GTB

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ KRANNICH SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

§ 1 Πεδίο ισχύος - Αντικείμενο σύμβασης
 
1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών ισχύουν για την προμήθεια κινητών 1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών ισχύουν για την προμήθεια κινητών πραγμάτων με βάση την σύμβαση που καταρτίζεται ανάμεσα στην Krannich Solar Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, η οποία στο εξής για λόγους συντομίας θα ονομάζεται προμηθευτής και τον αγοραστή ή λήπτη των λοιπών παροχών, που στο εξής για λόγους συντομίας θα ονομάζεται πελάτη. Ισχύουν και για όλες τις μελλοντικές συναλλαγές, ακόμα και αν αυτό δεν έχει εκ νέου συμφωνηθεί ρητά.
2. Η συναπτόμενη σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από τους παρόντες Γενικούς Όρους Συναλλαγών. Αντίθετοι ή παρεκκλίνοντες από αυτούς όροι του πελάτη δεν αναγνωρίζονται από τον προμηθευτή, εκτός αν ο προμηθευτής τους έχει αποδεχτεί ρητώς και εγγράφως. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών ισχύουν και στην περίπτωση που ο προμηθευτής εκτελεί την παράδοση χωρίς επιφύλαξη παρ' ότι γνωρίζει τους αντίθετους ή παρεκκλίνοντες όρους του αγοραστή.

 


§ 2 Προσφορά - Κατάρτιση Σύμβασης Έγγραφα προσφοράς
 
1. Η παραγγελία του πελάτη αποτελεί δεσμευτική αίτηση για τον ίδιο, την οποία ο προμηθευτής μπορεί να αποδεχτεί εντός τεσσάρων εβδομάδων είτε με την αποστολή έγγραφης αποδοχής είτε με εκτέλεση της παραγγελίας και παράδοση των προϊόντων. Οι προσφορές του προμηθευτή προς τον πελάτη δεν είναι δεσμευτικές.
2. Ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα κυριότητας, πνευματικής ιδιοκτησίας και διάθεσης σε κάθε απεικόνιση, σχεδιάγραμμα, υπολογισμό και οποιαδήποτε έγγραφο. Αυτό ισχύει και για έγγραφα στα οποία υπάρχει η ένδειξη  "εμπιστευτικό". Πριν την παραχώρησή τους σε τρίτους ο πελάτης απαιτείται να έχει την ρητή έγγραφη συναίνεση του προμηθευτή.
3. Σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, μέτρα, βάρη ή άλλα στοιχεία που αφορούν προϊόντα ή παροχές του προμηθευτή είναι μόνο τότε δεσμευτικά για αυτόν, αν έχουν συμφωνηθεί ρητώς και εγγράφως. Κατά τα λοιπά σημειώνουμε ότι μπορεί να εμφανιστούν τεχνικές παρεκκλίσεις των στοιχείων αυτών, ιδιαίτερα όσον αφορά διαφοροποιήσεις χρωματισμών, του ύψους των πλαισίων και του μεγέθους των πάνελ.

 


§ 3 Τιμές και όροι πληρωμών
 
1. Ο πελάτης υποχρεούται στην καταβολή των συμφωνημένων χρηματικών  ποσών. Αν κατά την χρονική στιγμή εκπλήρωσης της παροχής ανέβει η τιμή λόγω αλλαγής των τιμών της αγοράς ή λόγω αύξησης αμοιβών τρίτων που υπεισέρχονται στην εκπλήρωση της παροχής, ισχύει η ανώτερη τιμή. Αν η άνοδος είναι της τάξης του είκοσι τις εκατό (20%) ή μεγαλύτερη, τότε ο πελάτης έχει το  δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση. Το δικαίωμα υπαναχώρησης πρέπει να ασκηθεί άμεσα μετά την γνωστοποίηση της αυξημένης τιμής, ήτοι εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, άλλως θα θεωρείται ότι πελάτης εγκρίνει σιωπηρά και αποδέχεται την αυξημένη τιμή.
2. Στις τιμές προστίθεται επιπλέον ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας που ισχύει κατά την ημέρα της τιμολόγησης.
3. Το συνολικό ποσό πρέπει να καταβληθεί πριν από την παραλαβή των προϊόντων χωρίς έκπτωση, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Για άλλου είδους παροχές εκτός της πώλησης ο χρόνος καταβολής ορίζεται με ιδιαίτερη συμφωνία. Σε περίπτωση υπερημερίας πληρωμής ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.
4. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα συμψηφισμού μόνο όταν οι απαιτήσεις του έχουν βεβαιωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή έχουν αναγνωριστεί από τον προμηθευτή. Ο πελάτης μπορεί να εξασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης μόνο όταν η αντίθετη  αξίωσή του πηγάζει από την ίδια συμβατική σχέση.

 


§ 4 Χρόνος Εκπλήρωσης - Μετάθεση του κινδύνου
 
1. Ημερομηνίες και προθεσμίες παράδοσης συμφωνούνται δεσμευτικά μόνο αν  φέρουν τον έγγραφο τύπο.
2. Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην παράδοση και την  παροχή για λόγους ανωτέρας βίας ή εξ αιτίας γεγονότων τα οποία δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την παράδοση ή την παροχή. Στα γεγονότα αυτά συγκαταλέγονται ιδιαίτερα απεργίες, παρακώλυση λειτουργίας, διατάξεις δημοσίων υπηρεσιών κλπ., ακόμα και αν αφορούν τρίτους προμηθευτές ή προμηθευτές των προμηθευτών ή υπεργολάβους. Η απαλλαγή από την ευθύνη κατά τα παραπάνω ισχύει ακόμα και αν έχουν συμφωνηθεί δεσμευτικά προθεσμίες και ημερομηνίες. Ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία παράδοσης ή παροχής για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το κώλυμα πλέον ενός κατάλληλου χρονικού διαστήματος πέραν αυτού, ή να υπαναχωρήσει από την σύμβαση ολοσχερώς ή μερικώς για την μη εκπληρωθείσα παροχή.
3. Αν το κώλυμα διαρκέσει παραπάνω από τρεις μήνες ο πελάτης δικαιούται να θέσει κατάλληλη προθεσμία και μετά την παρέλευσή της να υπαναχωρήσει από την σύμβαση ως προς το μη εκπληρωθέν μέρος της. Ο πελάτης δεν μπορεί να αντλήσει αξιώσεις αποζημίωσης σε περίπτωση που παραταθεί ο χρόνος παράδοσης ή παροχής ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής απαλλαχθεί από τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τα παραπάνω. Ο προμηθευτής δικαιούται να επικαλεστεί την απαλλαγή από την ευθύνη σύμφωνα με τα παραπάνω μόνο αν έχει ενημερώσει τον πελάτη χωρίς καθυστέρηση.
4. Στο βαθμό που ο προμηθευτής ευθύνεται για την μη τήρηση δεσμευτικά συμφωνημένων προθεσμιών και ημερομηνιών ή είναι υπερήμερος, ο πελάτης δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση υπερημερίας ύψους 1% για κάθε πλήρη εβδομάδα, σε κάθε περίπτωση όμως όχι πάνω από 3% της αξίας του τιμολογίου των υπερήμερων παραδόσεων και παροχών. Αξιώσεις πέραν του ποσού αυτού αποκλείονται, εκτός και αν η υπερημερία οφείλεται σε βαριά αμέλεια.
5. Ο προμηθευτής διατηρεί πάντα το δικαίωμα τμηματικής παράδοσης ή παροχής, εκτός και αν η τμηματική παράδοση ή παροχή δεν ανταποκρίνεται στο συμφέρον του πελάτη.
6. Η τήρηση των υποχρεώσεων παράδοσης και παροχής προϋποθέτει την έγκυρη και κανονική εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πελάτη.
7. Αν ο πελάτης περιέλθει σε υπερημερία δανειστή ο προμηθευτής δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για την ζημία που θα προκύψει. Με την επέλευση της υπερημερίας δανειστή ο κίνδυνος της τυχαίας χειροτέρευσης ή καταστροφής μεταβαίνει στον πελάτη.
8. Αν από την επικύρωση παραγγελίας δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό η παράδοση συμφωνείται "ex works", με μετάβαση δηλαδή του κινδύνου στον πελάτη στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.

 

§ 5 Συσκευασία

 

1. Η συσκευασία χρεώνεται χωριστά.
2. Συσκευασίες μεταφοράς ή άλλου είδους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία περί συσκευασιών δεν επιστρέφονται. Ο πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα αποκομιδής των συσκευασιών.

 

§ 5.1  Γενικοί Όροι Μεταφοράς

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα στον μεταφορέα κατάλληλα συσκευασμένα και με την απαραίτητη σήμανση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
2. Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται αν, παρά την τήρηση των προδιαγραφών συσκευασίας του κατασκευαστή, σημειωθεί φθορά ή καταστροφή των προϊόντων κατά τη φόρτωση, μεταφορά ή/και εκφόρτωση αυτών.
3. Ο προμηθευτής δικαιούται να αρνηθεί την αποστολή των προϊόντων, σε περίπτωση που ο μεταφορέας, τον οποίο υποδείξει ο πελάτης, χρησιμοποιεί μέσο μεταφοράς που δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του νόμου για τη νόμιμη μεταφορά (ενδεικτικά αν το ωφέλιμο βάρος του μέσου μεταφοράς είναι μικρότερο από το βάρος των προϊόντων, αν ο όγκος του μέσου μεταφοράς είναι μικρότερος από τον όγκο των προϊόντων και εν γένει αν το μέσο μεταφοράς δεν ανταποκρίνεται στις υποδείξεις του προμηθευτή και στις διατάξεις του νόμου). Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης θα θεωρείται υπερήμερος ως προς την παραλαβή των προϊόντων και θα ευθύνεται σε αποζημίωση (αποθήκευτρα) ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας του τιμολογίου για κάθε εβδομάδα που τα προϊόντα θα παραμένουν στην αποθήκη του προμηθευτή. Ο δε προμηθευτής θα μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα επισχέσεως επί των προϊόντων μέχρι να καταβληθούν από τον πελάτη τα αναλογούντα αποθήκευτρα.

 
§ 6 Δικαιώματα του πελάτη λόγω ελαττωμάτων
 
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα χωρίς ελαττώματα κατασκευής ή υλικού. Η προθεσμία για την έγερση αξιώσεων λόγω ελαττωμάτων ανέρχεται σε ένα έτος από την παράδοση των προϊόντων.
2. Αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης του προμηθευτή, αν πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα προϊόντα, αντικατασταθούν μέρη αυτών ή χρησιμοποιηθούν αναλώσιμα που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των γνήσιων, τότε εκπίπτουν οι απαιτήσεις για ελαττώματα των προϊόντων, εκτός αν ο πελάτης αποδείξει ότι το ελάττωμα δεν σχετίζεται με κάτι από τα παραπάνω.
3. Σε περίπτωση ύπαρξης ελαττώματος ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει αντικατάσταση ή επιδιόρθωση του προϊόντος.
4. Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για την φυσιολογική φθορά του προϊόντος.
5. Ο πελάτης υποχρεούται να ελέγχει διεξοδικά τα προϊόντα εντός μηνός από την παράδοσή τους και να ενημερώνει εγγράφως τον προμηθευτή για τυχόν ελαττώματα.
6. Μόνο ο αντισυμβαλλόμενος πελάτης διατηρεί αξιώσεις εναντίον του προμηθευτή λόγω ελαττωμάτων. Οι αξιώσεις αυτές δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε τρίτους στους οποίους τυχόν μεταβιβάζει ο πελάτης τα προϊόντα.§ 7 Ευθύνη για ζημίες

 

 1. Η ευθύνη του προμηθευτή για πλημμελή εκπλήρωση της παροχής καθώς και λόγω αδικοπραξίας περιορίζονται σε περιπτώσεις δόλου ή βαριάς αμέλειας.
2. Σε περίπτωση ζημίας αποκλείεται η ευθύνη για διαφυγόντα κέρδη της εγκατάστασης παραγωγής ρεύματος. Ο παραπάνω αποκλεισμός ευθύνης ισχύει και για παραβιάσεις υποχρεώσεων από αμέλεια των βοηθών εκπλήρωσης.
3. Στον βαθμό που ισχύει ο περιορισμός ή αποκλεισμός της ευθύνης  αποζημίωσης για τον προμηθευτή ισχύει και σε σχέση με την προσωπική ευθύνη αποζημίωση των υπαλλήλων, εργαζόμενων, εκπροσώπων και βοηθών εκπλήρωσης του προμηθευτή.

 
§ 8 Παρακράτηση κυριότητας
 
1. Μέχρι την εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων (συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων υπόλοιπου αλληλόχρεου λογαριασμού) που διατηρεί ο προμηθευτής κατά του πελάτη από οποιανδήποτε έννομη αιτία τώρα ή μελλοντικά παρέχονται στον προμηθευτή οι παρακάτω διασφαλίσεις, τις οποίες μπορεί και να άρει κατά βούληση αν του ζητηθεί, εφ' όσον η αξία των διασφαλίσεων ξεπερνάει τουλάχιστον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των απαιτήσεων.
2. Τα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα του προμηθευτή. Προϊόντα, τα οποία βρίσκονται στην κυριότητα ή συγκυριότητα του προμηθευτή, θα χαρακτηρίζονται στο εξής ως υπό παρακράτηση προϊόντα. Επεξεργασία ή μετατροπή του προϊόντος πραγματοποιείται πάντοτε υπέρ του προμηθευτή ως κατασκευαστή, χωρίς δεσμεύσεις γι' αυτόν. Αν η κυριότητα ή συγκυριότητα του προμηθευτή λυθεί δια συνάφειας, (άρθρο 1058 Α.Κ.) συμφωνείται ήδη από τώρα ότι η κυριότητα ή συγκυριότητα του πελάτη στο ενιαίο πράγμα μεταβιβάζεται στον προμηθευτή κατά το μέρος της αξίας του τιμολογίου. Ο πελάτης φυλάσσει αζημίως το προϊόν, το οποίο βρίσκεται στην κυριότητα ή συγκυριότητα του προμηθευτή.
3. Ο πελάτης δικαιούται να επεξεργάζεται και να διαθέτει τα υπό παρακράτηση προϊόντα στα πλαίσια τακτικών εμπορικών συναλλαγών, εφ' όσον δεν τελεί σε υπερημερία. Ενεχυριάσεις ή μεταβιβάσεις κυριότητας ως διασφάλιση δεν επιτρέπονται. Τυχόν απαιτήσεις που θα προκύψουν από την πώληση ή από άλλη έννομη αιτία (ασφαλιστική σύμβαση, αδικοπραξία) σχετικά με τα υπό παρακράτηση προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων υπόλοιπου αλληλόχρεου λογαριασμού) εκχωρούνται εξ ολοκλήρου ήδη από τώρα από τον πελάτη στον προμηθευτή ως διασφάλιση. Ο προμηθευτής εξουσιοδοτεί ήδη από τώρα τον πελάτη διατηρώντας το δικαίωμα ανάκλησης να αξιώσει επ' ονόματι του ιδίου (του πελάτη) για λογαριασμό του προμηθευτή τις απαιτήσεις που έχουν εκχωρηθεί. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί μόνον να ανακληθεί αν ο πελάτης δεν ανταποκρίνεται κανονικά στις καταβολές των οφειλών του.
4. Σε περίπτωση επεμβάσεων τρίτων στα υπό παρακράτηση προϊόντα, ιδιαίτερα αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, ο πελάτης οφείλει να υποδείξει στον τρίτο ότι τα προϊόντα ανήκουν στην κυριότητα του προμηθευτή και να ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση τον προμηθευτή, ώστε αυτός να μπορέσει να ασκήσει τα δικαιώματα κυριότητάς του. Στον βαθμό που ο τρίτος δεν είναι σε θέση να αποδώσει τα δικαστικά ή εξωδικαστικά έξοδα που τελούν σε συνάρτηση με την κατάσχεση ή άλλου είδους επέμβαση στην κυριότητα του προμηθευτή ευθύνεται γι' αυτά ο πελάτης.
5. Σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς του πελάτη, ιδιαίτερα υπερημερίας πληρωμής, ο προμηθευτής δικαιούται να υπαναχωρήσει από την σύμβαση και να ζητήσει την απόδοση των υπό παρακράτηση προϊόντων.

 

 
§ 9 Τύπος των δηλώσεων
 
Δηλώσεις και κοινοποιήσεις επιφέρουσες έννομες συνέπειες που ο πελάτης ή κάποιος τρίτος απευθύνει στον προμηθευτή πρέπει να ακολουθούν τον έγγραφο τύπο.


 
§ 10 Τόπος εκπλήρωσης - Εφαρμοστέο δικαίου - Τοπική αρμοδιότητα
 
1. Αν από την σύμβαση δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό τόπος εκπλήρωσης της παροχής και καταβολής είναι η έδρα του προμηθευτή.
2. Για την παρούσα σύμβαση ισχύει το ελληνικό δίκαιο. Η εφαρμογή του δικαίου πώλησης του ΟΗΕ (διεθνής σύμβαση της Βιέννης) αποκλείεται.
3. Για οποιαδήποτε διένεξη προκύψει από την σύμβαση αυτή αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
4. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη των παρόντων γενικών όρων συναλλαγών ή κάποια διάταξη στα πλαίσια άλλου είδους συμφωνιών είναι ή καταστεί ανενεργή, δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα όλων των υπόλοιπων διατάξεων ή συμφωνιών.