Algemene prestatiegerelateerde voorwaarden

Algemene prestatiegerelateerde voorwaarden van Krannich Solar GmbH & Co. KG en Krannich Solar Group GmbH

Algemene prestatiegerelateerde voorwaarden van Krannich Solar GmbH & Co. KG en Krannich Solar Group GmbH

§ 1 Toepassingsgebied

(1) Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze Algemene Prestatie Voorwaarden (APV) uitsluitend van toepassing op alle door ons met een klant gesloten overeenkomsten met betrekking tot onze leveringen en diensten, alsmede op de pre-contractuele verplichtingen ter zake. Dit geldt eveneens voor overeenkomsten die worden gesloten door middel van het via https://shop.krannich-solar.com/de-en toegankelijke webshop. Andere zakelijke en aankoop gerelateerde voorwaarden maken geen deel uit van dit contract, ook niet wanneer wij dit niet uitdrukkelijk weerleggen. Dit geldt eveneens wanneer wij onze prestaties zonder enig voorbehoud leveren aan de klanten, ook al zijn wij op de hoogte van tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden of van losse correspondentie waarin naar deze voorwaarden werd verwezen.

(2) Ook wanneer bij het afsluiten van soortgelijke contracten er lopende algemene voorwaarden bestaan, waarin hiernaar niet nogmaals wordt verwezen, gelden uitsluitend onze APV in de onder  https://krannich-solar.com/de-en/gstc downloadbare versie, gevolmachtigd door de klant, tenzij de contractpartners schriftelijk iets anders overeenkomen. De gedrukte, actuele versie van de APV kan op verzoek van de klant gratis toegestuurd worden.

(3) Deze APV gelden niet voor consumenten binnen de context van § 13 van het Duits burgerlijk wetboek (BGB).

§ 2 Webshop: Registratie, omgang met paswoorden, vrijwilligheid en herroepbaarheid

(1) Voorwaarde voor het gebruik van ons webshop is dat u vooraf de aanmeldingsprocedure (registratie) met succes hebt afgerond.

(2) De klant is verplicht tijdens het registratieproces de door ons vereiste gegevens in te vullen en de vereiste bewijsstukken aan te leveren, in het bijzonder betreffende zijn activiteit als ondernemer of zelfstandige. De klant verbindt zich ertoe alle gegevens waarheidsgetrouw en volledig in te vullen en deze gegevens op eigen initiatief bij te werken indien ze wijzigen.

(3) Dit webshop is een vrijwillig initiatief van ons dat wij op elk moment kunnen wijzigen of stopzetten. De klant heeft dan ook geen enkel recht op de vrijgave van ons webshop. De aanmelding kan zonder opgave van redenen geweigerd dan wel herroepen worden nadat wij redelijkerwijs konden vaststellen dat er niet werd voldaan aan de verplichte voorwaarden ter herroeping van de aanmelding. De door de klant reeds gedane bestellingen blijven geldig na een eventuele herroeping.

(4) De klant moet een registratieaanvraag via het webshop indienen. Dit verzoek wordt gecontroleerd en, indien er geen problemen worden gedetecteerd, goedgekeurd. Indien de klant van ons geen bericht krijgt over de goedkeuring, kan hij zich wenden tot het volgende helpdeskmailadres: info@de.krannich-solar.com.

(5) De klant ontvangt in het kader van het registratieproces een e-mail met een link naar de loginpagina met zijn gebruikersnaam. Wanneer hij het webshop voor de eerste maal gebruikt, dient hij een eigen paswoord te kiezen (hierna 'toegangsgegevens' genaamd).

(6) De klant dient er zelf voor te zorgen dat zijn toegangsgegevens geheim blijven en dat onbevoegden hiertoe geen toegang krijgen. Het verlies van het paswoord of misbruik van een account dient onmiddellijk te worden gemeld. De klant dient aan zijn medewerkers dezelfde verplichtingen op te leggen. De transacties die via de gebruikersaccount lopen, in het bijzonder bestellingen, vallen principieel onder de verantwoordelijkheid van de klant.

(7) De klant verklaart zich tevens akkoord met het feit dat de correspondentie tussen ons mag gebeuren via het bij de aanmelding door hem opgegeven e-mailadres. De klant dient zicht ervan te vergewissen dat hij toegang heeft tot het opgegeven e-mailadres.

(8) Bij inbreuk tegen een van bovenvermelde verplichtingen door de klant, hebben wij het recht maar niet de plicht de klant te verzoeken tot de naleving van zijn contractuele verplichtingen resp. tot het aanvullen of corrigeren van zijn gegevens. Daarnaast hebben wij naargelang de ernst van de inbreuk het recht maar niet de plicht de gebruikersaccount te blokkeren, voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht.

§ 3 Afsluiting van het contract, documentatie van de offertes, andere informatie

(1) Onze offertes zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij de offerte schriftelijk als bindend wordt aangeduid. De klant kan binnen twee weken afzien van verklaringen tot het afsluiten van contracten (contractoffertes).

(2) Een wettige binding komt alleen tot stand door een wederzijds ondertekend contract of door onze schriftelijke orderbevestiging, alsook wanneer we met de contractuele prestatieleveringen aanvangen. We kunnen schriftelijke bevestigingen van mondelinge contractverklaringen van de klant verlangen.

(3) De voorstelling van de producten in het webshop vertegenwoordigt geen bindende verkoopsofferte voor de desbetreffende producten. Door op de knop [Bestellen] te klikken legt de klant de goederen in een virtuele winkelmand. Door op de knop [Bestelling verzenden] te klikken, gaat de klant een bindende kooptranstractie aan. Een overeenkomst tussen de klant en ons komt pas tot stand nadat wij de order van de klant schriftelijk hebben aanvaard (orderbevestiging) of nadat wij overgaan tot de levering van de contractuele prestaties.

(4) De schriftelijke aanvaarding van de bindende kooptransactie door ons (orderbevestiging) kan ook per e-mail gebeuren. De bevestiging door ons van de toelaatbaarheid van de kooptransactie (bevestiging van ingang van de bestelling) die de klant onmiddellijk na het versturen van zijn bestelling ontvangt, houdt nog geen aanvaarding van de transactie door ons in.

(5) Alle door ons ter beschikking gestelde gegevens zijn, voor zover niet anders aangeduid of overeengekomen, slechts geldig op het moment van opvraging door de klant, omdat de informatie, aanbiedingen en prijzen continu door ons worden bijgewerkt.

(6) We behouden ons alle eigendoms- en auteursrechten op afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, werkinstrumenten en overige documenten voor. Dit geldt ook voor alle schriftelijke documenten die als 'vertrouwelijk' worden aangeduid. Het doorgeven aan derden of de aanwending ervan voor derden is alleen toegestaan mits de klant hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen.

(7) De contractpartners zijn verplicht de in het kader van de samenwerking ontvangen documenten, documentatie en informatie alsook alle gemaakte kopieën op verzoek terug te sturen of te vernietigen.

§ 4 Onderwerp van het contract, garanties, prestatiewijzigingen, EL-beelden

(1) Het door beide partijen ondertekende contract of onze orderbevestiging of, in het andere geval, onze offerte zijn doorslaggevend voor de omvang, aard en kwaliteit van de leveringen van producten. Bij bestellingen via het webshop is onze orderbevestiging van de door de klant gestelde kooptransactie bepalend. Andere gegevens of vereisten maken alleen deel uit van het contract wanneer de contractuele partijen dit schriftelijk overeenkomen of wanneer wij dit schriftelijk bevestigd hebben. Latere wijzigingen van de prestatieomvang vereisen een schriftelijke overeenkomst of een schriftelijke uitdrukkelijke bevestiging van onzentwege.

 (2) Productbeschrijvingen, -presentaties en technische gegevens zijn prestatiebeschrijvingen, maar geen garantie. Een garantie vereist een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring. De garanties, in zoverre die van toepassing zijn op onze productaanbiedingen, zijn beperkt tot fabrieksgaranties. Eventuele claims die hieruit voortvloeien dienen te worden ingediend bij de betreffende fabrikant. Tekeningen, afbeeldingen, afmetingen, gewicht en of andere vermogensgegevens zijn alleen bindend wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

(3) Wij behouden ons het recht voor om prestaties lichtjes te wijzigen, voor zover het gaat om niet-essentiële wijzigingen, die specifiek zijn voor een bepaalde klant. Vooral de commerciële afwijkingen inzake materiaal, hoeveelheden, gewichten en andere afwijkingen dienen door de klant te worden aanvaard, ook al zou hij zijn bestelling baseren op brochures, tekeningen of afbeeldingen, tenzij er een uitdrukkelijke overeenkomst bestaat met een bindend karakter. Daarnaast willen wij er ook op wijzen dat technische afwijkingen van de vermogensgegevens niet uit te sluiten zijn, in het bijzonder met betrekking tot kleurverschillen, de hoogte van het frame en de grootte van de modules.

(4) De publicatie van EL-beelden van de productie van zonnemodules maakt geen deel uit van het contract.

§ 5 Prestatietijd, vertragingen, gedeeltelijke prestaties en prestatieplaats

(1) Informatie over leverings- en prestatietijden zijn niet bindend, tenzij deze door ons schriftelijk als bindend zijn aangemerkt. Alle leverings- en prestatietermijnen staan onder het voorbehoud van de juiste en tijdige zelfvoorziening. Leveringstijden beginnen met de verzending van de orderbevestiging door ons, echter niet voordat alle commerciële en technische vragen en kwesties tussen de klant en ons zijn opgehelderd en de klant alle op hem gevestigde plichten (bijv. regelen van de verplichte vergunningen of overmaken van een overeengekomen aanbetaling) heeft uitgevoerd.

(2) Leverings- en prestatietermijnen worden verlengd met de periode waarin een betaling van de klant vertraagt of met de periode waarin wij door omstandigheden die buiten onze verantwoordelijkheid liggen, de levering of prestatie niet kunnen uitvoeren, en worden verlengd met een redelijke hervattingstijd na het einde van de oorzaken van de vertraging. Deze omstandigheden omvatten overmacht, gebrek aan grondstoffen van de relevante grondstoffenmarkt, vertragingen van onze leveranciers en stakingen. De termijnen worden tevens verlengd met de periode, waarin de klant in strijd met het contract een bijgestane dienstverlening niet uitvoert, bijv. bepaalde informatie niet doorgeeft, een voorziening niet levert of geen medewerkers ter beschikking stelt.

(3) Indien de contractpartners later andere of aanvullende prestaties overeenkomen, die invloed hebben op de overeengekomen termijnen, dan wordt de levertijd met een redelijke periode verlengd.

(4) Indien op wens van de klant een verschuiving van levertijden of termijnen voor de totstandbrenging van de prestaties wordt overeengekomen, dan hebben we het recht betaling te verlangen op het tijdstip waarop de betaling zonder de verschuiving verschuldigd was geweest. De overeenkomst inzake de verschuiving van zulke termijnen dient schriftelijk te worden gedaan.

(5) Aanmaningen en deadlines van de klant dienen voor de doeltreffendheid schriftelijk te worden opgesteld. Een verlenging moet redelijk zijn. Een termijn van minder dan twee weken is uitsluitend bij bijzondere spoed redelijk.

(6) We kunnen deelleveringen leveren, voorzover de geleverde delen voor de klant nuttig te gebruiken zijn. We behouden ons meer- of minderleveringen voor tot 5% van de leveringsomvang.

(7) Overeengekomen levertermijnen gelden als volbracht, wanneer de goederen op de overeengekomen leveringstermijn aan het transportbedrijf werden overgedragen of wij hebben bevestigd dat de goederen gereed staan om te worden verzonden.

(8) Indien wij door onze toeleverancier (uiteindelijk) zelf niet beleverd worden, hoewel wij deze leverancier zorgvuldig hebben uitgekozen en de bestelling aan de eisen van onze leveringsplichten voldeed, dan hebben we met betrekking tot klanten het recht om ons volledig of gedeeltelijk terug te trekken, wanneer we de klant onze niet-levering kunnen aantonen en - indien van toepassing - wanneer we de overdracht van de gerechtigde claims tegen de toeleverancier aan de klant aanbieden. Bij de keuze van onze toeleveranciers zijn we niet aansprakelijk voor enige nalatige selectie.

(9) Ons kantoor is de prestatieplaats, tenzij iets anders aangegeven of overeengekomen is.

§ 6 Verpakking, verzending, risico-overdracht, verzekering

(1) Onze leveringen worden op kosten van de klant op de in het vak en de commercie gebruikelijke manier verpakt.

(2) Het risico gaat op de klant over, zodra het product onze fabriek of het leveringsmagazijn heeft verlaten. Dit geldt tevens voor deelleveringen, leveringen in het kader van latere prestaties, en wanneer we verdere prestaties, met name verzendkosten of bezorging, op ons nemen. Voorzover bij aanwezigheid van contract inzake de aanneming van werk een afname dient te geschieden, gaat het risico bij de afname over op de klant.

(3) De keuze van het soort verzending, van de transporteur en van de transportroute wordt door ons bepaald, tenzij er schriftelijke specificaties van de klant aanwezig zijn. Bij deze keuze zijn we uitsluitend aansprakelijk voor opzet of grove nalatigheid.

(4) Indien niets anders is overeengekomen, wordt er voor de klant voor de levering een vrachtverzekering afgesloten.

Deze vrachtverzekering omvat de gratis vervangende levering, inclusief transport (standaard levering) door Krannich Solar GmbH & Co. KG, voor goederen die tijdens het transport naar het oorspronkelijke leveringsadres beschadigd of verloren zijn geraakt. Als alternatief kan Krannich Solar GmbH & Co.KG ook een goederenkrediet creëren.

(5) Voorwaarde voor het aanspraak maken op deze verzekeringsuitkering is dat duidelijke gebreken (tekorten, beschadigde verpakking of goederen) naar behoren worden gedocumenteerd wanneer de goederen door de ontvanger, op de scanner of op de vrachtbrief van de vervoerder (in opdracht van ons) worden ontvangen.

§ 7 Prijzen, vergoeding, betaling, verrekening en niet-toewijzing

(1) Alle prijzen gelden vanaf ons kantoor, tenzij de contractpartners iets anders overeengekomen zijn. Alle prijzen en vergoedingen zijn in euro met bijtelling van de wettelijke btw en alle andere wettelijke heffingen in de leveringssector, plus bijtelling van transportkosten, uitgaven, verpakking, verzending en evt. transportverzekeringen.

(2) De contractueel overeengekomen prijzen dienen steeds te worden voldaan. Diensten worden tegen kostprijs verrekend.

(3) De verzending van onze goederen vindt in principe uitsluitend plaats na vooruitbetaling. De klant is verplicht de prijs voor onze leveringen en prestaties onmiddellijk na het sluiten van het contract te betalen, voorzover geen andere overeenkomsten werden gesloten. Voorzover bij wijze van uitzondering geen vooruitbetaling dient te worden gedaan, zijn betalingen, tenzij de contractpartners iets anders overeengekomen zijn, direct na de prestatielevering en ontvangst van de factuur zonder aftrek van kortingen verschuldigd en dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.

(4) We accepteren zonder aanwezigheid van een bijzondere overeenkomst uitsluitend niet-contante betalingen, d.w.z. overschrijvingen op onze in de contractdocumentatie aangegeven bankrekening. Wissels en cheques worden in principe niet aangenomen, anders alleen als betaalmiddel aanvaard. De klant dient zelf de gemaakte wissel- of discontokosten en de incassokosten te voldoen. Deze zijn direct verschuldigd. Voor tijdige incasso of tijdig bezwaar zijn we niet aansprakelijk, voorzover ons hierbij slechts lichte nalatigheid te verwijten valt.

(5) Het is de klant toegestaan een derde persoon aan te duiden voor het nakomen van de met ons overeengekomen verplichtingen. Levert de derde persoon de diensten zoals de klant het aan ons verplicht is, dan geldt de prestatie van de derde voor ons als de contractuele prestatie van de klant.

(6) Ingeval van betalingsachterstand is de klant overeenkomstig § 288 lid 2 van het Duits burgerlijk wetboek (BGB) verplicht intresten te betalen. Het recht om een hogere vergoeding voor het betalingsverzuim te vorderen, blijft van kracht.

(7) Indien de wanbetaling van de klant langer dan 30 kalenderdagen duurt, hij tegen de wissel of cheques bezwaar aantekent of indien er een verzoek tot opening van een insolventieprocedure over zijn vermogen of een vergelijkbare procedure onder een andere wet wordt gestart, dan hebben wij het recht alle vorderingen tegen de klant direct op te eisen, alle leveringen en prestaties terug te trekken en alle rechten en voorbehoud van eigendomsrechten te verhalen.

(8) De klant kan uitsluitend compensatie bieden met door ons onomstreden of juridisch vastgestelde vorderingen. Behalve in het kader van § 354a van het Duits Handelswetboek (HGB) kan de klant uitsluitend met onze voorafgaande schriftelijke toestemming claims, voortvloeiende uit dit contract, aan derden overdragen. De klant heeft uitsluitend recht op terugtreding of exceptie van de wanprestatie van de contractuele verplichtingen binnen de relevante contractuele verhoudingen.

(9) Omstandigheden die zich na het sluiten van het contract voordoen en die de berekeningsgrondslag op een onvoorspelbare manier wezenlijk beïnvloeden en buiten onze invloedssfeer liggen, geven ons het recht de overeengekomen prijs aan te passen tot een hoogte die uitsluitend deze omstandigheden dekt. Dit geldt in het bijzonder voor wetswijzigingen, overheidsmaatregelen, prijsverhogingen van onze leveranciers en valutaschommelingen. De op deze basis aangepaste prijs berust op dezelfde berekeningsgrondslag als de oorspronkelijk overeengekomen grondslag en leidt niet tot winststijging.

(10) Wanneer ons na het sluiten van het contract ongunstige informatie bereikt over de financiële omstandigheden of de kredietwaardigheid van de klant, kunnen wij – wanneer we geen vooruitbetaling meer kunnen verwachten – de verwerking en levering van een redelijke vooruitbetaling of borgsom van de klant eisen middels het overleggen van een bankgarantie.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

(1) Wij blijven eigenaar van de geleverde goederen, totdat alle betalingen die uit de commerciële overeenkomst met de klant voortvloeien, voldaan zijn. Het eigendomsvoorbehoud is ook van toepassing op het aanvaarde saldo, voor zover wij de vorderingen tegenover de klant in een lopende rekening inboeken (voorbehoud van rekening-courant).

(2) Indien de klant contractbreuk pleegt, in het bijzonder in geval van betalingsverzuim, hebben wij het recht om na een gepaste verlenging van de betaaltermijn, de geleverde goederen terug te vorderen; de klant is verplicht tot teruggave. Wanneer wij zelf de geleverde goederen terugnemen, wordt dit alleen als een verbreking van de overeenkomst beschouwd, wanneer wij dit uitdrukkelijk aangeven. Inbeslagneming van geleverde goederen impliceert steeds een verbreking van de overeenkomst. Bij inbeslagneming of andere interventies door derden dient de klant ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen, zodat wij een klacht kunnen indienen overeenkomstig § 771 van het ZPO (Duits WvBR). Indien de derde niet in staat is om de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een klacht overeenkomstig § 771 van het ZPO (Duits WvBR) te vergoeden, wordt de klant hiervoor aansprakelijk gesteld.

(3) De klant heeft het recht de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. Hij doet echter nu al afstand van alle vorderingen die tegenover zijn afnemer of een derde uit de doorverkoop voortvloeien, waarbij de hoogte van het definitieve factuurbedrag (inclusief btw) van de door ons geleverde goederen als beperkende waarde geldt. Het speelt hierbij geen enkele rol of de geleverde goederen voor of na de verwerking ervan doorverkocht worden. Ook nadat de klant afstand heeft gedaan van deze vordering, heeft hij nog het recht deze te innen. Wij behouden echter wel het recht om de vordering zelf te innen, waarbij we ons er echter wel toe verbinden niet over te gaan tot de inning van de vordering, zolang de klant zijn betalingsverplichtingen op een correcte manier nakomt en er geen sprake is van een betalingsachterstand. In dat geval kunnen wij eisen dat de klant ons de overgedragen vorderingen en de naam van de betreffende schuldenaars meedeelt, alle vereiste handelingen voor de inning verricht, de bijbehorende documenten aan ons bezorgt en de schuldenaars (derden) over deze overdracht informeert.

(4) De verwerking of de transformatie van de geleverde goederen door de klant worden steeds door ons uitgevoerd. Worden de geleverde goederen met andere, voorwerpen verwerkt die niet aan ons toebehoren, dan verwerven wij het mede-eigendom van het nieuwe product in evenredigheid met de waarde van de door ons geleverde goederen ten opzichte van de andere verwerkte voorwerpen op het moment van hun verwerking. Het product dat ontstaat door de verwerking is voor de rest onderworpen aan dezelfde rechten en plichten als de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud van kracht is.

(5) Worden de geleverde goederen onlosmakelijk verbonden of vermengd met andere, voorwerpen die niet aan ons toebehoren, dan verwerven wij het mede-eigendom van het nieuwe product in evenredigheid met de waarde van de door ons geleverde goederen ten opzichte van de andere verbonden of vermengde voorwerpen op het moment van hun verbinding of vermenging. Gebeurt de verbinding of vermenging zodanig dat het product van de klant als hoofdproduct moet worden beschouwd, dan wordt er eensluidend van uitgegaan dat de klant ons zijn aandeel in het mede-eigendom overdraagt. De klant neemt het volledige eigendom of het mede-eigendom voor ons in bewaring.

(6) De klant draagt ons ook de vorderingen over ter veiligstelling van onze tegenover hem geldende vorderingen die ontstaan uit de verbinding van de geleverde goederen met een basisaandeel van een derde.

(7) Wij verbinden ons ertoe de geldende waarborgen op verzoek van de klant vrij te geven, voor zover de waarde ervan niet meer dan 20% hoger ligt dan de te waarborgen vorderingen dewelke nog niet zijn vereffend.

(8) De voorafbetaling die wij met de klant (vooraf en achteraf) zijn overeengekomen en waaraan is voldaan, valt uitdrukkelijk niet onder bovenstaande regelingen van § 7, (1) – (7).

Betaalt de klant het volledige bedrag van de voorafbetalingen, dan wordt het eigendom aan hem overgedragen, samen met het vooraf betaalde, geleverde goed overeenkomstig § 929 ff. van het Duits burgerlijk wetboek (BGB) met de overdracht of de overeenkomst van een bezitsoverdracht.

§ 9 Bindend contract en contractbeëindiging

(1) De klant kan de prestatieuitwisseling in geval van een plichtsverzuim van onze kant, om het even op welke rechtsgrond (bijv. bij terugtreding, schadevergoedingsclaims in plaats van de prestatie, beëindiging om zwaarwegende redenen) naast de wettelijke vereisten uitsluitend voortijdig beëindigen onder de volgende omstandigheden:

a) De schending van het contract is concreet aangemeld. De eliminatie van de schending is aan een bepaalde termijn gebonden. Er dient aanvullend te worden verlangd dat na een mislukte verloop van de termijn geen verdere prestaties m.b.t. de gemelde schending worden aangenomen en daarmee de prestatieuitwisseling geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd.

b) De termijn voor de eliminatie van de schending moet redelijk zijn. Een termijn van minder dan twee weken is uitsluitend bij bijzondere spoed redelijk. Bij ernstige en uiteindelijke weigering van het leveren van prestaties of onder andere wettelijke vereisten (§ 323 lid 2 van het Duits burgerlijk wetboek (BGB)) kan het instellen van een termijn wegvallen.

c) De beëindiging van de prestatieuitwisseling (geheel of gedeeltelijk) wegens het niet elimineren van de schending kan uitsluitend binnen drie weken na afloop van deze termijn worden uitgesproken. De termijn is tijdens de duur van de onderhandelingen opgeschort.

(2) De klant kan de afwikkeling van het contract wegens een prestatievertraging slechts dan verlangen, wanneer wij alleen of hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor de vertraging, indien het voor de klant, na een belangenafweging, het handhaven van het contract door de vertraging niet redelijk is.

(3) Alle verklaringen in deze samenhang dienen voor de doeltreffendheid in de schriftelijke vorm te worden opgesteld.

(4) De beëindiging volgens § 649 van het Duits burgerlijk wetboek (BGB) blijft volgens de wettelijke regels toegestaan.

(5) We kunnen het contract per direct beëindigen, wanneer de klant over de voorwaardelijke feiten van zijn kredietwaardigheid onjuiste informatie gegeven heeft of zijn betalingen definitief heeft opgeschort of wanneer er tegen hem een procedure voor het afgeven van een verklaring onder ede loopt of over zijn vermogen een insolventieprocedure of een vergelijkbare procedure onder een andere rechtsregeling geopend is of een aanvraag tot opening van een dergelijke procedure is ingediend, tenzij de klant vooraf betaalt zonder vertraging. Verder kunnen we het contract per direct beëindigen wanneer de klant een vooruitbetaling dient te maken en hij minstens 14 dagen achterloopt met betalen.

§ 10 Algemene plichten van de klant

(1) De klant is verplicht al onze prestaties volgens § 1 lid 1 zonder vertraging bij levering of uitvoering of vanaf de terbeschikkingstelling dienovereenkomstig de handelsrechtelijke regels (§ 377 HGB) door een vakkundige medewerker te laten onderzoeken en herkenbare en/of erkende gebreken zonder vertraging schriftelijk onder nauwkeurige beschrijving van de gebreken te melden.

(2) De klant erkent dat wij voor een succesvolle en tijdige uitvoering van de door ons verschuldigde prestaties op de uitgebreide medewerking van de klant zijn aangewezen. Hij is daarom verplicht alle verplichte informatie die nodig is voor een passende prestatieuitvoering, tijdig en volledig ter beschikking te stellen.

(3) De klant is verplicht onze prestaties grondig op bruikbaarheid in de concrete situatie te testen en een functietest voor montage, volgende levering enz. te ondernemen. Dit geldt ook voor goederen die de klant gratis als toevoeging of in het kader van de garantie krijgt.

(4) De klant dient gegevens, die door onze prestaties aangetast zijn, negatief beïnvloed worden of gevaarlijk kunnen zijn in voor de toepassing adequate intervallen, minstens eenmaal per dag in machineleesbare vorm te garanderen en daarmee te waarborgen dat deze met redelijke inspanning weer hersteld kunnen worden.

(5) De klant treft passende regelingen voor het geval dat we onze prestaties geheel of gedeeltelijk niet volgens het contract kunnen uitvoeren (bijv. door storingsdiagnoses, regelmatige controle van de resultaten, planning voor noodgevallen).

(6) De klant mag in geen geval misbruik maken van het webshop, dient de geldende wetgevingen te respecteren en mag de rechten van derden niet schenden. In het bijzonder verboden zijn het gebruik van programma's, programmafuncties of vergelijkbare technische systemen die het mogelijk maken om de account te gebruiken door de gebruikersinterface te omzeilen (bijv. door middel van scripts, robots, posting-automatismen), door cyberaanvallen (bijv. hacking, brute-force-aanvallen), door enige andere ingreep op ons netwerk of het webshop, door het uploaden van schadelijke gegevens/programma's (virussen, Trojaanse paarden of spyware) of een toepassing die op welke manier dan ook de beschikbaarheid van het webshop voor andere klanten negatief beïnvloedt.

§ 11 Toepassingsbeperkingen, vrijstelling

(1) Wanneer niets anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen werd, zijn onze prestaties niet bedoeld voor het gebruik in voedselhoudende of -ondersteunende apparaten en systemen, nucleaire installaties, militaire doelen, lucht- en ruimtevaart of voor overige doelen waarbij een uitval of storing van het product redelijkerwijs levens bedreigt of catastrofale gevolgschade inhoudt.

(2) Indien de klant lid 1 schendt, dan geschiedt dit op eigen risico en onder algemene verantwoording van de klant. De klant vrijwaart ons hierbij van iedere aansprakelijkheid op grond van het gebruik van de goederen in zulke configuraties op eerste verzoek in volle omvang, met inbegrip van de kosten van redelijke rechtsverdediging.

§ 12 Materiële gebreken

(1) Onze prestaties hebben de overeengekomen aard en zijn geschikt voor de contractueel beschreven, bij gebreke van overeenstemming voor de gebruikelijke toepassing. Zonder uitdrukkelijke nadere overeenstemming is uitsluitend een met de stand der techniek overeenkomende vrijwaring van fouten van onze prestaties verschuldigd. Voor de geschiktheid en veiligheid van onze prestaties voor een toepassing bij de klant is uitsluitend de klant verantwoordelijk. Een irrelevante vermindering van kwaliteit wordt niet beschouwd.

(2) De garantie is uitgesloten:

wanneer onze producten door klanten of derden niet vakkundig worden opgeslagen, gemonteerd, in bedrijf genomen of gebruikt,

    bij natuurlijke slijtage,

    bij niet volgens de regels uitgevoerd onderhoud,

    bij gebruik van ongeschikte bedrijfsmiddelen,

    bij schade die door reparatie of andere werkzaamheden van derden zijn ontstaan en die niet uitdrukkelijk door ons toegestaan werden.

De bewijslast voor het ontbreken van deze uitsluitingsredenen ligt bij de klant.

De garantierechten van de klant beschrijven voorts dat hij zijn meld- en onderzoeksplicht volgens § 10 lid 1 volgens de regels nagekomen moet hebben en verborgen gebreken zonder vertraging na de ontdekking schriftelijk moet melden.

(3) Materiële gebreken kunnen we pas achteraf verhelpen. De eliminatie vindt naar ons goeddunken plaats door het gebrek te verhelpen, door de levering van goederen of door prestaties te leveren die het gebrek niet hebben, of doordat we mogelijkheden bieden die de effecten van het gebrek compenseren. Er dienen minstens twee verbeteringspogingen ondernomen te worden bij een gebrek. Een gelijkwaardige nieuwe of de gelijkwaardige voorgaande productversie die het gebrek niet heeft, dient door de klant geaccepteerd te worden als vervulling van het verhelpen van het gebrek, wanneer dit redelijk is.

(4) Indien de klant in het kader van een latere prestatie kosten dient te maken voor de demontage van de defecte delen en de installatie of bevestiging van het gerepareerde of geleverde niet defecte product, dragen wij deze bewezen kosten tot maximaal 1,5 maal de nettoprijs van het overeenkomstige defecte product.

(5) De klant dient ons bij de analyse van de fout en het verhelpen van het gebrek te assisteren, waarbij hij de opgetreden problemen nauwkeurig beschrijft, ons uitgebreid informeert en ons de voor het verhelpen van de gebreken de verplichte tijd en gelegenheid biedt.

(6) Indien meerkosten voor ons ontstaan uit de verandering of verkeerde bediening van onze prestaties, kunnen we verlangen dat die aan ons vergoed worden. We kunnen compensatie verlangen wanneer er geen gebreken worden gevonden. De bewijslast ligt bij de klant. § 254 van het Duits burgerlijk wetboek (BGB) is overeenkomstig toepasselijk.

Indien verplichte uitgaven bij het verhelpen van de gebreken toenemen, met name transport-, infrastructuur-, arbeids- en materiaalkosten, dan zijn deze kosten niet voor ons, voorzover de uitgaven stijgen doordat het speciaal vervaardigde artikel later door de klant naar een andere adres dan het leveringsadres is gebracht, behalve als de verzending overeenkomt met het contractueel en beoogd gebruik. Personeels- en materiële kosten die de klant wegens het gebrek van onze prestaties verhaalt, dienen op basis van de kostprijs te worden berekend.

(7) Retourzendingen van gebrekkige goederen met het doel om het gebrek de verhelpen, mogen uitsluitend plaatsvinden na een vooraf verkregen schriftelijke goedkeuring in overeenstemming met de bestaande regels. Het risico van plotselinge uitval of verslechtering van de goederen gaat pas over op het tijdstip van de acceptatie van de goederen door ons op ons hoofdkantoor. We hebben het recht de retourzendingen van goederen zonder voorafgaande regelingen te weigeren.

(8) Wanneer we uiteindelijk weigeren het gebrek te verhelpen of het uiteindelijk mislukt is het gebrek te verhelpen of indien dit voor de klant niet redelijk is, kan hij in het kader van de wettelijke regelingen volgens de specificaties van § 9 zich uit het contract terugtrekken of de vergoeding redelijkerwijs verminderen en bovendien volgens § 14 een schadevergoeding of een vervanging verlangen. De claims verjaren volgens § 15. De regelingen van § 478a, § 445b en 478 van het Duits burgerlijk wetboek (BGB) blijven onverminderd van kracht.

§ 13 Juridische gebreken

(1) Voorzover niets anders overeengekomen is, zijn wij verplicht onze prestaties uitsluitend in het land van de leveringsplaats en vrij van commerciële eigendoms- en auteursrechten van derden (hierna: Eigendomsrechten) te vervullen. Voorzover derden wegens de schending van eigendomsrechten door de door ons uitgevoerde, contractueel gebruikte prestaties gerechtigde claims treft tegen de klant, zijn wij ten opzichte van de klant aansprakelijk binnen de in § 15 bepaalde termijn en wel als volgt:

(2) We zullen naar eigen goeddunken op onze kosten voor de relevante prestaties een gebruiksrecht verkrijgen, de prestaties zo veranderen dat het eigendomsrecht niet geschonden wordt of vervangen. Indien ons dit niet binnen redelijke voorwaarden lukt, dan kan de klant gebruikmaken van de wettelijke beëindigings- of verminderingsrechten. De klant kan geen vervanging eisen voor nutteloze toepassingen.

(3) Onze plicht tot het geven van schadevergoeding staat in het kader van de wettelijke bepalingen in § 14 beschreven.

(4) Onze bovengenoemde verplichtingen bestaan alleen voorzover de klant ons zonder vertraging schriftelijk in kennis stelt over de door derden aanhangig gemaakte claims, een schending niet erkent en ons alle verweersmaatregelen en vereffeningshandelingen voorbehouden blijven. Indien de klant het gebruik van de levering uit schadeverminderings- of andere belangrijke redenen instelt, is hij verplicht de derde partij erop te wijzen dat met de gebruiksinstelling geen erkenning van een schending van het eigendomsrecht wordt bedoeld.

(5) Claims van de klant zijn uitgesloten, voorzover hij verantwoordelijk is voor de schending van het eigendomsrecht. Claims van klanten zijn verder uitgesloten, voorzover de schending van het eigendomsrecht door bijzondere specificaties van de klant of door een door ons onvoorspelbare toepassing wordt veroorzaakt of wordt veroorzaakt doordat de levering door de klant verandert of samen met niet door ons geleverde producten zijn ingezet.

(6) In overige gevallen gelden de bepalingen van § 12 dienovereenkomstig.

(7) Verdere of andere dan de hier geregelde claims van de klant tegen ons en onze gemachtigden wegens een juridisch gebrek zijn uitgesloten.

§ 14 Aansprakelijkheid

(1) We zijn uitsluitend aansprakelijk voor schadevergoeding of vervanging van vergeefse uitgaven, om wat voor juridische reden dan ook (bijv. juridische of gelijkend op juridische claims, materiële of juridische gebreken, plichtsverzuim en niet toegestane handelingen) in de volgende omvang en alleen wanneer een schuld door ons (opzet of nalatigheid) bewezen is:

a) De aansprakelijkheid bij opzet en garantie is onbeperkt.

b) Bij grove nalatigheid zijn we aansprakelijk voor de typische en voorspelbare schade.

c) In alle andere gevallen zijn wij uitsluitend aansprakelijk bij schending van een contractueel wezenlijke plicht, bij aanspraken op gebreken en bij verzuim, en wel op vervanging van de typische en voorspelbare schade.

De aansprakelijkheid is hierbij per schadegeval beperkt tot het dubbele van de overeengekomen vergoeding van de door schade getroffen opdracht, en tot het drievoudige van de opdrachtwaarde voor alle schadegevallen uit dit contract.

Contractueel wezenlijke plichten (kardinale plichten) zijn daarbij volgens het recht zulke plichten, waarvan de vervulling de contractuele uitvoering van het contract überhaupt mogelijk maakt en op welke inachtneming de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen.

(2) Bij dood, letsel aan ledematen en gezondheid en bij claims uit de productaansprakelijkheidswet gelden uitsluitend de wettelijke bepalingen.

(3) De verdediging van medeschuld blijft ons open.

 § 15 Verjaring

(1) De verjaringstermijn bedraagt

a) één jaar voor claims op koopprijsvergoeding en terugtreding of mindering, gerekend vanaf de levering van de goederen; mits deze claims nochtans op tijdig en reglementair gemelde gebreken berusten, nochtans voor reglementair gemelde gebreken niet later dan drie maanden gerekend vanaf de levering van de geldende terugtredings- of verminderingsverklaring zijn gemeld;

b) één jaar bij andere claims voortvloeiende uit materiële gebreken;

c) één jaar bij claims voortvloeiende uit juridische gebreken; bestaat het juridische gebrek in een zakelijk recht van derden op grond waarvan de goederen kunnen worden teruggeëist, dan gelden de wettelijke verjaringstermijnen;

d) één jaar bij andere claims voor schadevergoeding of vergoeding van vergeefse kosten, beginnend vanaf het tijdstip waarop de klant van de betrokken omstandigheden in kennis is gesteld of zonder grove nalatigheid moest worden gesteld.

De verjaring treedt ten laatste in na het verstrijken van de wettelijke maximale termijnen (§ 199 lid 3 en lid 4 van het Duits burgerlijk wetboek (BGB)).

(2) Voor gevallen zoals in § 438, lid 1, nr. 2 a) en b) van het Duits burgerlijk wetboek (BGB), bedraagt de verjaringstermijn, afwijkend van de wettelijke bepalingen, drie jaar.

(3) Voor gevallen zoals in § 634a, lid 1, nr. 2 van het Duits burgerlijk wetboek (BGB), bedraagt de verjaringstermijn, afwijkend van de wettelijke bepalingen, drie jaar.

(4) Bij schadevergoeding en compensatie uit opzet, grove nalatigheid,garantie, kwaadwillendheid alsook bij dood, letsel aan ledematen en gezondheid en bij claims uit de productaansprakelijkheidswet gelden echter steeds de wettelijke verjaringstermijnen.

§ 16 Vertrouwelijkheid, privacybeleid, aanduiding als referentieklant

(1) De klant is verplicht alle hem door of bij de uitvoering van het contract van ons uitgaande of bekend geworden bestanden (bijv. documentatie, informatie), die rechtelijk beschermd zijn of duidelijk bedrijfs- of zakelijk vertrouwelijke stukken bevatten of als vertrouwelijk zijn aangeduid, ook na het beëindigen van het contract vertrouwelijk te behandelen, tenzij deze zonder schending tegen de vertrouwelijkheidsplicht openlijk bekend zijn of tenzij er geen wettelijk beschermingswaardig belang bestaat. De klant waarborgt en beveiligt deze bestanden zodanig, dat een misbruik door derden uitgesloten is.

(2) De klant maakt de aan de vertrouwelijkheidsplicht volgens lid 1 onderworpen bestanden slechts toegankelijk voor medewerkers en andere derden, die toegang tot de bestanden voor de uitoefening van hun diensttaken nodig hebben. Hij instrueert deze personen over de vertrouwelijkheid van deze bestanden.

(3) Wij verwerken de voor de zakelijke transacties verplichte gegevens van de klant onder inachtneming van de voorschriften inzake gegevensbescherming. We mogen de klant als referentieklant aanduiden.

(4) De klant gaat ermee akkoord dat wij voor de bewaring van onze rechtmatige belangen informatie over de klant inwinnen bij de bevoegde instanties (in het bijzonder bij Creditreform).

§ 17 Clausule inzake exportcontrole

(1) Bij de overdracht van onze goederen of diensten aan derden is de klant verplicht de geldende nationale en internationale voorschriften van het exportcontrolerecht in acht te nemen en na te leven. Met name de exportcontrolevoorschriften van de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en de Bondsrepubliek Duitsland moeten in acht worden genomen.

(2) De klant is verplicht, alvorens onze goederen of diensten aan derden door te geven, door middel van passende tests en maatregelen te waarborgen, dat hij de embargo-voorschriften, in het bijzonder die van de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, niet schendt, mede rekening houdend met eventuele ontwijkingsverboden, door deze door te geven of ter beschikking te stellen.

(3) Bovendien is de klant verplicht om de bepalingen van Europese en Amerikaanse sanctielijsten na te leven met betrekking tot alle zakelijke activiteiten met de organisaties, personen en bedrijven die op deze lijst zijn vermeld. De klant dient er ook voor te zorgen dat het gebruik of de overdracht van onze goederen en diensten geen verboden militaire of bewapeningsgerelateerde doeleinden dient waarvoor goedkeuring vereist is, tenzij de overeenkomstige noodzakelijke vergunningen zijn verkregen. 

(4) Indien tests dit vereisen, moet de klant ons op verzoek onmiddellijk alle informatie verstrekken over de eindbestemming en de ontvanger, alsook over het voorgenomen gebruik van de door ons geleverde goederen en diensten.

(5) De klant vrijwaart ons volledig voor alle aanspraken die door de ontvanger worden gemaakt wegens het niet nakomen van bovengenoemde verplichtingen onder exportcontrole en verbindt zich ertoe ons schadeloos te stellen voor de daaruit voortvloeiende schade en kosten.

§ 18 Sociale clausule

Bij de bepaling van de hoogte van een eventuele door ons uit te voeren vergoedingsclaim, voortvloeiende uit of in samenhang met dit contract, dienen onze commerciële omstandigheden, soort, omvang en duur van de zakelijke relatie, eventuele bijdragen in veroorzaking en nalatigheid van de klant en een bijzonder ongunstige montagesituatie van de goederen redelijkerwijs in ons voordeel in acht te worden genomen. In het bijzonder moeten de vergoedingsprestaties, kosten en uitgaven die we op ons zullen nemen, in een redelijke verhouding staan tot de waarde van het toeleveringsdeel.

§ 19 Schriftelijke vorm

Alle wijzigingen en aanvullingen van het contract dienen voor de doeltreffendheid in de schriftelijke vorm opgesteld te worden. De contractpartners voldoen ook aan deze eis door verzending van de documenten in tekstvorm, in het bijzonder via fax of e‑mail, tenzij dit anders is bepaald. De schriftelijkheidsvereiste zelf kan uitsluitend schriftelijk worden opgeheven.

§ 20 Scheidbaarheidsclausule

Indien een bepaling van deze APV ongeldig is of wordt of indien deze APV onvolledig zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen hiervan onaangetast. De contractpartners zullen de ongeldige bepaling vervangen door een bepaling die de zin en het doel van de ongeldige bepaling juridisch doeltreffend het dichtst nadert. Hetzelfde geldt voor onvolledigheden in het contract.

§ 21 Toepasselijk recht

Deze overeenkomst valt onder het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het VN-kooprecht (CISG).

§ 22 Rechtsgebied

Het rechtsgebied voor alle strijdigheden, voortvloeiende uit en in samenhang met dit contract, is Stuttgart (Duitsland), voorzover de klant koopman, een rechtspersoon voor het publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, of indien hij als equivalent daarvan wordt gezien of indien hij een kantoor of een vestiging in het buitenland heeft. We hebben voor het instellen van beroep het recht dit op het kantoor van de klant en in ieder ander toegestaan rechtsgebied te doen.

 

Versie: 01/2022