Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring (PDF)

1. Privacy in een oogopslag


Algemene aanwijzingen

De navolgende informatie biedt u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens (persoonlijke of persoonsgebonden gegevens) gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. Uitvoerige informatie over het thema privacybescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.


Vastleggen van gegevens op onze website


Wie is verantwoordelijk voor het vastleggen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt door de website-exploitant verricht. De contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

 

Hoe verzamelen we uw informatie?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u deze aan ons doorgeeft. Het kan daarbij bijvoorbeeld om gegevens gaan, die u op een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch bij een bezoek aan de website verzameld door onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. uw internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip van de website-oproep). Het vastleggen van deze gegevens gebeurt automatisch, zodra u onze website opent.

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze beschikbaarstelling en weergave van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen gebruikt worden ter analyse van uw gebruikersgedrag.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvangers en het doel van de over u opgeslagen persoonsgebonden gegevens. Bovendien heeft u het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verlangen. Hierover en voor verdere vragen over het thema privacybescherming kunt u op elk gewenst moment via het in het impressum aangegeven adres contact met ons opnemen. Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

 

Analyse-tools en tools van derde aanbieders

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag gebeurt in het algemeen anoniem: het surfgedrag kan niet tot u als persoon herleid worden. U kunt uw toestemming voor cookies intrekken/wijzigen, bezwaar maken tegen deze analyse of u kunt deze voorkomen door bepaalde tools en hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie daarover vindt u in de volgende privacyverklaring.

 

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie


Privacybescherming

De exploitant van deze webpagina's neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen over de privacybescherming en met deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website bezoekt, worden verschillende persoonsgebonden gegevens verzameld. Persoonsgebonden gegevens zijn gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en met welk doel deze worden gebruikt.

Wij maken u erop attent dat de verzending van gegevens via het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) bepaalde veiligheidsrisico's kan inhouden. Een absolute bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.


Aanwijzing met betrekking tot de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke organisatie voor de gegevensverwerking op deze website is:

 

Krannich Solar GmbH & Co. KG
Heimsheimer Straße 65/1
71263 Weil der Stadt/Hausen

Duitsland

 

Telefoon: +49 (0)7033 3042-0

E-mail: info(at)de.krannich-solar.com


De verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of juridische entiteit, die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

 

Herroeping van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw eerder verleende toestemming te allen tijde herroepen. Toezending van een informele e-mail van die strekking is daarvoor voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot en met het moment van herroeping blijft door die intrekking onaangetast.


Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van inbreuken op de wetgeving op de privacybescherming heeft de betrokkene het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende instantie. De bevoegde toezichthoudende instantie voor vragen over de privacybescherming is de functionaris voor privacybescherming van de Duitse deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor de privacybescherming en hun contactgegevens vindt u onder de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

SSL- resp. TLS-codering

Deze pagina gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van vertrouwelijke content, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u ons als website-exploitant stuurt, een SSL- resp. TLS-codering. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser van "http://" naar "https://" wisselt en aan het slotsymbool in uw browserbalk.

Wanneer de SSL- resp. TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden meegelezen.

 

Informatieverschaffing, blokkering, verwijdering

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk gewenst moment het recht op kosteloze informatieverstrekking over de persoonlijke gegevens die opgeslagen zijn, hun herkomst en de ontvanger en het doel van de dataverwerking. Tevens heeft u een recht om correcties, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verlangen. Hierover en voor verdere vragen over het thema persoonsgebonden gegevens kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen via het in het impressum aangegeven adres.

 

Opslagperiode

In beginsel bewaren wij uw gegevens zo lang als nodig is voor het specifieke doel van de gegevensverwerking of zo lang als wij een gerechtvaardigd belang hebben om ze te blijven bewaren. Wij wissen uw gegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden of wanneer u gebruik maakt van uw recht op herroeping of bezwaar, met uitzondering van gegevens die bewaard moeten blijven om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bv. bewaartermijnen in het kader van de belasting- en handelswetgeving). Na het verstrijken van de opslagtermijnen worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist.

 

Doorgifte van gegevens aan ontvangers in derde landen

Wij kunnen persoonsgegevens ook doorgeven aan ontvangers buiten de EER (zogenoemde derde landen), bijvoorbeeld aan ontvangers in de VS (geen besluit inzake adequaatheid). De gegevensoverdracht vindt plaats met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met name op basis van een adequaatheidsbesluit of passende garanties. Op het in het impressum vermelde adres kunt u een overzicht krijgen van de ontvangers in derde landen en een kopie van de overeengekomen regelingen om het passende niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

 

Bezwaar tegen marketingmails

Bij deze verbieden wij het gebruik van onze in het kader van de impressumplicht openbaar gemaakte contactgegevens voor de toezending van niet uitdrukkelijk aangevraagde marketing- en informatiematerialen. De exploitant van deze website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van marketing-informatie, zoals spam-e-mails.

 

3. Manager voor privacybescherming


We hebben voor ons bedrijf een externe manager voor privacybeschermingsvraagstukken aangesteld:


Gerfried Riekewolt
Höfle 2
73087 Bad Boll

Duitsland

 

Telefoon: +49 7164 130118
E-mail: tsonoSpam[at]riekewolt.de

 

4. Vastleggen van gegevens op onze website


Cookies

Deze webpagina's maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies stellen ons in staat om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden en in uw browser opgeslagen worden.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “session-cookies". Zij worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen tot u deze zelf verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt, wanneer er cookies geplaatst gaan worden. U kunt de plaatsing van cookies dan in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in algemene zin uitsluiten en het automatische wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die nodig zijn voor het elektronische communicatieproces of om bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelmandfunctie) te vervullen, worden op basis van artikel 6 lid 1 let. f AVG opgeslagen. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde verlening van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring apart behandeld.

 

Serverlogbestanden

De provider van de webpagina's verzamelt automatisch informatie die uw browser automatisch aan ons doorgeeft, en slaat deze informatie op in zogenaamde serverlogbestanden. Dit zijn:

 

  • Browsertype en browserversie
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die zich toegang verschaft
  • Het tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

 

Er worden geen pogingen ondernomen om dergelijke gegevens met gegevens uit andere databronnen te combineren.

Basis voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 let. f DSGVO, dat de verwerking van gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang toestaat. Wij hebben een legitiem belang bij het optimaliseren van onze website via de serverlogbestanden.

 

Contactformulier


Wanneer u bij ons via het contactformulier aanvragen indient, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u opgegeven persoonlijke gegevens bij ons opgeslagen voor de bewerking van de aanvraag en met het oog op eventuele vragen van onze zijde. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt in dit opzicht uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 let. a) AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Toezending van een informele e-mail van die strekking is daarvoor voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen tot en met het moment van herroeping blijft door deze intrekking onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons opgeslagen, totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag wordt ingetrokken of het doel voor de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven van kracht.

 

Seminar registratie

Als u zich via het inschrijfformulier inschrijft voor een van onze seminars of webinars, worden uw gegevens uit het inschrijfformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de inschrijving en het geven van het seminar/webinar. Wij geven deze gegevens alleen door als dit nodig is voor de uitvoering van het seminar/webinar.

De verwerking van de in het registratieformulier ingevulde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (artikel 6 lid 1 let. a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u op het aanmeldingsformulier hebt ingevuld, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is (bijv. nadat het seminar/webinar heeft plaatsgevonden en de documenten van het seminar zijn verstuurd). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.


Registratie op deze website

U kunt uzelf op deze website registreren om extra functies op de site te kunnen gebruiken. De daarvoor ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van het betreffende aanbod of de dienst, waarvoor u zich heeft geregistreerd. De voor het registreren opgevraagde informatie moet volledig worden gegeven. Anders weigeren wij de registratie.

In geval van belangrijke wijzigingen, bijv. in de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen wij het tijdens de registratie opgegeven e-mailadres gebruiken om u op deze manier te informeren.

De verwerking van de bij de registratie ingevoerde gegevens vindt plaats op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 let. a AVG). U kunt een eerder verleende toestemming te allen tijde herroepen. Toezending van een informele e-mail van die strekking is daarvoor voldoende. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

De bij de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen, zolang u op onze website bent geregistreerd en worden aansluitend verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven hierdoor onverlet.

 

Verwerken van gegevens (klanten- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgebonden gegevens alleen, voor zover dit voor de totstandkoming, inhoudelijke weergave of wijziging van de rechtsverhouding noodzakelijk is (bestandgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6 lid 1 let. B AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat. Persoonsgebonden gegevens die wij via het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken, of om te factureren.

De verzamelde klantengegevens worden na het afsluiten van de opdracht, of na beëindiging van de zakelijke betrekking gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven hierdoor onverlet.

 

Gegevensoverdracht bij sluiting van het contract

Wij geven persoonsgebonden gegevens alleen aan derden door, wanneer dit in het kader van de contractafhandeling noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan het met het vervoer en de aflevering van de goederen belaste bedrijf of aan de kredietinstelling die met de verwerking van betalingen is belast. Meer gegevens worden niet doorgegeven resp. alleen dan, wanneer u uitdrukkelijk heeft ingestemd met die overdracht. Het doorgeven van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, zoals voor advertentiedoeleinden, gebeurt niet.

Basis voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 let. b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of van pre-contractuele maatregelen toestaat.

 

5. Analyse tools en adverteren

 

Google reCAPTCHA

Deze website maakt gebruik van functies van de captcha-dienst Google reCAPTCHA. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google reCAPTCHA wordt gebruikt om te controleren of de gegevens die op onze websites worden ingevoerd (bijv. in het contactformulier, de seminarregistratie of de nieuwsbriefregistratie) afkomstig zijn van een mens of van een machine en geautomatiseerd programma. Daartoe analyseert Google reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert Google reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, referrer-URL, informatie over het besturingssysteem, cookies, weergave-instructies en scripts, invoergedrag van de gebruiker, tijd die op de website wordt doorgebracht of muisbewegingen die de gebruiker maakt). De bij de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De Google reCAPTCHA analyses lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6 lid 1 let. f AVG. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij zijn webaanbiedingen te beschermen tegen misbruik en tegen SPAM. Indien toestemming voor gegevensverwerking door Google reCAPTCHA is gevraagd, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 lid 1 let. a AVG..

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google, zie de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=nl en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6 lid 1 let. f AVG. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien toestemming voor gegevensverwerking door Google Analytics is gevraagd, is de verwerking gebaseerd op artikel. 6 lid 1 let. a AVG.

U kunt de opslag van cookies door een desbetreffende instelling in uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google, alsmede de verwerking daarvan door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

 

6. Nieuwsbrief

Wanneer u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig en informatie, die het ons mogelijk maakt om na te gaan dat u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en dat u akkoord gaat met de toezending van de nieuwsbrief.  Meer gegevens worden niet, resp. alleen op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van de opgevraagde informatie en we geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de in het nieuwsbrief-aanmeldingformulier ingevoerde gegevens vindt in dit opzicht uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 let. a AVG). De gegeven toestemming voor de opslag van gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u altijd herroepen, bijvoorbeeld via de “Afmelden"-link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van het reeds uitgevoerde proces van gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt met betrekking tot de nieuwsbrief worden tot het moment van opzegging van de nieuwsbrief door ons opgeslagen en verwijderd nadat u de nieuwsbrief heeft opgezegd. Gegevens, die voor andere doeleinden bij ons werden opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onverlet.

 

7. Plug-ins en tools


YouTube

Onze website gebruikt plug-ins van de door Google gebruikte site YouTube. Exploitant van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van de pagina's bezoekt die uitgevoerd is met een YouTube-plug-in, wordt er een verbinding met de server van YouTube gemaakt. Aan de YouTube-server wordt meegedeeld, welke van onze pagina's u bezocht heeft.

Wanneer u in uw YouTube-account bent ingelogd, kan YouTube uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toewijzen. U kunt dit verhinderen, wanneer u uitlogt bij uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aansprekende weergave van ons online-aanbod. Dit geldt als een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 let. f AVG. Indien toestemming voor gegevensverwerking door YouTube is gevraagd, is de verwerking gebaseerd op artikel. 6 lid 1 let. a AVG.

Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube onder: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

 

Google Maps

Deze pagina maakt via een API gebruik van de kaartenservice Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

In het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online aanbod en een eenvoudige vindbaarheid van de door ons op de website vermelde locaties en plaatsen, wordt Google Maps gebruikt. Dit geldt als een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 let. f AVG. Indien toestemming voor gegevensverwerking door Google Maps is gevraagd, is de verwerking gebaseerd op artikel. 6 lid 1 let. a AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Obligation to provide information on data protection