GHS

Genel hizmet şartlari Krannich Solar Güneş Enerji Sistemleri

Madde 1 Geçerlilik alanı

(1) Teslimat ve hizmetlerimizle ilgili bir müşteri ile akdedilen tüm sözleşmeler ve ayrıca bununla ilgili sözleşme öncesi borç ilişkileri için yalnızca bu genel hizmet şartları (GHŞ) geçerlidir. Açıkça aksi belirtilmese dahi, farklı iş veya satın alma şartları sözleşme içeriği teşkil etmez. Bu husus aynı zamanda bilgilendirme ile çelişen veya farklı şartlardaki hizmetlerimizi müşteriye çekincesiz olarak sağlamamız veya bireysel yazışmalarda buna atıfta bulunulması halinde de geçerlidir.

(2)

Mevcut iş ilişkilerinde bu tür sözleşmelerin akdi esnasında buna atıf yapılmamış olsa dahi, sözleşme tarafları yazılı olarak aksini kararlaştırmadıkları sürece sadece müşteri tarafından görevlendirilme durumunda tr.krannich-solar.com/tr/meta/gstc.html adresinden ulaşılabilir güncel sürümü ile genel hizmet şartlarımız geçerlidir. Talep üzerine müşteriye güncel genel hizmet şartları sürümü basılı olarak da gönderilir.

(3) Bu genel hizmet şartları Türk Borçlar Kanunu (TBK) Md. 20. Par. 4 anlamında sadece tacirlere, kamu hukuku tüzel kişilerine veya kamu hukuku kapsamındaki özel fonlara karşı geçerlidir.

 

Madde 2 Sözleşme akdi, teklif belgeleri, diğer bilgiler

(1) Tekliflerimiz değiştirilebilir ve bağlayıcı olduğu yazılı olarak tanımlanmadıkça bağlayıcı değildir. Müşteri, sözleşmelerin imzalanmasıyla ilgili beyanlara (sözleşme teklifleri) iki hafta boyunca bağlı olacaktır.

(2) Yasal bir bağlayıcılık sadece her iki tarafça imzalanmış bir sözleşme veya yazılı sipariş onayımızla ve ayrıca sözleşmeye ilişkin hizmetin ifasına başlamamızla birlikte gerçekleşir. Müşterinin sözlü sözleşme beyanlarının yazılı onayını talep edebiliriz.

(3) Müşteri ile aramızda bir sözleşme ilişkisi ancak müşteri siparişinin tarafımızca yazılı olarak kabul edilmesi (sipariş onayı) veya sözleşmeye ilişkin hizmetin ifasına başlamamızla birlikte gerçekleşir.

(4) Bağlayıcı satın alma teklifinin tarafımızca yazılı kabulü (sipariş onayı) e-posta yoluyla da gerçekleşebilir. Müşterinin siparişini verdikten hemen sonra aldığı satın alma teklifinin alındığının onayı (sipariş alındı onayı), satın alma teklifinin kabulü anlamına gelmez.

(5) Aksi belirtilmediği ve kabul edilmediği sürece tarafımızca sunulan tüm bilgiler müşteri tarafından erişim zamanı ile sınırlıdır, çünkü bilgi, teklif ve fiyatlar sürekli olarak tarafımızdan güncellenmektedir.

(6) Tüm resimler, çizimler, hesaplamalar, araçlar ve diğer belgeler üzerinde mülkiyet ve telif haklarımızı saklı tutarız. Bu husus "gizli" olarak tanımlanan yazılı belgeler için de geçerlidir. Bunların üçüncü taraflara verilmesi veya üçüncü taraflar için kullanılması için açık yazılı iznimiz gereklidir.

(7) Sözleşme tarafları, iş birliği kapsamında edinilen doküman, belge ve bilgiler ve ayrıca oluşturulan tüm kopyaları talep üzerine iade veya imha etmekle yükümlüdür.

 

Madde 3 Sözleşme konusu, garantiler, hizmet değişiklikleri

(1) Teslimat ve hizmetlerin kapsam, tür ve kalitesi için esas olan, taraflarca imzalanmış olan sözleşme veya bizim sipariş onayımız, bunu haricinde bizim teklifimizdir. Ek şartname veya şartlar, sözleşme taraflarının yazılı olarak kabul etmesi veya yazılı olarak teyit etmesi halinde sözleşmenin bir parçası haline gelecektir. Hizmet kapsamındaki müteakip değişiklikler karşılıklı yazılı anlaşma veya açık yazılı teyidimizi gerektirir.

(2) Ürün açıklamaları, çizimler ve teknik veriler hizmet tanımlarıdır ancak bir garanti teşkil etmezler. Herhangi bir garanti, yazılı olarak açık bir şekilde beyan edilmelidir. Garantilerin tekliflerde belirtildiği durumlarda, bunlar sadece ilgili imalatçı garantileridir. Bununla ilgili olası istemler ilgili üreticiye karşı ileri sürülmelidir. Çizimler, resimler, ölçüler, ağırlıklar veya diğer hizmet verileri sadece yazılı olarak açıkça kabul edildiğinde bağlayıcıdır.

(3) Hizmet değişiklikleri, müşteri için makul derecede olduğu sürece hizmetlerde küçük değişiklikler yapma hakkımızı saklı tutarız. Özellikle ticari açıdan olağan sayılan kalite, miktar, ağırlık sapmaları veya diğer sapmalar, siparişi verirken broşürler, çizimler veya resimlere atıfta bulunsa bile, bu tür özellikler açıkça bağlayıcı olarak kabul edilmedikçe, müşteri tarafından kabul edilir. Bunun dışında özellikle renk farklılıkları ve modüllerin yükseklik ve ebatlarına ilişkin olarak hizmet verilerinde teknik sapmaların olabileceğini belirtmek isteriz.

 

Madde 4 İfa zamanı, gecikmeler, kısmi ifalar, ifa yeri

(1) Teslimat ve ifa zamanına ilişkin bilgiler, tarafımızca yazılı olarak tanımlanmadığı sürece bağlayıcı değildir. Tüm teslimat ve ifa süreleri tedarikçilerimizin uygun ve zamanında teslimatına tabidir. Teslimat süreleri, tarafımızdan sipariş onayının gönderilmesiyle başlar ancak müşteri ile bizim aramızdaki tüm ticari ve teknik sorular açıklığa kavuşturulmadan ve müşteri, üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeden önce (ör. gerekli tüm resmi izinlerin veya kararlaştırılan peşin ödemelerin sağlanması) başlamaz.

(2) Teslimat ve ifa süreleri, müşterinin sözleşmenin şartlarına göre temerrüde düştüğü süre kadar ve sorumlu olmadığımız durumlar nedeniyle teslimat veya ifanın engellendiği süre kadar ve gecikme sebebinin ortadan kalkmasından sonra makul bir süre kadar uzatılacaklardır. Bu durumlar arasında mücbir sebepler, özellikle ilgili emtia piyasalarında ham madde kıtlığı, tedarikçilerimizden kaynaklanan gecikmeler ve iş uyuşmazlıkları yer almaktadır. Süreler aynı zamanda, müşterinin bir iştirak yükümlülüğünü sözleşmeye aykırı olarak yerine getirmemesi, ör. bir bilgiyi vermemesi, bir siparişi teslim etmemesi veya personel sağlamaması gibi durumlarda bu süre kadar uzatılır.

(3) Sözleşme taraflarının daha sonra mutabık sürelere etki eden farklı veya ek hizmetleri kararlaştırmaları halinde bu süreler makul bir süre kadar uzatılır.

(4) Müşterinin talebi üzerine teslimat tarihleri veya hizmet ifası tarihlerinin ertelenmesi kararlaştırılırsa ücreti, erteleme olmadan muaccel olacak olan vade tarihinde talep etme hakkına sahip oluruz. Bu sürenin ertelenmesi ile ilgili anlaşma yazılı şekilde yapılmalıdır.

(5) Müşteri tarafından ihbar ve süre belirlemelerin geçerli olabilmesi için yazılı şekilde olmalıdır. Verilen mehil uygun olmalıdır. İki haftadan az bir süre sadece özel aciliyet durumlarında uygun kabul edilir.

(6) Teslim edilen parçalar müşteri tarafından makul bir şekilde kullanılabildiğinde kısmi ifa yapma hakkına sahibiz. Teslimat kapsamının %5'ine kadar eksik veya fazla teslimat yapma hakkımızı saklı tutarız.

(7) Mallar kararlaştırılan teslim tarihinde nakliye personeline teslim edildiğinde veya gerçekten mevcut olan sevkiyata hazır durumu bildirildiğinde kararlaştırılan teslim sürelerine uyulduğu kabul edilir.

(8) Tedarikçimizi itinayla seçmiş olmamıza ve siparişin bizim teslimat yükümlülüğümüzün gerekliliklerine uygun olmasına rağmen tedarikçimizin bize (kesin) teslimat yapmaması durumunda, teslimatın yapılmadığını müşterimize bildirmemiz ve - kabul edilebilir olması halinde - tedarikçiye karşı sahip olduğumuz istem haklarımızı müşteriye devretmeyi teklif etmemiz halinde müşteriyle olan ilişkimizde kısmen veya tamamen dönme hakkına sahip oluruz. Tedarikçilerimizin seçiminde hafif ihmalkar seçim kusurundan sorumlu olmayız.

(9) Aksi belirtilmediği veya kararlaştırılmadığı sürece ifa yeri merkezimizdir.

 

Madde 5 Ambalaj, sevkiyat, risk devri, sigorta

(1) Teslimatlarımız müşterinin hesabına nizami ve olağan şekilde ambalajlanır.

(2) Ürün fabrikamızdan veya sevkiyat ambarından çıktığı anda risk müşteriye devredilir. Bu durum kısmi teslimatlar, telafi kapsamındaki teslimatlar için ve örneğin kargo ücreti veya adrese teslimat gibi başka hizmetlerin tarafımızca üstlenilmesi halinde de geçerlidir. Kabul gerektiren bir eser sözleşmesi söz konusu olması durumunda risk, kabul işleminde devredilir.

(3) Müşteriden başka yazılı talimat almadıkça sevkiyat şekli, nakliyeci ve nakliye güzergahı seçimi tarafımızca gerçekleştirilir. Bu seçim ile ilgili olarak sadece kasıt veya ağır ihmal durumunda sorumlu oluruz.

(4) Aksi kararlaştırılmamışsa teslimat için müşterinin hesabına bir navlun sigortası yaptırılır.

 

Madde 6 Fiyatlar, ücret, ödeme, takas

(1) Tüm fiyatlar, sözleşme taraflarınca aksi kararlaştırılmadıkça fabrika çıkışlı olarak geçerlidir. Tüm fiyat ve ücretler avro cinsinden olup yasal katma değer vergisi ve teslimat ülkesindeki olası başka vergileri ve ayrıca seyahat giderleri, harcamalar, paketleme, sevkiyat ve gerektiğinde nakliye sigortasını içermez. Sözleşmelerden doğan Damga Vergisi hizmeti veya ürünü satın alan müşteri tarafından ödenir.

(2) Sözleşme ile mutabakata varılan fiyatların ödenmesi gerekir. Hizmetler harcamaya göre faturalandırılır.

(3) Ürünlerimizin sevkiyatı esas itibarıyla sadece banka havalesi yoluyla ön ödeme ile gerçekleşir. Başka hiçbir anlaşma yapılmadığı sürece müşteri, sözleşmenin akdedilmesinden hemen sonra teslimat ve hizmetlerimiz için ödeme yapmayı taahhüt eder. İstisnai bir durumda herhangi bir ön ödeme yapılması gerekmediği sürece ödemeler, sözleşme tarafları arasında başka bir anlaşma olmaması durumunda hizmetin ifasından ve faturanın müşteri tarafından alınmasından hemen sonra kesintiye uğratılmadan muaccel olur ve 14 gün içinde ödenmelidir.

(4) Özel bir anlaşmanın olmaması durumunda, sadece gayri nakdi ödemeleri kabul ediyoruz, yani sözleşme belgelerinde yer alan banka hesabımıza yapılan ödemeler. Tahakkuk eden çek ve iskonto masrafları ile işlem ücretlerini müşteri öder. Bunlar derhal muaccel olur. Zamanında tahsil veya zamanında protesto için hafif kusurlu olduğumuz durumlardan sorumlu olmayız.

(5) Müşteri, bize karşı olan borcunun ifasını için üçüncü taraflara havale edebilir. Üçüncü tarafın müşterinin bize karşı yükümlü olduğu şekilde ifa etmesi halinde üçüncü tarafın bu ifasını müşterinin sözleşme gereği ifası olarak kabul ederiz.

(6) Temerrüde düşmesi durumunda müşteri, kanunun 2. maddesi uyarınca temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. Bunun ötesinde bir temerrüt zararının ileri sürme hakkı bundan etkilenmez.

(7) Müşterinin temerrüdü 30 takvim gününden uzun sürmesi, çek veya senetlerinin protesto edilmesi veya mal varlığı üzerinde iflas davası veya başka bir hukuk düzeninde muadili bir dava açılması için başvuruda bulunulması halinde müşteriye karşı tüm alacaklarımızı derhal muaccel hale getirme, tüm teslimat ve hizmetleri alıkoyma ve mülkiyeti muhafaza kaydından kaynaklanan tüm hakları ileri sürme hakkına sahip oluruz.

(8) Müşteri sadece ihtilafsız ve yasal olarak tespit edilmiş alacakları takas edebilir. Türk Borçlar Kanunu (TBK) 183. maddesi kapsamı hariç olmak üzere müşteri, bu sözleşmeden doğan haklarını üçüncü bir kişiye devrederken bizi yazılı olarak bilgilendirmelidir. Hapis hakkı veya yerine getirilmemiş sözleşmeye ilişkin itiraz, müşteri için yalnızca ilgili sözleşme ilişkisi kapsamında kullanılabilir.

(9) Sözleşmenin imzalanmasından sonra ortaya çıkan ve hesap temelinde maddi olarak öngörülemeyen bir etkiye sahip olan ve bizim kontrolümüz dışında kalan şartlar, kararlaştırılan fiyatı yalnızca bu şartların dikkate alındığı bir miktarda ayarlamaya yetkili kılmaktadır. Bu özellikle mevzuattaki değişiklikler, resmi tedbirler, tedarikçilerimizin fiyat artışları ve kur dalgalanmaları için geçerlidir. Bu temelde ayarlanan fiyat, başlangıçta kararlaştırılan ile aynı hesaplama esasına dayanır ve karı artırmaya hizmet etmez.

(10) Sözleşmenin imzalanmasından sonra müşterinin mali durumu veya kredi değerliliğine ilişkin olumsuz bilgi almamız durumunda, - zaten bir peşin ödeme gerekmiyorsa - işlem ve teslimatı müşterinin uygun bir ön ödeme yapması ya da tevdi yoluyla teminat veya banka garantisi koşullarına bağlayabilir.

 

Madde 7 Mülkiyeti muhafaza kaydı

Müşteriden bir noter tarafından tasdik edilmiş ve imzalanmış bir mülkiyeti muhafaza kaydını, masrafları müşteriye ait olmak üzere yetkili noterin mülkiyeti muhafaza siciline kaydedilmesini talep etme hakkımız saklıdır. Bu, ihtiyaç durumunda yazılı olarak kararlaştırılır.

 

Madde 8 Sözleşmenin bağlayıcılığı ve sözleşmenin feshi

(1) Müşteri, bizim tarafımızdan bir görev ihlali durumunda, hangi hukuki gerekçeyle (ör. dönme, edim yerine tazminat isteme, haklı sebeplerle fesih) olursa olsun, edim alışverişini yasal şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar altında zamanından önce iptal edebilir:

a) Sözleşme ihlali somut olarak ihbar edilmelidir. Kusurun giderilmesi, bir süre belirlenerek talep edilmelidir. Ek olarak bu sürenin sonuçsuz sona ermesi durumunda ihbar edilen kusura ilişkin başka hizmetlerin kabul edilmeyeceği ve böylelikle edim alışverişinin kısmen veya tamamen sonlandırılacağı ihtar edilmelidir.

b) Kusurun giderilmesine ilişkin süre yasal düzenlemelere uygundur.

c) Kusurun giderilmemesi nedeniyle edim alışverişinin sona ermesi (kısmen veya tamamen) ancak bu sürenin dolmasından sonra üç hafta içinde ilan edilebilir. Bu süre müzakereler esnasında durdurulur.

(2) Müşteri, çıkarların değerlendirilmesi temelinde gecikme sebebiyle müşterinin sözleşmeyi sürdürmesinin makul olmaması durumunda, edim gecikmesi nedeniyle sözleşmenin iptalini ancak gecikmeden tek başına veya ağırlıklı olarak bizim sorumlu olmamız halinde talep edebilir.

(3) Müşterinin bu bağlamdaki tüm beyanlar, geçerli olabilmesi için yazılı şekilde olmalıdır.

(4) TBK 482. md. uyarınca fesih, yasal düzenlemelere göre geçerli kalır.

(5) Müşterinin kendi kredi değerliliği hakkında yanlış beyanlarda bulunması veya ödemelerini kesin olarak durdurması veya kendisine karşı yeminli beyan vermeye ilişkin bir dava yürütülmesi veya mal varlığı üzerinde iflas davası veya başka bir hukuk düzeninde muadili bir dava açılması için başvuruda bulunulması halinde, müşterinin derhal peşin ödeme yapmadığı sürece, sözleşme ilişkisini derhal feshetme hakkına sahip oluruz. Müşterinin peşin ödeme yapmasının gerekli olduğu ve bu konuda en az 14 gün temerrüde düşmüş olması durumunda sözleşme ilişkisini derhal feshetme hakkına sahip oluruz.

 

Madde 9 Müşterinin genel yükümlülükleri

(1) Müşteri tüm hizmetlerimizi md. 1 par. 1 uyarınca teslimattan veya ifadan hemen sonra ya da erişimin sağlanmasından sonra ticari kanun düzenlemelerine uygun şekilde yetkili personel tarafından incelenmesini sağlamak ve tanınabilir ve/veya tanınan kusurları, kusurun ayrıntılı tanımı ile birlikte derhal yazılı olarak ihbar etmekle yükümlüdür.

(2) Müşteri, borçlu olduğumuz edimlerin başarılı ve zamanında ifa edilmesi için müşterinin kapsamlı iştirakine bağlı olduğumuzu kabul eder. Bu nedenle nizami bir edim ifası için gerekli tüm bilgileri zamanında ve eksiksiz olarak sağlamayı taahhüt eder.

(3) Müşteri hizmetlerimizi somut durumda kullanılabilirlik açısından kapsamlı şekilde test etmek ve montaj, yeniden sevkiyat vb. öncesinde bir fonksiyon testi uygulamakla yükümlüdür. Bu husus müşterinin katkı olarak veya garanti kapsamında ücretsiz edindiği teslimat nesneleri için de geçerlidir.

(4) Müşteri, hizmetlerimiz tarafından maruz kalabilecek, olumsuz etkilenebilecek veya tehdit edilebilecek verileri, en az günde bir kez olmak üzere uygulama için uygun aralıklarla makine ile okunabilir formda yedeklemek ve bu verilerin makul bir çabayla tekrar geri yüklenebilmesini sağlamakla yükümlüdür.

(5) Müşteri, hizmetlerimizin tamamını veya bir kısmını nizami şekilde ifa edemememiz durumunda uygun önlemler alacaktır (ör. arıza teşhisi, sonuçların düzenli kontrolü, acil durum planı yoluyla).

 

Madde 10 Kullanım kısıtlamaları, muafiyet

(1) Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça hizmetlerimiz, yaşamı sürdüren ya da yaşam destekleyici cihazlar ve sistemler, nükleer santraller, askeri amaçlar, havacılık ve uzay uygulamaları ya da ürünün arızalanmasın makul bir değerlendirmede yaşamı tehdit edebilen veya felaketle sonuçlanan hasarlara neden olabilen başka amaçlar için kullanılamaz.

(2) Müşteri 1. paragrafı ihlal ederse bundan doğacak risk ve sorumluluklar kendisine aittir. Müşteri, uygun yasal savunma maliyetleri de dahil olmak üzere, ilk talep üzerine bu bağlamda malların kullanımından kaynaklanan her türlü yükümlülükten bizi tam olarak muaf tutacaktır.

 

Madde 11 İhracat kontrol şartı

(1) Müşteri, mallarımızın ve ifa ettiğimiz edimlerin üçüncü taraflara devretmede yürürlükte olan ulusal ve uluslararası ihracat kontrol yasası kurallarını dikkate almak ve bunlara uymakla yükümlüdür. Özellikle Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ihracat kontrol düzenlemelerine uyulmalıdır.

(2) Müşteri, mallarımızı ve ifa ettiğimiz edimleri üçüncü taraflara devretmeden önce uygun önlemler alarak bu tür bir devir veya sağlama nedeniyle özellikle Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olanlar olmak üzere ambargo düzenlemelerini, dolanma yasaklarının da dikkate alınmasıyla birlikte ihlal etmemeyi sağlamakla yükümlüdür.

Buna ek olarak müşteri, burada listelenen kuruluşlar, kişiler ve şirketler ile herhangi bir ticari faaliyetle ilgili olarak Avrupa ve ABD yaptırım listelerinin hükümlerine uymakla yükümlüdür.

Ayrıca müşteri, gerekli onaylar alınmadıkça mal ve hizmetlerimizin kullanılmasının veya devredilmesinin yasaklanmış veya onaya tabi askeri veya silahla ilgili amaca hizmet etmediğinden emin olmalıdır.

(3) Olası kontrollerden dolayı gerekli olduğu hallerde müşteri, teslim ettiğimiz mal ve hizmetlerin nihai varış yeri ve alıcısının yanı sıra kullanım amacı ile ilgili tüm bilgileri talep üzerine bize sunmalıdır.

(4) Müşteri, söz konusu ihracat kontrol yükümlülüklerinin alıcı tarafından yerine getirilmemesinden doğan tüm iddialara karşı bizi muaf tutar ve ortaya çıkan zarar ve masraflarımızı tazmin eder.

 

Madde 12 Maddi ayıplar

(1) Hizmetlerimiz kararlaştırılan niteliğe sahiptir ve sözleşmede öngörülen, sözleşme olmaması durumunda olağan kullanım için uygundur. Açık bir ek anlaşma olmadan hizmetlerimiz sadece tekniğin bilinen durumuna göre kusursuz olmak durumundadır. Hizmetlerimizin müşteri taraflı uygulama için uygunluk ve güvenliğinden sadece müşteri sorumludur. Kalitede önemsiz bir azalma dikkate alınmaz.

(2) Aşağıdaki durumlarda garanti geçersiz olur:

ürünlerimizin müşteri veya üçüncü taraflarca nizami şekilde depolanmaması, monte edilmemesi, işletime alınmaması veya kullanılmaması halinde,

    doğal yıpranmada,

    nizami yapılmayan bakımda,

    uygun olmayan işletim maddeleri kullanıldığında,

    tarafımızdan açıkça onaylanmamış üçüncü kişilerin onarımları veya başka çalışmalarından kaynaklanan hasarlarda.

Bu geçersiz kılma nedenlerinin bulunmadığına dair beyan ve kanıt yükü müşteriye aittir.

Müşterinin ayıptan doğan hakları için ayrıca, md. 9 par. 1 uyarınca ihbar ve gözden geçirme yükümlülüklerin nizami şekilde yerine getirilmesi ve gizli ayıpların tespit edildikten hemen sonra yazılı olarak ihbar edilmesi şarttır.

(3) Maddi ayıplarda önce telafi edebiliriz. Telafi, seçimimize bağlı olarak ayıbın giderilmesi, ayıpsız malların teslimi veya ayıpsız hizmetlerin ifası ya da ayıbın etkilerinden kaçınmanın yollarını göstererek gerçekleştirilir. Bir ayıp nedeniyle, en az iki düzeltme girişimi kabul edilmelidir. Ayıbı olmayan eşdeğer yeni veya eşdeğer bir önceki ürün sürümü, müşteri tarafından kendisi için makul olduğu sürece telafi olarak kabul edilir.

(4) Müşteri, özellikle problemleri somut şekilde açıklayarak, bize kapsamlı bilgi sağlayarak ve ayıbın giderilmesi için gereken zaman ve fırsatı sağlayarak hata analizi ve ayıp gidermede bizi destekleyecektir.

(5) Hizmetlerimizin değiştirilmiş veya hatalı kullanılmış olmasından dolayı ek maliyetlerimiz oluşursa bunun tazmini talep edebiliriz. Herhangi bir ayıp bulunmazsa masrafların tazminini talep edebiliriz. Kanıt yükü müşteriye aittir. TBK 61. md. kıyas yoluyla geçerlidir.

Teslimata konu olan nesnenin sonradan müşteri tarafından başka bir yere nakil edilmesinden dolayı, özellikle nakliye, seyahat, işçilik ve malzeme maliyetleri olmak üzere ayıbın giderilmesi için yapılan harcamalar artış gösterdiği müddetçe, naklin sözleşme ve amaca uygun kullanıma denk düşmesi hariç olmak üzere bu harcamalardan sorumlu olmayız. Müşterinin hizmetlerimizin ayıbı nedeniyle ileri süreceği personel ve malzeme maliyetleri rayiç bedel üzerinden hesaplanır.

(6) Ayıplı malların tarafımıza telafi için iadesi ancak bu konuda mevcut kurallarımıza uygun olarak önceden yazılı onay alındıktan sonra yapılabilir. Malların beklenmedik hal sonucu yok olması veya kötüleşmesi riski sadece malın iş yeri merkezimizde tarafımızdan teslim alınmasıyla birlikte bize geçer. Önceden mutabakat olmaksızın iade edilen malları reddetme hakkına sahibiz.

(7) Telafiyi kesin olarak reddetmemiz veya bunun kesin olarak sonuçsuz kalması veya müşteri için makul olmaması durumunda başarısız olursa müşteri, yasal düzenlemeler kapsamında md. 8 hükümleri uyarınca sözleşmeden dönebilir veya ücretten uygun oranda indirim yapabilir ve ek olarak md. 14 uyarınca tazminat veya masrafların tazminini talep edebilir. Haklar md. 15 uyarınca zaman aşımına uğrar. TBK md. 227 düzenlemeleri (kıyas yoluyla) bundan etkilenmez.

 

Madde 13 Hukuki ayıplar

(1) Aksi kararlaştırılamadıkça, edimlerimizi sadece teslim edilecek ülkede üçüncü tarafların sınai mülkiyet hakları ve telif haklarından (bundan sonra: mülkiyet hakları) ari olarak ifa etmekle yükümlüyüz. Üçüncü bir tarafın tarafımızdan sunulan, sözleşmeye uygun olarak kullanılan hizmetlerden kaynaklanan mülkiyet hakları ihlali nedeniyle müşteriye karşı hak iddia ederse müşteriye karşı 15. md. altında belirlenen süre içinde aşağıdaki şekilde sorumlu oluruz:

(2) İlgili hizmetler için takdirimize bağlı olarak ilgili edimler için kendi hesabımıza, mülkiyet haklarının ihlal edilmeyeceği bir şekilde kullanım hakkı elde ederiz veya hizmeti değiştiririz. Bu bizim için makul şartlarda mümkün değilse müşteri yasal olarak dönme veya indirim haklarına sahiptir. Müşteri, boşa harcanan masraflar için tazminat talebinde bulunamaz.

(3) Tazminat ödeme borcumuz yasal hükümler çerçevesinde md. 14 uyarınca düzenlenmiştir.

(4) Yukarıda bahsi geçen yükümlülüklerimiz, müşteri üçüncü tarafların ileri sürdüğü istemleri derhal bize bildirdiği, bir ihlali kabul etmediği ve tüm savunma önlemleri ve uzlaşma müzakereleri saklı kaldığı sürece geçerli olur. Müşteri teslimatın kullanımını zarar azaltma veya daha başka önemli nedenlerden dolayı durdurursa üçüncü tarafları, bu durumun telif hakkı ihlalinin tanınması ile bağlantılı olmadığı hakkında bilgilendirmelidir.

(5) Mülkiyet hakkı ihlalinden sorumlu olduğu durumda müşterinin istemleri geçersizdir. Mülkiyet hakkı ihlalinin müşterinin spesifik talimatları, tarafımızca öngörülemeyen bir uygulamadan ya da müşterinin teslimatı değiştirmesinden ya da tarafımızdan teslim edilmemiş ürünlerle birlikte kullanmasından kaynaklanması durumunda da müşterinin istemleri geçersiz olur.

(6) Bunun dışında 12. madde hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

(7) Müşterinin bir hukuki ayıp sebebiyle bize veya yardımcılarımıza karşı başka veya burada düzenlenenlerin dışında istemleri geçersizdir.

 

 

Madde 14 Sorumluluk

(1) Hangi hukuki gerekçeyle (ör. hukuki işlem veya hukuki işlem benzeri borç ilişkileri, maddi ve hukuki ayıplar, yükümlülük ihlali ve haksız fiil sebepleriyle) olursa olsun tazminat ödeme veya sonuçsuz harcamaların tazmini yükümlülüğümüz sadece aşağıdaki kapsamda ve sadece kusurun bize ait olması (kasıt veya ihmal) durumunda geçerlidir:

a) Kasıt ve garantide sorumluluk sınırsızdır.

b) Ağır ihmalde tipik ve öngörülebilir zarar tutarında sorumlu oluruz.

c) Diğer durumlarda sadece sözleşmenin önemli bir yükümlülüğünün ihlali, ayıptan doğan haklar ve temerrütte olmak üzere tipik ve öngörülebilir zarar tutarında sorumlu oluruz.

Bu husustaki sorumluluk, hasar başına hasarla ilgili siparişin kararlaştırılan ücretinin iki katı ve bu sözleşme ilişkisinden doğan tüm hasar olayları için sipariş değerinin üç katı ile sınırlıdır.

İçtihat hukukuna göre önemli sözleşme yükümlülükleri (asli yükümlülükler), yerine getirilmediklerinde sözleşmenin uygulanmasının mümkün olmayacağı ve sözleşme tarafının bunların yerine getirileceğine her zaman güvenebileceği yükümlülüklerdir.

(2) Can, beden ve sağlığın zarar görmesinde ve ürün sorumluluk yasasından kaynaklanan istemlerde sadece yasal düzenlemeler geçerlidir.

(3) Müşterek kusur itirazımız saklı kalır.

 

Madde 15 Zaman aşımı

(1) Zaman aşımı süresi

a) satış bedeli iadesi ve cayma veya indirimden kaynaklanan haklar için malın tesliminden itibaren bir yıl; bu hakların zaman aşımına uğramamış zamanda nizami şekilde ihbar edilen ayıplardan kaynaklanması durumunda ancak nizami ihbar edilen ayıplar için cayma veya indirim beyanının verilmesinden itibaren üç aydan az olmaması halinde;

b) maddi ayıptan kaynaklanan diğer haklarda iki yıl;

c) hukuki ayıplardan kaynaklanan haklarda iki yıl; hukuki ayıbın üçüncü bir kişinin ayni hakkında var olması ve bu nedenle malın ayrılarak verilmesinin talep edilebilmesi halinde yasal zaman aşımı süreleri geçerlidir;

d) tazminat ödeme veya sonuçsuz harcamaların tazmininden kaynaklanan diğer haklarda, müşterinin hakkı gerekçeli kılan durumu öğrendiği veya ağır ihmal olmaksızın öğrenmek zorunda kaldığı tarihten itibaren iki yıl.

Zaman aşımı en geç yasal azami sürelerin sona ermesi ile birlikte vuku bulur (Md. 146, 147 TBK).

(2) Kasıt, ağır ihmal, garanti, hileden kaynaklanan tazminat ve masraf tazmininde ve ayrıca can, beden ve sağlık zararlarında ve ürün sorumluluk yasasından kaynaklanan haklarda her zaman yasal zaman aşımı süreleri geçerlidir.

 

Madde 16 Gizlilik, veri koruma, referans müşteri olarak atama

(1) Müşteri, sözleşmenin uygulanmasından önce veya sırasında tarafımızdan verilen veya edinilen, yasal olarak korunan veya bariz şekilde ticaret veya işletme sırları içeren veya gizli olarak tanımlanmış olan nesneleri (ör. belgeler, bilgiler), gizlilik yükümlülüğü ihlal edilmeksizin kamuya ilan edilmiş oldukları veya yasal olarak korunmaya değer bir menfaatin bulunmadığı durumlar haricinde gizli tutulmalıdır. Müşteri bu nesneleri üçüncü taraflarca bir istismarın mümkün olmayacağı şekilde saklar ve güvenceye alır.

(2) Müşteri par. 1 uyarınca gizlilik yükümlülüğüne tabi nesneleri sadece görevlerini yerine getirmek için erişime ihtiyaç duyan personeli ve üçüncü kişilerin erişimine açık tutacaktır. Müşteri bu kişileri bu nesnelerin gizlilik gereksinimi hakkında bilgilendirecektir.

(3) Müşterinin ticari işlemler için gerekli olan bilgilerini veri gizliliği düzenlemelerini dikkate alarak işliyoruz. Müşteriyi referans müşteri olarak atayabiliriz.

(4) Müşteri, meşru menfaatlerimizi korumak için kredi kuruluşlarından (özellikle Creditreform) müşteri hakkında bilgi almamızı kabul eder.

 

Madde 17 Sosyal şart

Bu sözleşmeden doğan veya bu sözleşmeyle ilgili olarak tarafımızdan ifa edilecek tazminat bedelini belirlerken ekonomik koşullarımız, iş ilişkisinin türü, kapsamı ve süresi, müşterinin herhangi bir sebep ve/veya sorumluluk katkıları ve malların ziyadesiyle elverişsiz montaj durumları uygun şekilde lehimize olarak değerlendirilecektir. Özellikle üstlenmemiz gereken tazminat, maliyet ve harcamalar, tedarik parçasının değeri ile uygun orantılı olmalıdır.

 

Madde 18 Yazılı şekil

Bu sözleşmenin değiştirilmesi ve tamamlanmasının etkili olması için yazılı şekilde olması gerekmektedir. Sözleşme tarafları, bireysel beyanlar için başka şartlar mevcut olmadıkça, belgeleri özellikle faks veya e‑posta yoluyla metin halinde ileterek bu gerekliliğe uymalıdır. Yazılı şekil gereksinimi sadece yazılı olarak iptal edilebilir.

 

Madde 19 Bölünebilirlik kuralı

İşbu genel hizmet şartlarının herhangi bir hükmünün geçersiz olması veya kılınması veya düzenleme boşluklarının bulunması halinde genel hizmet şartlarının geri kalan hükümlerinin geçerliliği bundan etkilenmez. Sözleşme ortakları böyle bir durumda geçersiz hükmü, mantığı ve amacı ile geçersiz hükme en yakın olan hukuken geçerli bir hükümle değiştirmeyi taahhüt ederler. Aynı husus sözleşme boşlukları için de geçerlidir.

 

Madde 20 Hukuk seçimi

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) hariç olarak Türkiye Cumhuriyeti hukuku geçerlidir

 

Madde 21 Mahkeme yeri

Müşterinin tüccar, kamu hukuku veya kamu mal varlığı tüzel kişiliği olması veya bunlarla eşdeğer bir statüye sahip olması ya da merkezi veya şubesinin yurt dışında bulunması halinde bu sözleşmeden kaynaklanan ve bu sözleşmeyle bağlantılı olan tüm ihtilaflar için İstanbul (Türkiye) mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca, müşterinin merkezinin olduğu yerde ve yetkili diğer tüm mahkemelerde dava açma hakkına da sahibiz.

 

Güncellik: 11/2020

Genel hizmet şartlari (PDF)