iş merkezimizdir.

(2) Tedarikçinin tüccar, kamu hukuku veya kamu mal varlığı tüzel kişiliği olması veya bunlarla eşdeğer bir statüye sahip olması ya da merkezi veya şubesinin yurt dışında bulunması halinde bu sözleşmeden kaynaklanan ve bu sözleşmeyle bağlantılı olan tüm ihtilaflar için İstanbul mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca, tedarikçinin iş merkezinin olduğu yerde ve yetkili diğer tüm mahkemelerde dava açma hakkına da sahibiz.

 

Madde 16 Bölünebilirlik kuralı

İşbu genel satın alma şartlarının herhangi bir hükmünün geçersiz olması veya kılınması veya düzenleme boşluklarının bulunması halinde genel satın alma şartlarının geri kalan hükümlerinin geçerliliği bundan etkilenmez. Sözleşme ortakları böyle bir durumda geçersiz hükmü, mantığı ve amacı ile geçersiz hükme en yakın olan hukuken geçerli bir hükümle değiştirmeyi taahhüt ederler. Aynı husus sözleşme boşlukları için de geçerlidir.

 

 

Güncellik: Mayıs 2018

Genel satin alma şartlari (PDF)