Termeni și condiții generale ale serviciilor

Termeni și condiții generale ale serviciilor

Termeni și condiții generale ale serviciilor prestate de Krannich Solar GmbH & Co. KG și Krannich Solar Group GmbH

These General Terms and Conditions of sales (“T&C”) exclusively apply to all sales and/or Contracts concluded by Krannich Solar Private Limited (hereinafter referred to as “Company”) with the Customer for Products and Services provided by the Company as well as pre-existing contractual obligations in this regard, unless expressly agreed otherwise in writing. These T&C shall also apply if the Company delivers Products or provides allied services to the Customer without reservation with full knowledge of conflicting or different terms and conditions or reference is made to these customers in individual correspondence.

§ 1 Cuprinsul

(1) Acești termenii și condiții generale de prestare a serviciilor se aplică în mod exclusiv tuturor contractelor încheiate cu un client pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, precum și obligațiilor contractuale preexistente în acest sens, cu excepția situației în care există prevederi contrare, convenite explicit în scris. Aceasta se aplică în egală măsură contractelor încheiate cu ajutorul portalului web la https://shop.krannich-solar.com/de-en. Alți termeni și condiții comerciale sau de achiziții nu sunt acoperite de contract, chiar dacă nu le contestăm în mod explicit. Aceeași prevedere este aplicabilă în cazul în care oferim serviciile clientului fără rezervă și în cunoștință de cauză cu privire la conflictele sau lipsa de concordanță cu termenii și condițiile diferite sau dacă se face referire la acestea în corespondența individuală.

(2) Chiar dacă nu are loc o referire explicită formulată la încheierea contractelor curente, termenii și condițiile generale ale serviciilor vor fi aplicabile în versiunea ce poate fi descărcată la https://krannich-solar.com/de-en/gpc.html în momentul plasării unei comenzi de către un client, cu excepția situației în care alt acord a fost încheiat în scris între partenerii contractuali. La cerere, clientului i se poate pune de asemenea la dispoziție în mod gratuit versiunea actuală a termenilor și condițiilor generale de afaceri, în varianta tipărită.

(3) Acești termeni și condiții generale ale serviciilor nu sunt aplicabili consumatorilor, așa cum sunt ei definiți în § 13 BGB (Codul Civil German).

 

§ 2 Webshop: Înregistrarea; utilizarea parolelor; intenție voluntară și revocabilitate

(1) Utilizarea Webshop-ului presupune finalizarea prealabilă cu succes a cererii de înregistrare (înregistrarea).

(2) Pe parcursul procesului de înregistrare, clientul are obligația de a oferi informațiile solicitate de către noi și verificările necesare – în special în ceea ce privește activitățile lor comerciale sau independente. Clientul se obligă să ofere toate informațiile exacte și complete și să actualizeze informațiile în mod independent, în cazul oricăror schimbări.

(3) Operarea acestui Webshop-ului  reprezintă un serviciu voluntar oferit de către noi, pe care îl putem modifica sau întrerupe în orice moment. Nu există nici un fel de drepturi ale clientului cu privire la activarea Webshop-ului. Cererile pot fi respinse de către noi, fără a oferi nici un motiv, după o analiză atentă, care nu este tratată cu ușurință. Comenzile plasate de către client nu sunt afectate de nicio revocare.

(4) Clienții trebuie să completeze o cerere de înregistrare prin intermediul Webshop-ului. Aceasta este verificată și aprobată după o evaluare pozitivă. În cazul în care clientul nu primește o notificare/activare din partea noastră, el are posibilitatea de a ne contacta la următorul centru de service: Webportal@de.krannich-solar.com

(5) Pe parcursul procesului de înregistrare, clientul primește un e-mail cu un link către pagina de autentificare cu numele de utilizator, având obligația de a-și seta propria parolă cu ajutorul Webshop-ului, la prima vizită (denumite ulterior date de accesare).

(6) Consumatorul este responsabil personal de menținerea confidențială a datelor lor de acces și de protejarea lor de accesarea de persoane neautorizate. Pierderea unei parole sau utilizarea inadecvată a unui cont trebuie să fie raportată imediat. Clientul își asumă obligația de a transmite responsabilitățile angajaților săi. Clientul este principalul responsabil de acțiunile realizate în conturile de utilizator, în special în ceea ce privește comenzile.

(7) Clientul este de asemenea de acord cu corespondența cu noi, care poate fi realizată prin intermediul adresei de e-mail specificate în cererea de înregistrare. Clientul se va asigura de disponibilitatea adresei de e-mail specificate.

(8) În cazul în care clientul încalcă una dintre obligațiile indicate anterior, avem dreptul, dar nu și obligația, de a solicita clientului să își respecte obligațiile contractuale sau să își completeze sau corecteze datele. Avem dreptul, dar nu și obligația de a bloca respectivul cont de utilizator – în funcție de severitatea încălcării – acest drept nefiind utilizat în mod abuziv.

 

§ 3 Încheierea contractului, documentele ofertei

(1) Ofertele noastre sunt neobligatorii și sunt supuse modificării fără o notificare prealabilă, cu excepția situației în care se declară obligatorii în scris. Clientul beneficiază de un interval de două săptămâni în care poate să își exprime grijile referitoare la încheierea contractelor (oferte de contracte).

(2) O obligație legală este generată numai ca urmare a realizării unui contract semnat de ambele părți sau a unei confirmări scrise din partea noastră sau la începerea prestării unui serviciu de către noi în conformitate cu contractul. Avem dreptul de a solicita confirmarea scrisă a acceptării verbale a unui contract din partea clientului.

(3) Produsele prezentate pe portalul web nu reprezintă oferte obligatorii de vânzare din partea noastră. Clientul plasează produsul într-un coș de cumpărături virtual făcând clic pe butonul [Order] (Comandă). Clientul înaintează o ofertă obligatorie de cumpărare prin clicul efectuat pe butonul [Submit order] (Transmite comanda). Un contract realizat între noi și client intră în vigoare numai după acceptarea comenzii clientului de către noi (confirmarea comenzii) sau la începerea executării serviciilor contractuale de către noi.

(4) Acceptarea scrisă a oferte de cumpărare din partea noastră (confirmarea comenzii) poate fi realizată de asemenea pe e-mail. Confirmarea primirii ofertei de cumpărare (confirmarea comenzii), pe care clientul o primește imediat după trimiterea comenzii, nu se constituie într-o acceptare a ofertei de cumpărare.

(5) Toate informațiile oferite de noi sunt valabile la momentul vizitării portalului de către client – cu excepția situației unei indicații sau convenții diferite – ca și informație, ofertele și prețurile sunt actualizate în permanență de noi.

(6) Ne rezervăm drepturile de proprietate intelectuală asupra ilustrațiilor, a desenelor, estimărilor de costuri, a uneltelor și a altor documente. Aceeași prevedere se aplică documentelor identificate cu inscripția „confidențial”. Clientul are nevoie de acordul nostru explicit, în scris, înainte de a transfera orice terților sau de a permite utilizarea de către terți.

(7) Partenerii contractuali își asumă obligația de a returna sau distruge toate documentele și informațiile primite în contextul cooperării și toate copiile realizate la cerere.

 

§ 4 Materia conținută de contract, garanțiile, modificările aduse serviciilor si licența imaginilor.

(1) Cuprinsul, tipul și calitatea produselor furnizate și a serviciilor prestate este determinată de contractul semnat de ambele părți sau de confirmarea comenzii din partea noastră; dacă nu, de oferta noastră. Confirmarea comenzii de către noi se bazează pe oferta de cumpărare transmisă de către client guvernează comenzile plasate prin intermediul portalului web. Alte informații sau solicitări se constituie în părți ale contractului numai dacă partenerii contractuali sunt de acord cu ele sau dacă le-am confirmat în scris. Modificările ulterioare ale cuprinsului serviciilor necesită un acord scris sau o confirmare explicită în scris.

(2) Descrierile produsului, ilustrațiile și datele tehnice reprezintă specificații de performanță, nu și garanții. O garanție necesită o declarație explicită în scris. Acolo unde garanțiile sunt specificate în oferte, acestea reprezintă exclusiv garanțiile producătorului. Orice cereri rezultate din aceasta trebuie adresate producătorului în cauză. Desenele, ilustrațiile, dimensiunile, greutățile sau alte date de performanță sunt obligatorii numai dacă sunt convenite în scris.

(3) Ne rezervăm dreptul de a aduce schimbări minore serviciilor, cu condiția ca aceste schimbări să fie minime, la care clientul să se poată aștepta. Abaterile standard de calitate, cantitate, greutate sau de altă formă trebuie acceptate de către client, chiar dacă se face referire la ele în broșuri, desene, ilustrații conținute de comandă, cu excepția situației în care se convine explicit asupra unei condiții obligatorii. Suplimentar, atragem atenția asupra faptului că abaterile tehnice de performanță pot apărea, în special în conexiune cu diferențele de culoare, înălțime a ramei și dimensiune a modulului.

Eliberarea licenței imaginilor a modulelor solare de producției nu face parte din contract.

 

§ 5 Momentul de prestare, întârzierile, prestarea parțială, locația de prestare

(1) Orice informație referitoare la momentul de livrare și la performanță este neobligatorie, cu excepția situației în care se declară caracterul obligatoriu de către noi, în scris. Toate termenele de livrare și de prestare sunt supuse condiției preliminare de livrare adecvată și la termen din partea furnizorilor noștri. Termenele de livrare încep de la momentul confirmării expedierii comenzii de către noi, dar nu înainte ca toate întrebările comerciale și tehnice dintre client și noi să fi fost clarificate, iar clientul să își fi îndeplinit toate datoriile aferente lui (de ex. prezentarea tuturor autorizațiilor necesare sau efectuarea plăților convenite).

(2) Termenele de livrare și de prestare vor fi extinse cu intervalul de timp în care clientul este în întârziere cu plata, conform termenilor contractuali, pentru atâta timp cât circumstanțele pentru care nu suntem responsabili ne împiedică de la prestarea serviciului sau de la livrare, fiind extinse pentru o perioadă rezonabilă după intervalul de întârziere. Aceste circumstanțe includ forța majoră, lipsa materiei prime în piețele de achiziție relevante, întârzieri cauzate de furnizorii noștri și de disputele industriale. Termenele pot fi de asemenea considerate ca fiind extinse de orice interval în care clientul își încalcă contractul prin neîndeplinirea obligațiilor sale de cooperare (de ex. prin netransmiterea unei informații, neoferirea unei prevederi sau nefurnizarea de personal).

(3) În cazul în care partenerii contractuali convin ulterior asupra prestării unor servicii diferite sau suplimentare, care afectează termenele convenite, aceste termene vor fi

prelungite pe o perioadă rezonabilă de timp.

(4) În cazul în care, la cererea clientului, se convine asupra unei amânări de livrare sau de prestare a serviciilor, avem dreptul de a solicita remunerarea în momentul în care prestarea sau livrarea s-ar fi efectuat în lipsa amânării. Acordul de amânare pentru aceste termene trebuie să fie în scris.

(5) Orice somații și stabiliri de termene din partea clientului trebuie să fie în formă scrisă pentru a fi considerate aplicabile. Perioada de grație trebuie

să fie adecvată. O perioadă de mai puțin de două săptămâni trebuie să fie considerată adecvată în cazuri urgente speciale.

(6) Avem dreptul de a efectua livrări parțiale, în măsura în care acele părți pot fi utilizate în mod rezonabil de client. Ne rezervăm dreptul de a livra în exces sau cu un volum redus cu 5 % din cuprinsul livrării.

(7) Termenele de livrare convenite trebuie tratate ca fiind respectate, dacă bunurile au fost transferate transportatorului la data de livrare convenită sau de îndată ce am fost informați de disponibilitatea lor reală de livrare.

(8) În cazul în care furnizorii noștri nu livrează (în mod definitiv), în ciuda selecției atente a furnizorilor din partea noastră, și a comenzii emise în conformitate cu cerințele pentru o livrare obligatorie din partea noastră, vom avea dreptul de a ne retrage în totalitate sau parțial din contractul încheiat cu clientul și de a transfera, în măsura în care acest lucru este posibil, drepturile noastră în raport cu furnizorul către clientul nostru. Nu ne vom asuma nicio responsabilitate pentru neglijențe de mică importanță în procedura noastră de selectare a furnizorilor noștri.

(9) Locația de prestare a serviciilor este sediul nostru, cu excepția situației în care se prevede altceva.

 

§ 6 Ambalarea, expedierea, transferul de risc, asigurarea

(1) Livrările noastre sunt ambalate în modul uzual și adecvat uzanțelor comerciale, pe cheltuiala clientului.

(2) Riscul este transferat clientului de îndată ce produsul a părăsit fabrica sau depozitul de expediere. Această prevedere se aplică livrărilor parțiale, livrărilor ulterioare și serviciilor suplimentare prestate de noi, în special costurilor de expediere sau transport la locația clientului. În cazul existenței unui contract de lucru, care necesită recepția, riscul este transferat la recepție.

(3) Modalitatea de expediere și transportatorul, precum și ruta de transport vor fi selecționate de noi, în situația în care nu am primit specificații scrise de la client în acest sens. În ceea ce privește această selecție, ne asumăm responsabilitatea numai în cazul situațiilor premeditate și generate de o neglijență gravă.

(4) O asigurare de transport va fi încheiată pentru bunurile expediate pe cheltuiala clientului, cu excepția situațiilor în care s-a convenit altceva. Această asigurare de transport acoperă despăgubirile pentru bunurile deteriorate sau pierdute pe parcursul transportului, sub forma unei livrări sau înlocuiri gratuite, inclusiv transportul (livrare standard) la adresa de livrare inițială, sau conform creditului de marfă, de către Krannich Solar GmbH & Co. KG.

(5) O cerință importantă pentru utilizarea beneficiilor de asigurare este documentarea adecvată a deficiențelor/defectelor evidente ale bunurilor (cantitatea incorectă sau ambalajele și bunurile deteriorate). Documentația aceasta trebuie redactată de către persoana responsabilă de recepția bunurilor pe scanner sau pe avizul de însoțire a mărfii emis de transportatorul delegat de către Krannich Solar GmbH & Co. KG.

 

§ 7 Prețurile, remunerarea, plata, compensările și neatribuirea

(1) Toate prețurile sunt valabile la poarta fabricii, cu excepția prevederilor diferite dintre partenerii contractuali. Toate prețurile și remunerările sunt exprimate în Euro, la care se adaugă TVA și alte impozite legale în țara de livrare, plus costurile de transport, cheltuielile, ambalajele,

costurile de expediere și, dacă este aplicabil, costul de asigurare a bunurilor în tranzit.

(2) Prețurile convenite contractual trebuie plătite. Serviciile sunt facturate conform costurilor.

(3) Expedierea produselor noastre se realizează în schimbul plății anticipate prin transfer bancar. Clientul își asumă obligația de a plăti pentru livrări și servicii imediat după încheierea contractului, cu excepția situațiilor în care s-a convenit altceva. În măsura în care, în situații excepționale, nu sunt necesare plăți anticipate, în lipsa

unei alte convenții între părțile contractuale, plățile vor fi scadente imediat după prestarea serviciilor și recepționarea facturii de către client și va avea un termen de plată

fără reduceri de 14 zile.

(4) În absența unui acord special, acceptăm numai plăți non-cash (de ex. transferuri bancare, conform prevederilor stipulate în documentele contractuale). Biletele la ordin și cecurile nu vor fi acceptate din principiu, iar dacă se va face totuși o excepție, atunci numai pentru ele ca și modalitate de plată. Clientul va trebui să acopere toate costurile încasării biletelor la ordin, reducerile și costurile de colectare. Acestea sunt scadente

imediat. Nu ne asumăm răspunderea pentru colectarea sau protestarea în termen, în măsura în care vina noastră este doar o neglijență ușoară.

(5) Clientul are dreptul de a delega terți pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale față de noi. În cazul în care terța persoană se raportează la obligațiile

față de noi în același mod ca și clientul, îndeplinirea obligațiilor de către terț în locul clientului este considerată ca fiind îndeplinită.

(6) Plățile întârziate din partea clientului sunt supuse unei dobânzi de penalizare conform cap. 288 para. 2 BGB. Aceasta nu afectează drepturile de solicitare a daunelor compensatorii mai mari.

(7) În cazul în care clientul a întârziat plata cu mai mult de 30 de zile calendaristice, biletele la ordin sau cecurile sunt înaintate, iar în situația în care sunt solicitate proceduri de insolvență

sau proceduri comparabile conform sistemului legal local, asupra activelor clientului, vom avea dreptul de a solicita plata imediată a debitelor

clientului, de a reține orice livrări și de a exercita toate drepturile de proprietate asupra bunurilor.

(8) Drepturile de compensare pot fi recunoscute clientului numai dacă solicitările sale de compensare nu sunt contestate sau sunt recunoscute de noi ca fiind valabile din punct de vedere legal. Cu excepția prevederilor § 354 a HGB (Cod Comercial German), clientul are dreptul de a transfera drepturile rezultate din contract numai cu acordul nostru prealabil scris. Clientul va avea dreptul de a exercita un drept de retenție sau de a declara neîndeplinirea prevederilor contractuale numai în cadrul relației contractuale respective.

(9) Circumstanțele apărute după încheierea contractului, care influențează în mod semnificativ baza de calcul într-un mod neprevăzut și care se situează în afara sferei noastre de influență, de oferă dreptul de a ajusta prețul convenit la un nivel, care să includă aceste circumstanțe. Această prevedere este aplicabilă în special modificărilor legislative, măsurilor oficiale, creșterilor de prețuri din partea furnizorilor noștri și fluctuațiilor valutare. Prețul ajustat pe această bază, se bazează pe aceeași bază de calcul cu cea convenită inițial și nu va fi folosit pentru creșterea profitului.

(10) În cazul în care obținem informații nefavorabile, conform cărora circumstanțele financiare sau bonitatea clientului s-au modificat după încheierea contractului, în situația în care nu este convenită plata în avans, avem dreptul de a condiționa prestarea serviciilor sau efectuarea livrărilor de o plată adecvată în avans din partea clientului, sau de oferirea unei garanții în forma unui depozit bancar sau a unei garanții bancare.

 

 

§ 8 Păstrarea dreptului de proprietate

(1) Ne rezervăm dreptul de proprietate asupra bunurilor livrate, până ce toate plățile din cadrul relației cu clientul au fost recepționate. Păstrarea dreptului de proprietate acoperă de asemenea balanța recunoscută la ora actuală, ce include toate conturile de client neîncasate (rezervare asupra contului actual).

(2) În cazul încălcării contractului de către client, în special în cazul unei întârzieri la plată, avem dreptul de a solicita returnarea obiectului de către client, după

declararea unei perioade de grație adecvate. Prin recuperarea obiectului furnizat nu ne retragem din cadrul contractului, cu excepția situației în care am declarat acest lucru în mod explicit. Reținerea

produsului livrat se constituie întotdeauna într-o retragere din contract. În cazul în care bunurile sunt confiscate sau un terț intervine în orice formă asupra lor, clientul trebuie să ne informeze imediat, în scris, asupra situației, pentru a putea iniția procedurile în conformitate cu cap. 771 ZPO (Cod de Procedură Civilă German). În măsura în care terțul nu se află în poziția de a ne restitui costurile judiciare și extra-judiciare pentru procedurile legale în conformitate cu cap. 771 ZPO, clientul acceptă responsabilitatea pentru pierderile, pe care le avem.

(3) Clientul are dreptul de a revinde produsul la livrare, ca parte a activităților sale comerciale. În schimb, clientul ne transferă toate drepturile, pe care le deține în raport cu cumpărătorii săi sau terții rezultați din revânzare, valoare limitată la suma totală facturată (incl. Valoarea TVA) pentru bunurile livrate de noi. Această prevedere se aplică independent de

faptul că produsul livrat a fost revândut cu sau fără o procesare prealabilă. Clientul poate face uz de prevedere și după alocare. Cu toate acestea, ne menținem dreptul de a beneficia de prevedere, fără a o face atâta timp cât clientul își îndeplinește obligațiile de plată cu conștiinciozitate și nu este în întârziere cu nicio plată. În acel caz îi vom solicita clientului informarea cu privire la drepturile de compensare alocate și debitorii săi, vom solicita toate informațiile necesare pentru colectare, întreaga documentație asociată și notificarea debitorului (terțului) cu privire la realocare.

(4) Procesarea sau modificarea formei produsului livrat, de către client, se efectuează întotdeauna în numele nostru. În cazul în care obiectul livrat este procesat cu alte bunuri, care nu ne aparțin, obținem dreptul de proprietate asupra noului obiect proporțional cu valoarea obiectului livrat de noi față de valoarea noului obiect la momentul procesării. În toate celelalte situații, aceleași prevederi se aplică obiectului rezultat din procesare, așa cum se aplică și produsului rezervat.

(5) În cazul în care produsul livrat este încorporat inseparabil sau amestecat cu alte bunuri sau produse ce nu ne aparțin, beneficiem de un drept de coproprietate asupra noului obiect proporțional cu valoarea obiectului livrat sau amestecat, la momentul procesării. În cazul în care contopirea sau mixarea se realizează într-un mod care duce la transformarea noului obiect într-un obiect aparținând clientului, se consideră ca fiind convenit transferul din partea clientului a unei proporții adecvate de coproprietate către noi. Clientul își menține dreptul de unică proprietate sau coproprietate pentru noi.

(6) Clientul ne alocă de asemenea pretențiile pentru asigurarea pretențiilor noastre în raportul cu clientul, de care beneficiază în raport cu un terț, ca urmare a contopirii obiectului livrat cu un alt bun.

(7) Ne asumăm obligația de a elibera garanțiile la care avem dreptul, la cererea clientului, cu condiția ca valoarea lor să depășească creanțele datorate, cu excepția situației în care au fost plătite în proporție mai mare de 20 %.

(8) Pentru o plată în avans convenită cu clientul și executată de acesta (inițial și ulterior), reglementarea anterioară din cap. 7, (1)–(7) nu este luată în considerare în mod explicit. În cazul în care clientul plătește întreaga sumă în avans, proprietatea asupra produsului livrat, achitat în avans este transferată clientului în conformitate cu cap. 929 si altele. BGB când produsul este transferat clientului sau când constitutum

possessorium este convenit cu clientul.

 

§ 9 Obligațiile contractuale și rezilierea contractului

(1) În cazul unei încălcări a obligațiilor de către noi, numai din motivele menționate în continuare, vom oferi clientului, pe lângă drepturile garantate de lege, dreptul suplimentar de reziliere prematură a contractului de schimb de servicii, indiferent de motivele legale invocate (de ex. în cazul unei retrageri din contract, daune compensatorii în loc de servicii, rezilierea dintr-un motiv important):

a) Încălcarea contractului trebuie protestată în mod specific. Corectarea încălcării trebuie solicitată, cu indicarea unui interval de implementare. Suplimentar, trebuie adăugată avertizarea conform căreia, în cazul nerespectării termenului indicat fără efecte pozitive, va fi refuzată prestarea oricăror servicii suplimentare și, pe cale de consecință, schimbul de servicii va fi reziliat parțial sau în totalitate.

b) Perioada oferită pentru remedierea încălcării trebuie să fie adecvată. O perioadă de mai puțin de două săptămâni trebuie să fie considerată adecvată în cazuri urgente speciale. Stabilirea unui termen de remediere poate fi eludată în cazul unui refuz serios și final de prestare sau în condițiile legale (§ 323 Subparagraf 2 BGB (Cod Civil German)).

c) Rezilierea schimbului de servicii (parțial sau total) datorită incapacității de remediere a încălcărilor poate fi declarată numai pe parcursul a trei săptămâni după expirarea acestei perioade. Perioada se decalează cu durata negocierilor.

(2) Clientul poate să solicite rezilierea contractului ca urmare a întârzierii de prestare, atunci când suntem responsabili în mod predominant de întârziere, cu excepția situației în care, după cântărirea atentă a diferiților factori, menținerea în vigoare a contractului nu poate fi așteptată în mod rezonabil din partea clientului, datorită întârzierii.

(3) Orice declarații realizate în acest context necesită forma scrisă pentru a fi considerate ca fiind în vigoare.

(4) Notificarea de reziliere, în conformitate cu § 649 BGB rămâne în vigoare în conformitate cu reglementările legale.

(5) Avem dreptul de a rezilia relația contractuală imediat, în situația în care clientul a oferit informații incorecte referitoare la bonitatea sa sau a întrerupt definitiv plățile sau au fost inițiate demersuri legale împotriva sa ca urmare a unor declarații mincinoase, dacă procedurile de insolvență au fost înaintate împotriva bunurilor clientului sau proceduri comparabile sistemului juridic local au fost inițiate sau dacă o solicitare de inițiere a unor astfel de demersuri a fost înaintată, cu excepția situației în care clientul plătește în avans și fără întârziere. Suplimentar, avem dreptul de a rezilia raportul contractual imediat, în cazul în care clientul are obligația de a efectua plata în avans și a depășit termenul cu cel puțin 14 zile.

 

§ 10 Obligațiile generale ale clientului

(1) În conformitate cu § 1 Subparagraf 1, clientul are obligația de a delega un angajat competent pentru verificarea serviciilor noastre imediat după livrare sau de prestare sau în momentul în care este permis accesul, conform legislației comerciale (§ 377 HGB) și să înainteze imediat o reclamație, în cazul în care constată și/sau determină defecte, inclusiv o descriere detaliată a erorii.

(2) Clientul recunoaște faptul că depindem de această susținere complexă pentru a oferi produsele și serviciile noastre într-un mod reușit și la termen. Acesta este motivul pentru care clientul este obligat să ofere toate informațiile solicitate pentru prestarea serviciilor în mod temeinic și la timp.

(3) Clientul are obligația de a testa produsele și serviciile livrate de noi în mod temeinic, pentru a se asigura de gradul lor de adecvare în situația specifică și să le supună unui test de funcționare înainte de instalare sau revânzare etc. Aceeași prevedere se aplică și obiectelor livrate clientului în mod gratuit sau în cadrul termenilor de garanție.

(4) Clientul trebuie să asigure la intervale regulate datele, care ar putea fi afectate, influențate negativ sau periclitate de serviciile noastre (dar cel puțin o dată pe zi)

într-un format ce poate fi citit electronic și care poate garanta recuperarea acestor date cu un efort rezonabil.

(5) Clientul trebuie să își ia măsurile de precauție necesare în cazul în care furnizarea produselor și a serviciilor de către noi eșuează parțial sau total (de ex. printr-o diagnosticare a erorilor, examinarea regulată a rezultatelor, planificări de urgență).

(6) Clientul trebuie să evite orice utilizare inadecvată a Webshop-ului, să respecte legislația aplicabilă la utilizare și să nu încalce drepturile terților. În mod special, clientul trebuie să nu utilizeze nici un fel de programe, funcții ale programelor sau dispozitive tehnice similare pentru utilizarea contului cu eludarea interfeței de utilizare (de ex. prin utilizarea de script-uri, roboți, postări automatizate), atacuri electronice (de ex. încercări de hacking, atacuri cu forță brută) de orice fel asupra rețelei noastre sau asupra protalelor web, precum și încărcarea de fișiere/programe deteriorate (de ex. programe tip virus, troieni sau spyware) sau utilizarea în orice alt mod care are un efect negativ asupra disponibilității Webshop-ului pentru ceilalți clienți.

 

§ 11 Limitări de utilizare, exonerarea

(1) Cu excepția situației în care există prevederi diferite exprimate în scris, serviciile noastre nu sunt destinate utilizării în dispozitive și sisteme de susținere a vieții, centrale nucleare, în scopuri militare, aeronautică și utilizări aerospațiale sau în alte domenii în care o disfuncție

a produsului poate genera în mod rezonabil situații, ce pot pune viața persoanelor în pericol sau pot cauza daune de consecință catastrofale.

(2) În situația în care clientul încalcă Subparagraful 1, aceasta se realizează pe propriul risc și este responsabilitatea unică a clientului. La prima solicitare, clientul trebuie să ne exonereze de orice fel de responsabilitate pentru utilizarea produselor în acest context să acopere costurile suportate de noi în totalitate, inclusiv cele generate de asigurarea unei apărări legale adecvate.

 

§ 12 Defecte materiale

(1) Serviciile noastre dispun de proprietățile și condițiile convenite și sunt adecvate pentru utilizarea contractuală convenită, iar dacă aceste convenții nu există, ele sunt adecvate pentru o utilizare normală. Fără a fi necesar un acord suplimentar explicit, este oferită o garanție exclusivă numai pentru lipsa defectelor, pe baza standardelor tehnologice de la ora actuală. Clientul este singurul responsabil pentru caracterul adecvat și siguranța serviciilor noastre, pentru utilizarea prevăzută de client. Nu se iau în considerare reducerile nesemnificative de calitate.

(2) Solicitările în cadrul garanției sunt excluse dacă:

a) produsele noastre nu sunt depozitate, instalate, operate și utilizate adecvat de către client

sau de către un terț,

b) apar semne de uzură și deteriorare normale,

c) produsul nu este întreținut corespunzător,

d) produsul este utilizat în combinație cu echipamente inadecvate,

e) în cazul unei deteriorări cauzate de reparații sau alte lucrări executate de terți, ce nu au fost aprobate explicit de către noi.

Obligația de asigurare a dovezilor și responsabilitatea de a dovedi că aceste criterii de excludere nu se aplică, îi aparține clientului. Suplimentar, drepturile clientului cu privire la defecțiunile materialelor presupun ca acesta să își fi respectat obligațiile de examinare și indicare a lipsei de conformitate, conform § 9 Subparagraf 1 și că a reclamat defecțiunile ascunse de îndată ce le-a constatat.

(3) În cazul defecțiunilor de material, ne rezervăm dreptul de a remedia mai întâi defectele sesizate. Remedierea defecțiunii trebuie realizată în conformitate cu hotărârea noastră, fie prin corectarea defecțiunii, prin livrarea de bunuri și/sau servicii lipsite de defecțiuni sau prin indicarea de opțiuni pentru evitarea efectelor cauzate de defecțiune. Trebuie să fie acceptate cel puțin două încercări de remediere unei defecțiuni. Clientul trebuie să accepte o versiune ca nouă a produsului sau anterioară produsului achiziționat, care este lipsită de defecte, ca și remediu, dacă această soluție este considerată ca fiind rezonabilă pentru client

(4) În cazul în care clientul suportă cheltuieli în cadrul prestației ulterioare pentru îndepărtarea obiectului defect și instalarea sau montarea obiectului reparat sau livrat fără defecte, vom suporta aceste costuri dovedite până la maximum 1,5 ori prețul net al produsului defect specific.

(5) Clientul trebuie să ne susțină în realizarea analizei și remedierea defecțiunilor în special prin descrierea problemei intervenite, prin informarea noastră în detaliu și oferirea timpului necesar și a oportunității de remediere a problemelor.

(6) Putem solicita plata costurilor suplimentare, ce ne-au fost generate prin utilizarea sau modificarea nepermisă a produselor noastre. Putem solicita restituirea cheltuielilor în cazul în care nu se constată nicio defecțiune. Obligația de aducere a dovezii aparține clientului. § 254 BGB

se va aplica în mod conform.

În cazul în care cheltuielile, în special transportul, călătoriile și costurile de materiale cresc pe parcursul încercării de remediere a defecțiunii, nu suntem obligați să suportăm aceste costuri

ca urmare a faptului că produsul a fost transportat ulterior de către client la o altă locație decât cea din adresa de livrare, cu excepția situației în care transportul respectă cerințele contractuale și scopul preconizat. Costurile de personal și de materiale, pe care clientul

declară că i-ar fi fost cauzate datorită deficiențelor referitoare la serviciile noastre, trebuie facturate pe baza costurilor nete.

(7) Bunurile defectuoase pot să ne fie returnate pentru scopul unor execuții ulterioare, ca urmare a unui consimțământ scris exprimat anterior conform regulilor noastre pentru acest scop. Riscul de distrugere sau deteriorare accidentală a bunurilor este transferat numai la momentul acceptării de către noi la sediul înregistrat al companiei. Avem dreptul de a respinge bunurile returnate fără o consultare anterioară.

(8) În cazul în care refuzăm în mod definitiv remedierea defecțiunilor sau dacă remediul eșuează sau nu este adecvat pentru client, clientul are dreptul fie de a se retrage din contract în contextul reglementărilor legale ale § 9 sau de a reduce remunerația în mod adecvat și, suplimentar, de a solicita daune compensatorii pentru cheltuieli, în conformitate cu § 14. Dreptul la compensații se prescrie conform § 15. Reglementările cap. 445a, 445b și 478 BGB rămân neafectate.

 

§ 13 Deficiențe legale

(1) Cu excepția situației în care s-a convenit altceva, avem numai obligația de a oferi serviciile noastre într-un mod lipsit de drepturi de proprietate industrială și de drepturi de proprietate intelectuală a terților (numite în continuare drepturi de autor) în țara de livrare. În cazul în care o terță persoană exprimă solicitări justificabile față de client prin încălcarea drepturilor de proprietate cauzată de serviciile prestate de noi și utilizate în conformitate cu contractul, ne vom asuma responsabilitatea după cum urmează, în raport cu clientul, în intervalul de timp definit la § 15:

(2) În conformitate cu opțiunea noastră și pe cheltuiala noastră, fir vom obține un drept de utilizare pentru serviciile în cauză, le vom modifica în mod corespunzător pentru a evita orice încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală sau le vom înlocui. Clientul va beneficia de dreptul de retragere din contract sau de reducere în cazul în care nu le putem implementa în condiții rezonabile. Clientul nu are dreptul la daune compensatorii pentru cheltuieli viitoare.

(3) Obligația noastră de plată a daunelor compensatorii se bazează pe prevederile legale conform § 14.

(4) Obligațiile noastre menționate anterior vor exista numai dacă clientul de informează imediat, în scris, cu privire la solicitările, ce i-au fost transmise de către terți, dacă nu recunoaște

o încălcare și toate măsurile de protecție și de negociere pentru obținerea unui compromis ne sunt rezervate. În cazul în care clientul renunță la utilizarea produselor pentru a reduce costurile sau

pentru alte motive importante, va fi obligat să indice terței părți că decizia de încetare a utilizării nu reprezintă o recunoaștere a vinovăției de încălcare a drepturilor de autor.

(5) Solicitările exprimate de către client sunt excluse în cazul în care clientul este responsabil de încălcarea drepturilor de autor. Solicitările exprimate de către client sunt de asemenea excluse în cazul în care încălcarea drepturilor de autor a fost cauzată de specificații speciale ale clientului, de o implementare neanticipată de către noi sau ca urmare a modificării de către client a produsului livrat sau prin utilizarea acestuia împreună cu produse nefurnizate de noi.

(6) Prevederile § 12 se vor aplica în mod conform în toate celelalte cazuri.

(7) Oricare alte solicitări din partea clientului, care nu sunt reglementate aici și care sunt adresate nouă sau reprezentanților noștri datorită unei deficiențe legale sunt excluse.

 

§ 14 Responsabilitatea legală

(1) Vom plăti daune compensatorii, indiferent de motivația legală invocată (de ex. o obligație generată de tranzacții legale sau similare,

defecțiuni de material sau deficiențe legale, încălcarea obligațiilor sau alte acțiuni neautorizate) numai în următorul volum și numai dacă există o responsabilitate din partea noastră (intenție sau neglijență):

a) Responsabilitatea în caz de intenție și cea generată de garanție va fi nelimitată.

b) În cazul unei neglijențe grave, vom fi responsabili în suma tipică și previzibilă pentru daună.

c) În alte situații vom fi responsabili numai în cazul încălcării unei obligații contractuale semnificative și a solicitărilor de daune pentru defecțiuni și întârziere, iar responsabilitatea

noastră va include daunele tipice și previzibile. Responsabilitatea în acest sens este limitată la de două ori suma convenită ca și remunerație pentru comanda afectată de daune și de trei ori valoarea contractuală pentru toate cazurile de daune generate de această relație contractuală. În conformitate cu prevederile legale, obligațiile contractuale semnificative (obligațiile cardinale) sunt acele obligații, care permit îndeplinirea adecvată a contractului

în primul rând și pe care partenerul contractual se bazează în mod regulat și are dreptul să se bazeze.

(2) Reglementările legale se vor aplica în mod exclusiv în cazul periclitării vieții, a integrității corporale și a sănătății și a revendicărilor conform prevederilor Legii de responsabilitate față de produs.

(3) Dreptul de a contesta revendicările de neglijență colectivă ne rămâne rezervat.

 

§ 15 Termenele de prescriere

(1) Termenul de prescriere este

a) un an de la livrarea bunurilor pentru solicitările generate de restituirea prețului de achiziție și reducerea generată de retragere; cu condiția ca aceste solicitări să se bazeze pe notificarea adecvată a reclamației referitoare la defecțiuni nesupuse termenului de prescriere,

dar la nu mai puțin de trei luni după prezentarea unei notificări valabile de retragere sau reducere în cazul unei înaintări adecvate a reclamației referitoare la deficiențe.

b) un an în cazul altor solicitări referitoare la defecțiunile de materiale;

c) o dată pe an în cazul solicitărilor referitoare la deficiențe legale. În cazul în care deficiența legală este un drept in rem al unei terțe persoane, pe baza căruia obiectul se poate reclama, termenele de prescriere vor fi aplicate;

d) în cazul altor cereri de daune compensatorii sau de restituire a cheltuielilor efectuate nejustificat, un an de la momentul la care clientul a devenit conștient de circumstanțele, pe care se bazează solicitarea, sau la care ar fi trebui să le conștientizeze în lipsa unei neglijențe grave.

Termenul de prescriere consideră ca fiind scurs cel târziu la expirarea intervalului maxim de prescriere (§ 199 Subparagraf 3, Subparagraf 4 BGB).

(2) În cazurile § 438 Subparagraful 1 Nr. 2 a) și b) BGB perioada de prescriere este diferită de reglementarea legală, trei ani.

(3) În cazurile § 634a Subparagraful 1 Nr. 2 BGB perioada de prescriere este diferită de reglementarea legală, trei ani.

(4) În cazul plății de daune și a restituirii cheltuielilor generate de acțiuni premeditate, de neglijență gravă, garanția, responsabilitatea pentru acțiunile premeditate de punere în pericol a vieții, integrității corporale și sănătății intră sub incidența Legii de responsabilitate față de produs, iar termenele de prescriere legale se vor aplica în mod exclusiv.

 

§ 16 Confidențialitatea, protecția datelor, indicarea ca și client de referință

(1) Clientul își asumă obligația de a trata toate obiectele (de ex. documentele, informațiile) confidențiale, ce îi sunt aduse la cunoștință sau pe care le primește de la noi fie înainte, fie pe parcursul executării contractului și care sunt protejate de lege sau care conțin secrete comerciale sau de afaceri sau care sunt marcate ca fiind confidențiale, cu confidențialitate. Va continua să trateze aceste materiale ca fiind confidențiale și supă expirarea contractului, cu excepția situației în care ele sunt

cunoscute publicului fără o încălcare a obligației de confidențialitate sau dacă nu există interese legale, care să merite protejate. Clientul va depozita și asigura aceste obiecte într-un mod, care

să prevină abuzul din partea terților.

(2) Clientul va permite accesul angajaților sau altor terți numai la obiectele guvernate de Subparagraful 1, doar dacă aceștia au nevoie de acces la ele pentru îndeplinirea obligațiilor și responsabilităților profesionale sau comerciale. Va instrui

aceste persoane cu privire la necesitatea de menținere a confidențialității acestor obiecte.

(3) Va procesa datele clienților necesare pentru tranzacțiile comerciale cu grija și atenția necesare eferente reglementărilor de protecție a datelor. Avem dreptul de a identifica clientul ca fiind

un client de referință.

(4) Clientul își exprimă acordul pentru colectarea informațiilor despre client de la agențiile obișnuite de creditare (în special Creditreform) pentru a ne proteja

interesele legitime.

 

§ 17 Clauza de control a exporturilor

(1) Clientul este obligat să respecte și să se conformeze reglementărilor naționale și internaționale aplicabile ale legii privind controlul exporturilor atunci când transmite bunurile noastre sau serviciile furnizate de noi unor terțe părți. În special, trebuie respectate reglementările privind controlul exporturilor din Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și Republica Federală Germania.

(2) Înainte de a transmite bunurile sau serviciile noastre către terți, clientul este obligat să se asigure, prin intermediul unor verificări și măsuri adecvate, că nu încalcă, prin această transmitere sau furnizare, niciun fel de reglementări privind embargourile, în special cele ale Uniunii Europene și ale Statelor Unite ale Americii, ținând cont, de asemenea, de eventualele interdicții de eludare.

(3) În plus, clientul este obligat să respecte prevederile listelor de sancțiuni europene și americane în ceea ce privește orice activitate comercială cu organizațiile, persoanele și companiile enumerate în acestea. De asemenea, clientul trebuie să se asigure că utilizarea sau transferul bunurilor și serviciilor noastre nu servește niciunui scop militar sau legat de armament interzis sau autorizat, cu excepția cazului în care au fost obținute aprobările necesare.

(4) În cazul în care acest lucru devine necesar ca urmare a oricăror inspecții, clientul trebuie să ne furnizeze imediat, la cerere, toate informațiile despre destinația finală și destinatar, precum și despre utilizarea preconizată a bunurilor și serviciilor noastre livrate.

(5) Clientul ne despăgubește în totalitate împotriva tuturor pretențiilor care ne sunt aduse ca urmare a nerespectării de către destinatar a obligațiilor de control al exporturilor menționate mai sus și se angajează să ne despăgubească pentru orice daune și cheltuieli suportate ca urmare a acestui fapt.

 

§ 18 Clauza socială

La determinarea sumei aferente oricăror daune compensatorii de acoperit de către noi în legătură cu acest contract, situația noastră economică, tipul, complexitatea și durata relației comerciale, orice contribuție la cauza și/sau eroarea clientului

și în special instalarea defectuoasă a produsului trebuie luate în considerare într-o măsură adecvată, în favoarea noastră. În special, orice despăgubire, cost și cheltuială, pe care trebuie să o suportăm trebuie să fie proporțională cu valoarea produsului furnizat.

 

§ 19 Forma scrisă

Toate modificările și adăugirile la contract necesită forma scrisă pentru a fi considerate ca fiind valabile. Partenerii contractuali vor respecta aceste cerințe prin transmiterea documentelor în scris, în special prin fax sau e-mail, cu excepția situației în care există alte cerințe pentru declarații individuale. Cerința formei scrise poate să fie revocată tot numai în scris.

 

§ 20 Clauza salvatorie

În situația în care orice prevedere a acestor termeni și condiții generale ale serviciilor este sau devine de neaplicat sau în situația în care acești termeni și condiții generale ale serviciilor sunt incomplete, valabilitatea celorlalte prevederi rămâne neafectată. Partenerii contractuali trebuie să înlocuiască prevederea devenită de neaplicat cu o prevedere cât se poate de apropiată de intenția și obiectivul prevederii inițiale, și care să fie aplicabilă din punct de vedere legal. Aceeași prevedere se aplică și lacunelor contractului.

 

§ 21 Legislația aplicabilă

Se aplică legislația Republicii Federale Germania; prin prezenta este exclusă valabilitatea Convenției Națiunilor Unite cu privire la contractele de vânzare internațională a bunurilor (CISG).

 

§ 22 Locul de jurisdicție

Locul de jurisdicție pentru toate disputele generate din și asociate acestui contract este Stuttgart (Germania), în măsura în care clientul este un om de afaceri, o persoană juridică de drept public sau un fond special de drept public sau dacă statutul său este echivalent cu aceasta sau dacă sediul său social sau subsidiara este situat în afara Germaniei. Avem de asemenea dreptul de a iniția acțiuni legale la adresa comercială a clientului sau la orice altă locație valabilă de jurisdicție.

 

Versiunea: 01/2023